| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/176/2012 Rady Gminy Milówka

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. ( M.P z 2012r. poz. 587) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 8 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. ( M.P. z 2012r. poz. 743), art.4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz. 449 z późn.zm.)

Rada Gminy Milówka
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013, jak następuje: Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton – rubryki od D1 do D3 deklaracji:

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA W TONACH

powyżej 3,5 t
do 5,5 t włącznie

powyżej 5,5 t.
do 9 t. włącznie

powyżej 9 t.
i mniej niż 12 t.

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

Samochody ciężarowe

700

1100

1350

2. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdówod 3,5 tony i poniżej 12 ton – rubryka D 4 deklaracji:

a) ciągniki siodłowe lub balastowe j. w. –.    1 500 zł

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – rubryka D 5 deklaracji :

a) przyczepy lub naczepy j. w.  – 1200 zł.

4. Autobusy – rubryki D 6 i D 7 deklaracji:

Liczba miejsc siedzących


mniejszej niż 30 miejsc

równej lub wyższej
niż 30 miejsc

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

Autobusy

1350

1700

5. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
rubryki od D 8 do D 10 deklaracji:


DOPUSZCZALNA MASA
CAŁKOWITA w TONACH


ZAWIESZENIE OSI PNEUMATYCZNE LUB
RÓWNOWAŻNE


INNY SYSTEM
ZAWIESZENIA
OSI

2 OSIE


nie mniej niż


mniej niż


STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

15

850

1050

15

-

1200

1300

3 OSIE


nie mniej niż


mniej niż


STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

19

850

1050

19

25

1130

1650

25

-

1570

1870

4 OSIE i więcej

nie mniej niż

mniej niż

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

12

29

1100

1800

29

31

1700

2500

31

-

1800

2600

6. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12  ton – rubryki D 11 i D 12 deklaracji:

Dopuszczalna masa
całkowita w tonach

Zawieszenie osi ciągnika pneumatyczne
lub podobne

Inny system zawieszenia
osi ciągnika


nie mniej niż


mniej niż

2 OSIE


STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


12


25


600


650


25


31


650


970


31


-


1500


2000


3 OSIE i WIĘCEJ

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH


12


40


1300


1800


40


-


1900


2600

§ 2.

1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc, wykorzystywane:

a) wyłącznie na działalność statutową - non profit - stowarzyszeń i fundacji działających w zakresie kultury fizycznej i sportu, turystyki, kultury i sztuki, oświaty i wychowania oraz opieki społecznej,

b) wyłącznie na dowożenie dzieci do szkół,

c) wyłącznie na dowożenie osób niepełnosprawnych.

2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych, używane wyłącznie do transportu odpadów komunalnych i robót porządkowych, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton oraz ciągniki balastowe przystosowane do używania razem z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu poniżej 12 ton.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Ponadto Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, tj. przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i we wszystkich Sołectwach Gminy Milówka.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.

3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kocierz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Mikos

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »