| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.566.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 28 listopada 2012r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXIII/583/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 października 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielsko - Biała

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXIII/583/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 października 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielsko - Biała w całości, jako niezgodnej z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391), zwanej dalej ustawą.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Bielsku - Białej przyjęła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielsko - Biała w brzmieniu określonym w załączniku do niej.

Wydany przez Radę akt stanowi wykonanie ustawowego upoważnienia określonego przepisem art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, zobowiązującego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia szczegółowych zasad dotyczących:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Wskazany wyżej przepis art. 4 ust. 2 ustawy stanowi normę o charakterze iuris cogentis (bezwzględnie obowiązującą) formułującą zamknięty katalog problemów wymagających uregulowania w akcie wykonawczym. Z literalnego jego brzmienia bowiem wynika, że ustawodawca zawarł w nim wyczerpujące wyliczenie kwestii, które winny zostać uregulowane w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W uchwale rady gminy (regulaminie) zatem muszą znaleźć się postanowienia odnoszące się do wszystkich punktów art. 4 ust. 2 ustawy. Brak natomiast uregulowania którejkolwiek z kwestii wskazanych w tym przepisie, uznawany jest za istotne naruszenie prawa, skutkujący koniecznością stwierdzenia nieważności całej uchwały (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2010 r., sygn. akt II SA/Gd 212/10, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Zadaniem bowiem organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, wydającego przepisy powszechnie obowiązujące na obszarze gminy, jest pełna realizacja upoważnienia ustawowego, wyczerpująca zakres przekazanych przez ustawodawcę uprawnień. Niespełnienie którejkolwiek z przesłanek w niej zawartych zaś skutkuje zawsze bezwzględną nieważnością uchwały. Tymczasem, zdaniem organu nadzoru, przedmiotowa uchwała nie wypełnia dyspozycji przepisu art. 4 ustawy, gdyż nie zawiera minimum postanowień, które zgodnie z zapisem ustawowym powinno się uwzględnić przy ustalaniu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Przyjęty przez Radę Regulamin nie uwzględnia bowiem regulacji wynikających z:

- art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - w zakresie wymagań obejmujących prowadzenie selektywnego odbierania odpadów komunalnych,

- art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy - w zakresie wymagań obejmujących uprzątanie błota,

- art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy - w zakresie minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych - w ocenie organu nadzoru wskazane w Rozdziale 2, poza uregulowaniami § 6 pkt 3, 4, 5, 7 Regulaminu, nie określają minimalnej pojemności pojemników, ale wszystkie pojemności dopuszczalne, pozostawiając ich wybór § 7 właścicielowi nieruchomości,

- art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy - w zakresie warunków rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,

- art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy - w zakresie wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania - w ocenie organu nadzoru wskazane w § 19 ust. 2 Regulaminu miejsca podlegające obowiązkowej deratyzacji (korytarze piwniczne, węzły cieplne, zsypy i pomieszczenia zsypowe, studzienki przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych) nie mieszczą się w definicji pojęcia "obszar" - rozumianego raczej jako część przestrzeni geograficznej, teren. Celem upoważnienia z art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy do wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji było zobligowanie rad gmin do wskazania konkretnych obszarów, terenu w obrębie właściwości gminy, które ze względu na realizowane tam funkcje, bądź inne okoliczności wymagają podania ich obowiązkowi deratyzacji. Z tego też powodu za niezgodną z tym upoważnieniem należy uznać również regulację § 20 uchwały, w której Rada wskazała nie obszary, ale podmioty zobowiązane do przeprowadzenia deratyzacji. Tym samym, wobec stwierdzenia nieprawidłowości tego przepisu, Regulamin zostanie pozbawiony kolejnego obligatoryjnego elementu - to jest wskazań dotyczących terminu przeprowadzenia deratyzacji.

W kontekście rozważań nad pełną realizacją upoważnienia ustawowego określonego przepisem art. 4 ust. 2 ustawy należy również zakwestionować ustalenia Rady Miejskiej dotyczące daty wejścia w życie uchwały. Zgodnie z brzmieniem § 4 uchwały, wchodzi ona w życie z dniem 1 stycznia 2013r., z wyjątkiem § 5-11 oraz § 14, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013r.. W wyniku tak sformułowanego przepisu, przyjęty przez Radę Miasta Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielsko - Biała, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013r. będzie pozbawiony elementu obligatoryjnego wynikającego z art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy - to jest regulacji dotyczącej "częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego".

Niezależnie od wskazanych powyżej uchybień powodujących konieczność stwierdzenia nieważności uchwały w całości, należy zwrócić również uwagę na niezgodność z prawem pozostałych przepisów uchwały, w tym w szczególności:

- § 3 uchwały - naruszającego przepis art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.),

- § 2 pkt 1 Regulaminu w zakresie wyrazów: "(podwórza, bramy, przejścia itp.)", § 2 ust. 2 Regulaminu, § 16 ust. 1 Regulaminu w zakresie wyrazów: "ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt i", § 16 ust. 2 pkt 2 Regulaminu w zakresie wyrazów: "agresywne i", § 16 ust. 6 Regulaminu, § 16 ust. 3 Regulaminu, § 19 i 20 Regulaminu - przekraczających delegację ustawową określoną w przepisie art. 4 ust. 2 ustawy,

- § 6 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. b, pkt 5 lit. b, pkt 8 lit. b Regulaminu, § 8 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 Regulaminu, § 9 pkt 1 i 2 Regulaminu - naruszających przepis art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy - zobowiązujący gminy do ustanawienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości należy uznać za uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Bielsku-Białej

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »