| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/161/12 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 17 października 2012r.

w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5 z 2011 r. poz. 13)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olsztyn na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

3. Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olsztyn stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 2.

Ustala się stawkę opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olsztyn w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Olsztyn


Zbigniew Banaszak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/161/12
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 17 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz przystanków komunikacji publicznej, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Olsztyn


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/161/12
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 17 października 2012 r.

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olsztyn

§ 1.

1. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do wykonywania publicznego transportu zbiorowego lub prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.

§ 2.

1. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na podstawie umowy, zawartej pomiędzy przewoźnikiem, a Gminą Olsztyn.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest na pisemny wniosek przewoźnika składany do Gminy Olsztyn, do którego należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

2) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

3) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

4) rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów na terenie gminy Olsztyn,

5) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i lokalizacji (mapa z zaznaczoną linią komunikacyjną na terenie gminy Olsztyn),

6) kserokopię dokumentów, potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób.

3. Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Olsztyn.

4. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest odpłatne. Stawka opłaty jest ustalana przez Radę Gminy Olsztyn w drodze uchwały.

5. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez Gminę Olsztyn, na zasadach określonych w umowie, o której mowa w ust.1.

6. Umowę zawiera się na okres ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Umowa określa w szczególności:

- ilość zatrzymań środka transportu na przystankach komunikacyjnych,

- wykaz obsługiwanych przystanków według rozkładu jazd,

- wysokość i terminy płatności opłaty.

7. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku stwierdzenia:

1) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników,

2) niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez 2 kolejne okresy płatnicze,

3) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

4) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom,

5) niepowiadomienia administratora o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków z których przewoźnik korzysta,

6) zaprzestania działalności przewozowej,

7) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

8. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy Olsztyn z 1-miesiecznym wyprzedzeniem o planowanym zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte wdokumentach załączonych do wniosku (o którym mowa w ust. 2), lub o zaprzestaniu działalności przewozowej.

§ 3.

1. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca.

2. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do:

1) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników,

2) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i niepełnosprawnym.

3. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie i w sposób nie powodujący ograniczenia widoczności rozkładów i oznaczeń innych przewoźników korzystających z przystanku, tj. na słupku pod znakiem D-15 lub na wiacie przystankowej.

4. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Gminy Olsztyn rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.

5. W przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac na przystankach komunikacyjnych zastrzega się możliwość zmiany lokalizacji tych obiektów oraz prawa do ich likwidacji, bądź czasowego zawieszenia w jego funkcjonowaniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

nazwa.pl

Usługodawca w zakresie rejestracji domen i usług hostingowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »