| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/153/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 9 listopada 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/11 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 r

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznycgh ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze. zm.)

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie

1) Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę                                                                                                                               30000,00

b) zmniejsza się o kwotę                                                                                                                               372000,00

-               - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą                                                                                     33507129,38
w tym
- dochody bieżące                                                                                                                               32037805,38
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                                         581927,85
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- dochody majątkowe                                                                                                                               1469324,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                                         717995,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2) Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę                                                                                                                               39900,00

b) zmniejsza się o kwotę                                                                                                                               946840,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą                                                                                     38555779,38
w tym:

- wydatki bieżące                                                                                                                               31126501,60 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                                                       708571,08  mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- wydatki majątkowe                                                                                                                               7429277,78 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do noniejszej uchwały w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                                                                     2976351,32
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

§ 2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                 23212107,24
w tym:

- wydatki na wynagordzenie i pochodne od nich w kwocie                                                                       16537607,62

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie                                                                       6674499,62

b) dotacja na wydatki bieżące                                                                                                                               2907871,52

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                     3855951,76

d) obsługa długu                                                                                                                                             442000,00

e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych                                           708571,08

§ 3. 1. Zmiana dochodów i wydatków spowodowała zmniejszenie deficytu o kwotę 564940,00 zł., który wynosi 5048650,00 zł., oraz zmniejszenie przychodów budżetowych do kwoty 8267278 zł. w związku z czym zaangażowanie wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych wynosi 2653688,00 zł.

2. Źródłem pokrycie planowanego deficytu jest kredyt w kwocie 5048650,00 zł.

3. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 oraz § 3 ust. 1 dokonuje się zmian w § 9 Uchwały Budżetowej Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Kozy, który otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2012 roku kredytów i pożyczek na:

1) Finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3000000 zł.

2) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostek samorządowych w kwocie
5048650 zł.

3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie
564940,00 zł.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2012 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Kozy
Rady Gminy Kozy
z dnia 9 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Kozy
Rady Gminy Kozy
z dnia 9 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Kozy
Rady Gminy Kozy
z dnia 9 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Kozy
Rady Gminy Kozy
z dnia 9 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

przychody

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »