reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 504/XXVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 2, 3, 4, 5   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (jednolity tekst Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 r. (M. P. z   2012 r. poz. 587), art. 4   ust. 1   oraz art.13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Miasta Częstochowy w   wysokości:  

1)   od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,73 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej:  

2)   od budynków przeznaczonych wyłącznie na składowanie opału przez lokatorów mieszkań w   budynkach wielorodzinnych niepodpiwniczonych – 0,70 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej;  

3)   od budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,67 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej;  

4)   od budynków lub ich części związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej;  

5)   od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej;  

6)   od pozostałych budynków lub ich części, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,66 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej;  

7)   od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych;  

8)   od gruntów związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków - 0,88 zł od 1   m 2 powierzchni,  

9)   od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1ha powierzchni;  

10)   od gruntów pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,45 zł od 1m 2 powierzchni.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr 227/XVI/2011 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 7   grudnia 2011 r. w   sprawie stawek podatku od nieruchomości w   2012 roku.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z   17.12.1992). 2) dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Janiak

Inwestor, ekspert w zakresie projektowania i egzekucji strategii biznesowych oraz marketingowych dla spółek o charakterze technologicznym na arenie międzynarodowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama