| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/218/2012 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami.) art.10 ust 1,2 i 3,art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr. 95 poz. 613 z późn. zmianami), pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (Monitor Polski poz. 587 z 14 sierpnia 2012 r.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (Monitor Polski poz. 743 z 12 października 2012 r.) oraz w wykonaniu postanowień Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Rada Gminy Ożarowice uchwala, co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych na 2013 rok:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) nie posiadające dokumentu potwierdzającego, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 264,00 zł.

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 394,00 zł.

- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 590,00 zł.

b) posiadające dokument potwierdzający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 198,00 zł.

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 330,00 zł.

- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 528,00 zł.

c) równej lub wyższej niż 12 ton (stawki podatku podane są w złotych)

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Z zawieszeniem osi pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie jezdne

12

15

724

790

15

790

1.656

3 osie jezdne

12

19

724

790

19

23

926

1.380

23

1.380

2.110

4 osie jezdne i więcej

12

27

926

1.380

27

29

1.380

2.236

29

2.236

2.900

2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 656,00 zł.

b) równej lub wyższej niż 12 ton (stawki podatku podane są w złotych):

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Z zawieszeniem osi pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie jezdne

12

25

790

1.206

25

31

1.206

1.866

31

1.866

2.284

3 osie jezdne i więcej

12

40

1.646

2.284

40

2.284

3.016

3. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 790,00 zł.

4. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (stawki podatku podane są w złotych)

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Z zawieszeniem osi pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

1 oś jezdna

12

25

394

656

25

526

790

2 osie jezdne

12

28

330

528

28

33

810

1.120

33

38

1.120

1.714

38

1.514

2.236

3 osie jezdne i więcej

12

1.248

1.714

5. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 790,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.580,00 zł

§ 2. Zwolnić autobusy bez względu na liczbę miejsc do siedzenia wykorzystywane na działalność statutową w zakresie oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu nie przeznaczone na wykonywanie działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Ożarowice Nr IX/111/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

§ 6. Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »