reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/52/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Bytomia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie               – 312 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie               – 516 zł,

c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton                             – 648 zł;

2) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Liczba osi

Zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

od 12 ton do poniżej 15 ton

2

756,-

780,-

od 15 ton i powyżej

2

864,-

1.236,-

od 12 ton do poniżej 23 ton

3

960,-

996,-

od 23 ton i powyżej

3

1.080,-

1.548,-

od 12 ton do poniżej 29 ton

4 i więcej

1.104,-

1.620,-

od 29 ton i powyżej

4 i więcej

1.704,-

2.448,-

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                           – 720 zł;

2) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Liczba osi

Zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

od 12 ton do poniżej 31 ton

2

1.104,-

1.128,-

od 31 ton i powyżej

2

1.488,-

2.004,-

od 12 ton do poniżej 40 ton

3

1.320,-

1.692,-

od 40 ton i powyżej

3

1.824,-

2.520,-

od 12 ton do poniżej 40 ton

4 i więcej

1.260,-

1.692,-

od 40 ton i powyżej

4 i więcej

1.692,-

1.740,-

3. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

1) od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego                             – 444 zł;

2) równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita

Liczba osi

Zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

od 12 ton i powyżej

1

540,-

552,-

od 12 ton do 36 ton włącznie

2

840,-

1.272,-

od powyżej 36 ton do poniżej 38 ton

2

1.056,-

1.308,-

od 38 ton i powyżej

2

1.140,-

1.800,-

od 12 ton do 36 ton włącznie

3 i więcej

816,-

1.008,-

od powyżej 36 ton

3 i więcej

1.056,-

1.272,-

4. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Liczba miejsc

Autobusy

Stawka podatku w złotych

do 29 miejsc

600,-

30 i więcej miejsc

720,-

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy przeznaczone wyłącznie do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami.

§ 3. 1. Zwolnienie udzielone w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej przez danego podatnika, może stanowić pomoc de minimis i udzielane jest zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 379 z 28 grudnia 2006 r.).

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 udziela się, gdy wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy, otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200 tys. euro, a w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro.

3. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, korzystający z pomocy zobowiązany jest do złożenia wraz z deklaracją na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., nr 59, poz. 404 z późn. zm.), jakie podatnik otrzymał w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych albo o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji, których zakres oraz formę przekazywania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311).

4. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie – na wniosek organu udzielającego pomocy – dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia.

5. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia organowi podatkowemu informacji o przekroczeniu pułapu pomocy de minimis określonego w ust. 2, w terminie do 14 dni od zaistnienia tego faktu.

6. W przypadku, kiedy zwolnienie z podatku od środków transportowych stanowiące pomoc de minimis nie jest możliwe z uwagi na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopełnienie obowiązków określonych w ust. 3, podatnik prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy oraz do zapłacenia podatku.

§ 4. Traci moc uchwała nr XX/268/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Bytomia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Jerzy Rogowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/52/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 26 listopada 2012 r.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach będących właścicielami środków transportowych. Osoby te obowiązane są składać organowi podatkowemu deklaracje na dany rok podatkowy na formularzu określonym przez Ministra Finansów.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i powyżej,

- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą wynoszącą 7 ton i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

- autobusy.

Maksymalne, możliwe do zastosowania w 2013 roku stawki podatkowe są wyższe od stawek maksymalnych obowiązujących w 2012 roku o 4,0 % tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku 2012, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Minimalne, możliwe do zastosowania na 2013 rok stawki podatkowe ogłosił Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. Stawki te są o 6,29 % niższe od stawek obowiązujących w 2012 roku. Stawki minimalne przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro i walut krajowych, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na dzień 1 października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Ponieważ kurs euro na dzień 1 października 2012 r. był niższy w stosunku do kursu euro na dzień 1 października 2011 r. o 6,29 %, stawki minimalne obniżone zostały zgodnie z tym wskaźnikiem.

W projekcie uchwały określone zostały stawki podatkowe niższe w stosunku do stawek obowiązujących w 2012 roku średnio o: 45,17 % dla samochodów ciężarowych, 26,29 % dla ciągników siodłowych i balastowych, 37,46 % dla przyczep i naczep oraz 57,44 % dla autobusów. Stawki te mieszczą się w przedziale stawek minimalnych i maksymalnych.

Bez zmian pozostało określone w § 2 uchwały zwolnienie od podatku od środków transportowych dotyczące autobusów przeznaczonych wyłącznie do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami.

W związku z tym, że dla podatników będących przedsiębiorcami wymienione w § 2 projektu uchwały zwolnienie z podatku może stanowić pomoc publiczną w ramach pomocy de minimis, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, projekt uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo Septem

Septem (literatura poradnikowa) - To literatura poradnikowa dla wszystkich - począwszy od pasjonatów odczuwających nieustanny głód wiedzy po wszystkich poszukujących w książce dobrej rady i interesującej rozrywki.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama