reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/315/12 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

Rada Gminy Bobrowniki uchwala co następuje:

§ 1. Rada Gminy Bobrowniki:

1. określa wysokość stawki opłaty targowej,

2. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,

3. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, wyznacza inkasentów, termin płatności oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Bobrowniki w wysokości 15,00 zł przy sprzedaży z:

a) samochodu,

b) jednego wydzielonego stanowiska,

- z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku zajmowania przez sprzedającego więcej niż jednego wydzielonego stanowiska wysokość opłaty stanowi iloczyn ilości zajmowanych stanowisk i stawki opłaty targowej.

3. Wysokość opłaty dziennej nie może przekroczyć kwoty – 757,79 złotych.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 5. 1. Na inkasentów opłaty targowej we wsiach Gminy Bobrowniki wyznacza się sołtysów danego sołectwa tj. odpowiednio:

1) w sołectwie Bobrowniki – Pan Włodzimierz Koźmiński;

2) w sołectwie Dobieszowice – Pan Roman Kańtoch;

3) w sołectwie Myszkowice – Pan Marek Kamiński;

4) w sołectwie Rogoźnik – Pan Andrzej Szymanek;

5) w sołectwie Sączów – Pani Irena Garczarczyk;

6) w sołectwie Siemonia – Pani Katarzyna Cofała;

7) w sołectwie Twardowice – Pani Anna Wiecheć;

8) w sołectwie Wymysłów – Pani Barbara Klusek.

2. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Bobrowniki, natomiast za miesiąc grudzień do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XII/125/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie stawek opłaty targowej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Katarzyna Cofała

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KasperskyLab

Ochrona przed zagrożeniami IT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama