reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 155/XXV/12 Rady Gminy Janów

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i   art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M. P. z   dnia 14 sierpnia 2012 r. poz. 587) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013 r. z   dnia 8   października 2012 r. (M. P. z   dnia 12 października 2012 r. poz. 743).  

Rada Gminy Janów  
uchwala:  

§   1.  

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Janów:  

1.   Od gruntów:  

1)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od 1m² powierzchni   – 0,75 zł;  

2)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni –   4,50 zł;  

3)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni –   0,20 zł.  

2.   Od budynków lub ich części:  

1)   mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej –   0,45 zł;  

2)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej –   16,00 zł;  

3)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej –   10,65 zł;  

4)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m 2 powierzchni użytkowej –   4,63 zł;  

5)   od pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej –   4,92 zł,  

w tym:  

-   od budynków letniskowych od 1   m² powierzchni użytkowej –   7,66 zł.  

3.   Od wartości budowli lub ich części   , o   których mowa w   art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7  w/c ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych –   2 %.  

§   2.  

Ustala się podatek od środków transportowych na 2013 rok. Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa Załącznik nr 1   stanowiący integralną część niniejszej uchwały.  

§   3.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.  

§   4.  

Traci moc Uchwała Nr 87/XIII/11 Rady Gminy Janów z   dnia 15 listopada 2011 r. w   sprawie określenia podatków i   opłat lokalnych na 2012 rok.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r. oraz podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Janów  


Małgorzata   Grzywna

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 155/XXV/12    
Rady Gminy Janów    
z dnia 23 listopada 2012 r.  
 

Wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013:  

1.   Od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

 

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie  

Powyżej 5,5 do 9   włącznie  

Powyżej 9   i mniej niż 12  

Stawka podatku w   złotych  

-samochody posiadające katalizatory spalin lub instalację gazową  

666  

1.070  

1.200  

-nie posiadające katalizatora spalin lub instalacji gazowej wyprodukowane po roku 1990  

728  

1.136  

1.263  

- nie posiadające katalizatora spalin lub instalacji gazowej wyprodukowane w   roku 1990 i   wcześniej  

795  

1.200  

1.319  

b)   równej lub wyżej niż 12 ton:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita  
w tonach  

Stawka podatku  
w złotych  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub inne uznane za równoważne  

Inne systemy  
zawieszenia osi jezdnych  

Dwie osie  

12  

15  

1.289  

1.542  

15  

-  

1.378  

1.583  

Trzy osie  

12  

19  

1.613  

1.745  

19  

23  

1.873  

1.998  

23  

-  

2.120  

2.277  

Cztery osie i   więcej  

12  

27  

2.378  

2.516  

27  

31  

2.644  

2.768  

31  

-  

2.768  

3.075  

2.   Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   Od 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

 

 

Ciągniki wyprodukowane  

W 1990 roku i   wcześniej  

Po 1990 roku  

Stawka podatku w   złotych  

- ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej do 7   ton włącznie  

1.736  

1.593  

- ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7   ton i   poniżej 12 ton  

1.866  

1.721  

b)   równej lub wyżej niż 12 ton:  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita ciągnika siodłowego /ciągnik + przyczepa/  
w tonach  

Stawka podatku  
w złotych  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub inne uznane za równoważne  

Inne system zawieszenia osi jezdnych  

Dwie osie  

12  

25  

1.804  

1.935  

25  

31  

1.935  

2.060  

31  

36  

2.151  

2.170  

36  

 

2.178  

2.190  

Trzy osie  

12  

36  

2.214  

2.388  

36  

40  

2.388  

2.398  

40  

 

2.825  

3.062  

3.   Przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanym z   dziedziną rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

-   przyczepy lub naczepy wyprodukowane w   roku 1995 i   wcześniej                 625 zł;  

                                                                                                                                           

-   przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995                               561   zł.  

4.   Przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanym z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów naczepa/przyczepa + poj. Silnikowy w   tonach  

Stawka podatku  
w złotych  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub inne uznane za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

Jedna oś  

12  

25  

1.415  

1.541  

25  

36  

1.481  

1.606  

36  

 

1.726  

1.883  

Dwie osie  

12  

28  

1.613  

1.681  

28  

33  

1.676  

1.745  

33  

38  

1.830  

1.842  

38  

-  

1.872  

1.908  

Trzy osie  

12  

38  

1.771  

1.822  

38  

-  

2.060  

2.188  

5.   Autobusy  

 

 

Mniej niż 30 miejsc  
siedzących  

Równej lub więcej niż            30 miejsc siedzących  

Stawka podatku w   złotych  

- Wyprodukowanych w   roku 1995 i   wcześniej  

1.091  

1.397  

- Wyprodukowano po roku 1995  

1.023  

1.332  

 


Uzasadnienie

do uchwały w   sprawie określenia stawek podatków i   opłat lokalnych na rok 2013.  

Zgodnie z   art. 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych                (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem                        od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z   prowadzeniem działalności gospodarczej.  

Natomiast zgodnie z   art. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w   tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:  

-   właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,  

-   posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,  

-   użytkownikami wieczystymi gruntów,  

-   posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z   umowy zawartej z   właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z   innego tytułu prawnego, z   wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości lub jest bez tytułu prawnego.  

Obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. ogłoszono wysokość górnych granic stawek kwotowych w   podatkach i   opłatach lokalnych w   2013 r.  

W związku z   ustaleniem wskaźnika cen towarów i   usług konsumpcyjnych w   okresie pierwszego półrocza 2012 r. ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w   dniu 13 lipca 2012 r. i   opublikowanym w   Monitorze Polskim z   dnia 20 lipca 2012 r., poz. 508 - górne granice stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych zostały podwyższone o   4,0 %.  

Stawki w   podatku od nieruchomości oraz stawki podatku od środków transportowych podwyższono również średnio o   4,0% w   stosunku do roku 2012.  

Planowane wpływy z   tytułu podatku od środków transportowych szacuje się na kwotę 207.809,00 zł, czyli o   13,40 % więcej w   stosunku do ubiegłego roku. Natomiast w   podatku                         od nieruchomości wpływy wzrosną o   20,29 % czyli o   kwotę 258.752,00 zł.  

Kwota różnicy między stawkami podatku od nieruchomości i   środków transportowych obowiązującymi na terenie Gminy Janów, a   stawkami maksymalnymi ma wpływ na wielkość otrzymywanej subwencji.  

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama