| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/171/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 6 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 2, pkt 9   lit. „d”, lit. „i” i   pkt 10 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz 1591 z   późn. Zmianami) oraz art. 89, 211, 212 , 214 pkt 1   i 2, art. 215, 217, 218, 221 ust. 1, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239, 258 oraz art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 26 ust. 4   ustawy z   dnia 26 kwietnia 2007 r. o   zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z   2007 r. Nr 89 poz. 590)  

Rada Gminy Radziechowy –Wieprz uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1.   Ustala się dochody budżetu Gminy w   łącznej kwocie 30.955.356,00 zł  

z tego:  

1)   Dochody bieżące w   kwocie 30.930.356,00 zł.  

2)   Dochody majątkowe w   kwocie 25.000,00 zł  

zgodnie z   tabelą nr 1   niniejszej uchwały  

§ 2.  

Ustala się wydatki budżetu gminy w   łącznej kwocie 30.624.930,00 zł.  

Z tego:  

1.   Wydatki bieżące w   kwocie 28.956.180,00 zł. , w   tym  

1)   Wydatki jednostek budżetowych w   kwocie 21.920.302,00 zł  

W tym na:  

a)   Wynagrodzenia i   składki od nich naliczane w   kwocie 16.750.514,00 zł,  

b)   Wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań 5.169.788,00 zł,  

2)   Dotacje na zadania bieżące w   kwocie 1.138.530,00 zł  

3)   Świadczenia na rzecz osób fizycznych w   kwocie 4.643.577,00 zł.  

4)   Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków , o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   w części związanej z   realizacją zadań j.s.t w   kwocie – 138.360,00 zł.  

5)   Wypłaty z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w   roku budżetowym w   kwocie 559.211,00 zł  

6)   Wydatki na obsługę długu w   kwocie 556.200,00 zł.  

2.   Wydatki majątkowe w   kwocie 1.668.750,00 zł.  

W tym na:  

1)   Inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   kwocie 1.668.750,00 zł.  

w tym na:  

a)   programy finansowane z   udziałem środków , o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3, w   części związanej z   realizacją zadań j.s.t. w   kwocie 78.794,00 zł zgodnie z   tabelą nr 2   i tabelą nr 4   niniejszej uchwały.  

§ 3.  

Ustala się wydatki na programy i   projekty ze środków budżetu UE, EFTA i   innych środków ze źródeł nie podlegających zwrotowi zgodnie z   tabelą nr 4   niniejszej uchwały.  

§ 4.  

1.   Ustala się nadwyżkę budżetu w   wysokości 330.426,00 zł , która przeznaczona zostanie na:  

a)   Spłatę zaciągniętych kredytów 330.426,00 zł,  

2.   Ustala się przychody budżetu 1.294.847,00 zł. z   następujących tytułów:  

a)   wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych 1.294.847,00  

3.   Ustala się rozchody budżetu w   kwocie 1.625.273,00 zł. z   następujących tytułów:  

a)   spłaty otrzymanych kredytów w   kwocie 1.625.273,00 zł.,  

Przychody i   rozchody budżetu określa tabela nr 5   niniejszej uchwały.  

§ 5.  

Ustala się limit zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w   kwocie 1.500.000,00 zł na:  

1)   Pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w   kwocie 1.500.000,00 zł  

§ 6.  

1.   Ustala się rezerwę ogólną w   wysokości 31.000,00 zł  

2.   Ustala się rezerwę celową w   wysokości 60.000,00 zł na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego.  

§ 7.  

1.   Ustala się plan dochodów i   wydatków na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w   wysokości 3.625.033,00 zł. zgodnie z   tabelą nr 6   niniejszej uchwały.  

2.   Ustala się plan dochodów i   wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin w   wysokości 347.423,00 zł zgodnie z   tabelą 7   niniejszej uchwały.  

3.   Ustala się plan dochodów i   wydatków na realizację zadań na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej w   wysokości 1.000,00 zgodnie z   tabelą nr 8.  

4.   Ustala się plan dochodów i   wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w   wysokości 252.626,00 zł zgodnie z   tabelą nr 9.  

§ 8.  

Ustala się plan dochodów budżetu w   wysokości 170.000,00 zł z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i   wydatki w   wysokości 170.000,00 zł na realizacje zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz o   przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z   tabelą nr 10 niniejszej uchwały.  

§ 9.  

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z   tytułu realizacji zadań z   zakresu administracji rządowej wynosi 49.400,00 zł zgodnie z   tabelą 11 niniejszej uchwały.  

§ 10.  

Ustala się plan dotacji udzielanych z   budżetu Gminy w   wysokości 1.163.530,00 zł zgodnie z   tabelą nr 12 do niniejszej uchwały  

§ 11.  

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o   których mowa w   art. 223 ust. 1   oraz wydatków nimi finansowanych w   wysokości 780.000,00 zł zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały  

§ 12.  

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w   ramach Funduszu Sołeckiego w   podziale na Sołectwa w   kwocie zł 122.147,50 zgodnie z   załącznikiem nr 2  

§ 13.  

Ustala się łączną kwotę poręczeń i   gwarancji udzielanych przez Wójta w   roku budżetowym 2013 w   wysokości 559.211,00 zł  

§ 14.  

Upoważnia się Wójta Gminy zaciągania kredytów i   pożyczek oraz emisji papierów wartościowych  

1)   o których mowa w   art. 89 ust. 1   ustawy o   finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w   § 5   niniejszej uchwały z   tego:  

a)   na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.500.000,00 zł.  

§ 15.  

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:  

1)   Na finansowanie programów i   projektów jednorocznych realizowanych ze środków z   budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z   pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o   Wolnym Handlu EFTA), a   także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w   tabeli nr 4.  

2)   Dokonywania zmian w   planie wydatków innych niż określone w   art. 257 ustawy o   finansach publicznych z   wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, oraz z   wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w   2013 r.  

3)   Dokonywania zmian wydatków w   planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

4)   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§ 16.  

Środki przekazane przez Powiatowy i   Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w   zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych i   publicznych.  

§ 17.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  


§ 18.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Motyka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/171/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 6 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/171/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 6 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/171/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 6 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/171/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 6 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 4  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/171/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 6 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela nr 5  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/171/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 6 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela nr 6  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/171/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 6 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela nr 7  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/171/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 6 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela nr 8  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/171/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 6 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela nr 9  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/171/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 6 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Tabela nr 10  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/171/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 6 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Tabela nr 11  

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIV/171/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 6 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

Tabela nr 12  

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIV/171/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 6 grudnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik nr 1  

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXIV/171/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 6 grudnia 2012 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik nr 2  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »