| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/212/2012 Rady Gminy Lelów

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r.o   finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z   późn. zm.) oraz art.3 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010r. Nr 80, poz.526 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Lelów uchwala:  

§   1.  

1.   Zwiększyć dochody bieżące gminy o   kwotę 68.280 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Zmniejszyć dochody bieżące gminy o   kwotę 209.333 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

3.   Zwiększyć dochody majątkowe gminy o   kwotę 37.975 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

4.   Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o   kwotę 2.734.267 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej     uchwały.  

§   2.  

1.   Zwiększyć wydatki bieżące gminy o   kwotę 100.195 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

2.   Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o   kwotę 27.540 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o   kwotę 63.496 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

4.   Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o   kwotę 3.340.923 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej     uchwały.  

§   3.  

Zmniejszyć dotacje udzielone z   budżetu gminy o   kwotę   4.777 zł   dla jednostek spoza sektora finansów   publicznych. Zestawienie dotacji z   budżetu gminy na 2012 r. stanowi załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.  

Wprowadzić zmianę w   załączniku Nr 7a do Uchwały Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów  
z dnia 20 grudnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2012r. w   związku ze zmianami ujętymi  
w   § 1   ust.4   oraz §2   ust.3 i   4 i   nadać mu treść w   brzmieniu jak w   załączniku Nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   5.  

Zmniejszyć przychody z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek o   kwotę 372.204 zł, zgodnie  
z załącznikiem Nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   7.  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   8.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/212/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXI/212/2012 Rady Gminy Lelów z   dnia 28.11.2012 r.  
 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/212/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXXI/212/2012 Rady Gminy Lelów z   dnia 28.11.2012 r.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/212/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXXI/212/2012 Rady Gminy Lelów z   dnia 28.11.2012 r.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/212/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr XXXI/212/2012 Rady Gminy Lelów z   dnia 28.11.2012 r.  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/212/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załacznik Nr 5   do Uchwały Nr XXXI/212/2012 Rady Gminy Lelów z   dnia 28.11.2012 r.  


 

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXI/212/2012 Rady Gminy Lelów

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

 

Dotyczy  § 1

 

1.       Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 68.280 zł, tj.:

 

w dziale 7 00 Gospodarka mieszkaniowa                                                                              1 . 2 37

w rozdziale 7 0004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej             1 . 237

w związku z wpływem odszkodowań za bezumowne korzystanie

z lokali socjalnych                                                                                                                                             1.237 zł

 

w dziale 75 0 Administracja publiczna                                                                                          3 3 . 140

 

w rozdziale 75 0 23 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                 1 . 762

w związku z:

- sprzedażą motocykla                                                                                                                      1.500 zł

- terminowym wpłacaniem podatków na rzecz budżetu państwa,

  zgodnie z art. 28, § 1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.                         262 zł

 

w rozdziale 75 075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                    2 . 650

w związku z opłatą za wynajem powierzchni w ramach zorganizowanej imprezy

pt. „I Międzynarodowe Spotkanie Strażackie w Nakle”                                                              2.650 zł

 

w rozdziale 75 095 Pozostała działalność                                                                            2 8 . 728

w związku z:

- rozliczeniem podatku od towarów i usług VAT za miesiące VII-X 2012 r.                        20.000 zł

- w związku ze zwrotem z Urzędu Pracy kosztów z tytułu zatrudnienia

  pracowników w ramach prac publicznych                                                                                          8.728 zł

 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki zwią zane z ich poborem                                                                                                        2 1 . 676

 

w rozdziale 7561 6 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                              20.276 zł

w związku z:

- wpływem dochodów z tytułu podatków od środków transportowych                                          2.742 zł

- wpływem dochodów z tytułu podatków od spadków i darowizn                                                       17.534 zł

 

w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących

dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                    1.400 zł

- w związku z wpływem dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasów drogowych                      1.400 zł

 

w dziale 801 Oświata i wychowanie                                                                                            8 . 782

w rozdziale 80110 Gimnazja                                                                                                          8 . 782

w związku ze zwrotem z Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia pracowników

w ramach prac publicznych w Gimnazjum                                                                                                   8.782 zł

 

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                  3 . 445

w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                              3 . 445

w związku z:

- wpływem dochodów z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska                        1.523 zł

- wpłatą nawiązki, tj. zapłatą określonej sumy pieniężnej na rzecz Gminy Lelów,

  w związku z wyrokiem w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej                                                  1.922 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

 

2.       Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 209.333 zł, tj.:

 

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                          93 . 500

w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                    93 . 5 00

z uwagi na przesunięcie realizacja zadania inwestycyjnego na rok 2013                                  93.500 zł  

 

w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

gaz i wodę                                                                                                                                                    24 . 000

w r ozdziale 40002 Dostarczanie wody                                                                                         24 . 000

z uwagi na brak dochodów z tytułu świadczenia usług dostarczania wody

(niezrealizowana inwestycja)                                                                                                                           24.000 zł  

 

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                            13 . 695

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                  13 . 695

z uwagi na niższe dochody z tytułu opłaty adiacenckiej                                                              13.695 zł  

 

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki zwią zane z ich poborem                                                                                                          6.000

w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących

dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                    6.000 zł

w związku z niższymi dochodami z tytułu opłat za zezwolenia na

sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                          6.000 zł

 

w dziale 801 Oświata i wychowanie                                                                                         2 1 . 798

w rozdziale 8010 1 Szkoły podstawowe                                                                                                  1 4 . 798

z uwagi na:

- realizację dochodów z tytułu wpłat za żywienie dzieci w SP Podlesie w dziale

gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                            4.620 zł  

- realizacje dochodów z tytułu wynajmu mieszkań w budynku SP Ślęzany

  oraz starej szkoły SP Podlesiu w dziale gospodarki mieszkaniowej                                   10.178 zł  

 

w rozdzia le 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych                      7 . 000

z uwagi na brak dochodów z tytułu wpłat za czesne w OP Ślęzany                                                            7.000 zł  

 

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                      15 . 000

w rozdziale 85401 Świetlice szkolne                                                                                          15 . 000

w związku z niższą liczbą dzieci dożywiających się na stołówce szkolnej                                15.000 zł

 

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                         3 5 . 340

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                30 . 000

z uwagi na niższe dochody z tytułu świadczenia usług odbioru ścieków

dowożonych oraz wywozu nieczystości (niesprawny samochód asenizacyjny)                    30.000 zł  

 

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                      540

z uwagi na niższą kwotę przyznanej dotacji przez WFOŚiGW w Katowicach,

dotyczącą realizacji zadania pozainwestycyjnego, tj. zorganizowanie Konferencji

pt. „Czy z wiatrakami da się żyć?”                                                                                                                   540 zł

 

 

 

w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                        4.800

z uwagi na brak dofinansowania przez WFOŚiGW w Katowicach zadania

pozainwestycyjnego, tj. zorganizowanie Seminarium

pt. „Dlaczego selektywna zbiórka?”                                                                                                        4.800 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

 

3.       Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 37.975 zł, tj.:

 

w dziale 75 0 Administracja publiczna                                                                                          36 . 696 zł

w rozdziale 75 023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          36 . 696

w związku z wpływem dochodów z tytułu refundacji faktur, dotyczących

ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego pt. „E-Powiat Częstochowski”                    36.696 zł

 

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                  1 . 279

w ro zdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                  1 . 279

w związku z wpływem dochodów z tytułu refundacji faktur, dotyczących

ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego pt. „Wzmocnienie roli regionalnych

ośrodków kultury – modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie”.                         1.279 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

 

4.       Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 2.734.267 zł, tj.:

 

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                        370 . 298

w rozdziale 01010 Infrastruktura wodocią gowa i sanitacyjna wsi                                  370 . 298

w związku z niewykonaniem dochodów z uwagi na:

- przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego  pt. „Budowa infrastruktury

informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski” na 2014 r.              65.420 zł  

- przesunięcie części realizacji zadania inwestycyjnego 

pt. „Budowa wodociągu Lelów – Osiedle na 2013 r.                                                                  304.878 zł  

 

w dziale 600 Transport i łączność                                                                                          66 . 942

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                 66 . 94 2

w związku z:

- uzyskaniem niższej kwoty dofinansowania z FOGR dla inwestycji pt. „Przebudowa

drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biała Wielka”                                   42.942 zł

- niewykonaniem dochodów z tytułu dotacji z NPODL, dotyczących zadania

inwestycyjnego pt. „Przebudowa drogi Staromieście –Brzozowa Góra”,

którego realizacja została w części przesunięta na 2013 r.                                                               24.000 zł

 

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                            38 . 480

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                  38 . 480

w związku z wykonaniem niższych dochodów z tytułu sprzedaży

majątku gminnego                                                                                                                                     38.480 zł

 

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                    55 . 600

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                 55 . 600

w związku z niewykonaniem dochodów z tytułu planowanej dotacji na realizację

zadania inwestycyjnego pt. „Remont remizy strażackiej w miejscowości Staromieście

Gm. Lelów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz na cele rekreacji i sportu”,

którego realizacja została w części przesunięta na 2013 r.                                                               55.600 zł

 

w dziale 801 Oświata i wychowanie                                                                                          47 . 142

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe                                                                                             47 . 142

w związku z uzyskaniem niższej kwoty dofinansowania z WFOŚiGW, dotyczącej

inwestycji pt. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lelowie

przy ul. Szczekocińskiej 41 oraz budynku Szkoły Podstawowej w Ślęzanach 38”                     47.142 zł

 

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowisk a                                                       2 . 071 . 405

 

w rozdziale 90005 Ochrona powietrz atmosferycznego                                         1.714.420

w związku z nierealizowaniem zadania inwestycyjnego  pt. „Słoneczne Gminy –

wykorzystanie energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych w Gminach:

Koniecpol, Lelów, Dąbrowa Zielona oraz Przyrów”               (projekt znajduje się na

liście rezerwowej)                                                                                                                               1.714.420 zł  

 

w rozdziale 90095 Pozostała działalność                                                                       356 . 985

w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego  pt. „Rozbudowa

targowiska gminnego „Mój rynek””, na 2013 rok                                                                       356.985 zł  

 

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                84 . 400

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                84 . 400

w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Doposażenie

oraz remont wewnętrzny OKSiR Skrajniwa, celem wzbogacenia i polepszenia

jakości oferty programowej” na 2013 rok                                                                                          84.400 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

 

Dotyczy § 2

 

1.       Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 100.195 zł, tj.: 

             

w dziale 750 Administracja publiczna                                                                                       2 6 . 550

 

w rozdziale 75 023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                            18 . 600

z przeznaczeniem na:

- zakup zestawów komputerowych w związku z wdrożeniem systemu

elektronicznego obiegu dokumentów i systemu TERYT2 do Urzędu Gminy Lelów          14.000 zł

- dokonanie wpłat na PFRON za miesiące X,XI oraz XII 2012 r.                                                  4.600 zł

 

w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                   6 . 250

z przeznaczeniem na:

- realizację zadań promocyjnych gminy                                                                                                 2.650 zł

- publikację książki pt. „800 lat Lelowa”                                                                                                 3.600 zł

 

w rozdziale 75095 – Pozostała działalność                                                                         1 . 700

z przeznaczeniem na:

- dokonanie wpłat na PFRON oraz odpisu na ZFŚS z tytułu zatrudnienia

pracowników w ramach robót publicznych                                                                                            1.700 zł

 

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                2.222 zł

w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne                                                                              2.222 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej w budynkach OSP na terenie Gminy Lelów                                    1.100 zł

- zakup sorbentu, dyspergentu i opryskiwacza ciśnieniowego, celem

  przeprowadzania akcji usuwania plam oleju                                                                         1.122 zł

 

w dziale 757 Obsługa długu publicznego                                                                         31 . 000

w rozdziale 75 702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                              31 . 000

z przeznaczeniem na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych

kredytów i pożyczek (wzrost stopy WIBOR)                                                                                          31.000 zł

 

w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                                                                       36 . 440

 

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe                                                                                       24 . 089

z przeznaczeniem na:

- prace remontowe pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Ślęzanach, zgodnie

  z zaleceniami Sanepidu                                                                                                                             6.140 zł

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2012 r. wraz z pochodnymi

  dla pracowników Szkoły Podstawowej w Nakle                                                                                17.949 zł

 

w rozdziale 8010 3 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych                      3 . 569

z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za 2012 r.

wraz z pochodnymi dla pracowników Oddziału Przedszkolnego w Nakle                                       3.569 zł

 

w rozdziale 80110 – Gimnazja                                                                                                    8.782 zł

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków (wynagrodzeń wraz z pochodnymi),

w związku z zatrudnieniem w Gimnazjum osób w ramach robót publicznych                     8.782 zł

 

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                  3.983

w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                   3.983 zł

z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska                                                  3.983 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

 

2.       Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 27.540 zł, tj.: 

             

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                      15 . 000

w rozdziale 85401 Świetlice szkolne                                                                                          15 . 000

w związku z niższymi wydatkami dotyczącymi zakupu artykułów spożywczych

w ramach prowadzonej stołówki szkolnej                                                                                          15.000 zł

 

w dziale 851 Ochrona zdrowia                                                                                                         6 . 000

 

w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii                                                                                      2.380

z uwagi na obniżone wydatki statutowe w ramach Gminnego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 w Gminie Lelów                                                                          2.380 zł

 

w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                        3.620

z uwagi na obniżone wydatki statutowe w ramach Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012                                   3.620 zł

 

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                            6 . 540

 

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                      540

z uwagi na niższe wydatki statutowe dotyczące realizacji zadania pozainwestycyjnego,

tj. zorganizowanie Konferencji pt. „Czy z wiatrakami da się żyć?”                                                     540 zł

 

 

 

w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                        6.000

w związku z odstąpieniem realizacji zadania pozainwestycyjnego, tj. zorganizowanie

Seminarium pt. „Dlaczego selektywna zbiórka?”, w tym:

- w ramach wynagrodzeń wraz z pochodnymi                                                                            1.200 zł

- w ramach wydatków statutowych                                                                                                               4.800 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

 

3.       Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę  63.496 zł, tj.:              

                                         

w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                                                                         5.000

 

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe                                                                                         5 . 000

z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dachu

na budynku Szkoły Podstawowej w Nakle                                                                                           5.000 zł

 

w dziale 600 Transport i łączność                                                                                       11.300

 

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne                                                                         11 . 300

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Odwodnienie ulicy

Polnej i Łąkowej w Lelowie”                                                                                                                     11.300 zł

 

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                         36.696

 

w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej          36 . 696

z uwagi na wzrost kosztów zadania inwestycyjnego

pt. „ Adaptacja agronomówki”                                                                                                                              36.696 zł

 

w dziale 750 Gospodarka mieszkaniowa                                                                         10.000

 

w rozdziale 750 23 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          10 . 000

z przeznaczeniem na zakup serwera typu rack, niezbędnego oprogramowania

oraz urządzeń zabezpieczających przed utrata danych i przepięciami prądowymi,

w związku z realizacją projektu CAF                                                                                                        10.000 zł

 

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                              500

 

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                  5 00

w związku z umową o pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania

inwestycyjnego pt. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości

Podlesie wraz z niezbędną dokumentacją”                                                                                              500 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

 

4.       Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 3.340.923 zł, tj.:

 

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                        576 . 190

w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                  576 . 190

w związku z:

- przesunięciem części realizacji zadania inwestycyjnego 

pt. „Budowa wodociągu Lelów – Osiedle na 2013 r.                                                                  498.770 zł  

- przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego  pt. „Budowa infrastruktury

informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski” na 2014 r.           77.420 zł  

w dziale 600 Transport i łączność                                                                                          96 . 2 54

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                 96 . 2 54

w związku z:

- niższymi wydatkami zrealizowanej inwestycji pt. „Przebudowa

drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biała Wielka”                                   42.254 zł

- przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa drogi

Staromieście –Brzozowa Góra” na 2013 r.                                                                                           54.000 zł

 

 

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                    83 . 000

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                  83 . 000

w związku z przesunięciem części realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Remont

remizy strażackiej w miejscowości Staromieście Gm. Lelów z przeznaczeniem

na świetlicę wiejską oraz na cele rekreacji i sportu”, na 2013 r.                                                 83.000 zł

 

w dziale 801 Oświata i wychowanie                                                                                        17 5 882

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe                                                                                           17 5 . 882

w związku z niższymi wydatkami realizowanej inwestycji pt. „Termomodernizacja

budynku Szkoły Podstawowej w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 41 oraz budynku

Szkoły Podstawowej w Ślęzanach 38”                                                                                               175.882 zł

 

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                       2. 233 . 726

 

w rozdziale 90005 Ochrona powietrz atmosferycznego                                         1.7 08 . 270

w związku z nierealizowaniem zadania inwestycyjnego  pt. „Słoneczne Gminy –

wykorzystanie energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych w Gminach:

Koniecpol, Lelów, Dąbrowa Zielona oraz Przyrów”               (projekt znajduje się na

liście rezerwowej)                                                                                                                               1.708.270 zł  

 

w rozdziale 90095 Pozostała działalność                                                                       525 . 456

w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego  pt. „Rozbudowa

targowiska gminnego „Mój rynek”, na 2013 r.                                                                                                 525.456 zł  

 

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                              175 . 871

w rozdziale 92109 Domy i ośrodki ku ltury, świetlice i kluby                                              175 . 871

w związku z:

- przesunięciem części realizacji zadania inwestycyjnego

pt. „Doposażenie oraz remont wewnętrzny OKSiR Skrajniwa,

celem wzbogacenia i polepszenia jakości oferty programowej na 2013 r.                                 126.265 zł

- zakończeniem realizacji projektu pt. „Wzmocnienie roli regionalnych ośrodków

kultury – modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie”, realizowanego

przez Gminę Lelów oraz zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową                                  49.606 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

Dotyczy  § 3

 

Zmniejszyć dotacje udzielone z budżetu gminy o kwotę 4 . 777 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:              

 

w dziale 801 Oświata i wychowanie                                                                                            4 . 777

 

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe                                                                                              4 . 063

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty

prowadzonej przez osobę prawną, tj. przez Fundację Ekologiczną Wychowanie

i Sztuka „Elementarz” – Szkoła Podstawowa w Nakle                                                               4 . 063

w związku z zmniejszeniem od października br. liczby dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Nakle,

 

w rozdziale 8010 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                      714

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty

prowadzonej przez osobę prawną, tj. przez Fundację Ekologiczną Wychowanie

i Sztuka „Elementarz” – Oddział Przedszkolny w Nakle                                                                  714

w związku z zmniejszeniem od października br. liczby dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego w Nakle.

Zestawienie dotacji z budżetu gminy na 2012 r. stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »