| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/181/12 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2010r. Dz.U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (M.P. z 2012r. poz. 587), art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. z 2011r. Dz.U. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Gminy Gierałtowice
uchwala:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Gierałtowice w następującej wysokości:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1 m 2 powierzchni ;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od
1 ha powierzchni ;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,43 zł od 1 m 2 powierzchni .

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,73 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej ,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,99 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej ,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej ;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej ;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,46 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej ;

3. od budowli:

a) związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę lub zbiorowym odprowadzaniem ścieków – 0,2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych;

b) pozostałych - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Gierałtowice XIV/112/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011r. Nr 308 poz. 5215)

§ 4. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po jej uchwaleniu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Błaszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »