| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/248/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j., z   2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4   ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj., Dz. U. z   2012 r., poz. 391),  

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

2.   Regulamin jest aktem prawa miejscowego i   obowiązuje w   granicach administracyjnych Miasta.  

§   2.  

Tracą moc uchwały: Nr XXXV/339/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 27 maja 2009 r. w   sprawie zmiany uchwały XXVII/269/08 z   dnia 25 września 2008 r. w   sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, Nr XXVII/269/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 25 września 2008 r. w   sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   wyjątkiem § 7   ust. 3, 4   i 5, § 8   ust. 2   i 3, §13, §14, § 16 i   § 19 ust. 1, które wchodzą w   życie z   dniem 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 


Załącznik do Uchwały Nr XXV/248/12    
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego    
z dnia 31 października 2012 r.  
 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I   PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.  

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   2.  

Ilekroć w   regulaminie jest mowa o:  

1)   przedsiębiorcy   – rozumie się przez to podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego lub podmiot posiadający zezwolenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych,  

2)   punkcie gromadzenia odpadów komunalnych   – rozumie się przez to wyznaczone przez właściciela nieruchomości miejsce gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i   zbieranych selektywnie w   zabudowie wielorodzinnej,  

3)   harmonogramie   – rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych dostarczony właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę,  

4)   ścisłym centrum miasta   rozumie się przez to obszar obejmujący ulice: Rynek, Apteczna, W. Styczyńskiego, Wł.   Opolskiego, Średnia, Św. Jana, Ks. Konstancji (do skrzyżowania z   ul. Wałową), Powstańców Śląskich, Kościelna, Minorytów, Krótka, Zamkowa, Zgody, Targowa (od Rynku do ul. J. Słowackiego), ks. płk. W. Kubsza (od Rynku do skrzyżowania z   ul. Michalskiego), Marszałka J. Piłsudskiego, Plac Gladbeck, Słowackiego, Wałowa, Sądowa, Plac W. Korfantego, Plac Św. Krzyża, wraz z   posesjami położonymi przy tych ulicach.  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości  

§   3.  

1.   Na terenie nieruchomości ustala się selektywną zbiórkę odpadów w   następującym zakresie:  

a)   papier,  

b)   szkło,  

c)   metal,  

d)   tworzywa sztuczne,  

e)   opakowania wielomateriałowe,  

f)   biodegradowalne w   tym zielone,  

g)   budowlane i   rozbiórkowe,  

h)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

i)   zużyte baterie i   akumulatory,  

j)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

k)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

l)   zużyte opony.  

2.   Następujące rodzaje odpadów wymienionych w   ustępie 1   należy zbierać:  

1)   w zabudowie jednorodzinnej, lit. a   – f, w   systemie workowym, lit. g – w   pojemnikach lub workach,  

2)   w zabudowie wielorodzinnej, lit. a   – e oraz g, w   pojemnikach,  

3)   w zabudowie mieszkalnej ścisłego centrum miasta, lit. a   – f, w   systemie workowym lub w   pojemnikach.  

§   4.  

1.   Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz z   chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości lub posypania ich piaskiem bądź innym stosownym środkiem likwidującym śliskość, dopuszczonym obowiązującymi normami.  

2.   W ścisłym centrum miasta obowiązek wynikający z   ust. 1   należy wykonać w   danym dniu do godziny 7 00 .  

3.   Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń wymienionych w   ust. 1   polega na usunięciu ich w   miejsca niepowodujące zakłóceń w   ruchu pieszym i   pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez służby utrzymujące drogę w   stanie czystości.  

§   5.  

Na terenie nieruchomości dopuszcza się mycie wyłącznie osobowych pojazdów samochodowych, tylko w   miejscach utwardzonych i   pod warunkiem, że nie jest uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie powoduje zanieczyszczenia powierzchni ziemi i   wód gruntowych.  

§   6.  

Na terenie nieruchomości dopuszcza się wykonywanie drobnych napraw pojazdów samochodowych, związanych z   bieżącą eksploatacją, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują zanieczyszczenia powierzchni ziemi i   wód gruntowych. Minimalna odległość miejsca wykonywanych napraw od granicy nieruchomości sąsiednich powinna wynosić 4   mb.  

Wykonywanie napraw mechanicznych, blacharskich i   lakierniczych oraz wymianę płynów eksploatacyjnych w   pojazdach dopuszcza się wyłącznie w   warsztatach rozumianych jako stacje obsługi lub remontowe środków transportu.  

Rozdział 3.
Rodzaje i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i   drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i   ich utrzymania  
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

§   7.  

1.   Na nieruchomościach ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka z   tworzywa sztucznego na odpady komunalne zmieszane i   zbierane selektywnie - 80 litrów.  

2.   Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników, worków z   tworzywa sztucznego i   koszy ulicznych, spełniających obowiązujące normy, z   zastrzeżeniem § 7   ust. 3   i 4   oraz §   8   ust. 3:  

1)   pojemniki i   worki na odpady o   pojemności 80 l,  

2)   pojemniki i   worki na odpady o   pojemności 110 l,  

3)   pojemniki i   worki na odpady o   pojemności 120 l,  

4)   pojemniki na odpady o   pojemności 240 l,  

5)   pojemniki na odpady o   pojemności 1100 l,  

6)   pojemniki na odpady (KP 5, KP 7, KP 10) o   pojemności od 5   do 10 m³,  

7)   kosze uliczne na odpady o   pojemności od 20 do 50 l.  

3.   W zabudowie jednorodzinnej do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych zmieszanych dopuszcza się używania przeźroczystych worków z   tworzywa sztucznego o   pojemności 120 l.  

4.   W zabudowie mieszkalnej ścisłego centrum miasta dopuszcza się zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych w   przeźroczystych workach z   tworzywa sztucznego o   pojemności 120 l.  

5.   Wszystkie pojemniki i   worki z   tworzywa sztucznego na odpady komunalne, z   wyjątkiem wymienionych w   ust. 2   pkt 7, powinny posiadać dostarczony przez przedsiębiorcę identyfikator nieruchomości z   której pochodzą odpady.  

6.   W zabudowie wielorodzinnej pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione na terenach administrowanych przez właścicieli nieruchomości.  

W przypadku braku możliwości ustawienia pojemników na terenie nieruchomości, dopuszcza się ich ustawienie na terenie należącym do innego właściciela, na warunkach i   w porozumieniu z   tym właścicielem.  

§   8.  

1.   Pojemniki i   worki z   tworzywa sztucznego przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o   których mowa w   § 7   ust. 2, odpowiadają rodzajowi gromadzonych odpadów, według następującej kolorystyki:  

1)   niebieski – z   przeznaczeniem na papier,  

2)   zielony – z   przeznaczeniem na szkło ,  

3)   żółty – z   przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal – w   zabudowie jednorodzinnej i   w zabudowie mieszkalnej ścisłego centrum, a   w zabudowie wielorodzinnej – na tworzywa sztuczne i   opakowania wielomateriałowe,  

4)   biały – z   przeznaczeniem na metal – w   zabudowie wielorodzinnej,  

5)   brązowy – z   przeznaczeniem na odpady biodegradowalne w   tym zielone.  

2.   W zabudowie jednorodzinnej oraz w   zabudowie mieszkalnej ścisłego centrum miasta, dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dopuszcza się stosowanie bezbarwnych, przeźroczystych worków z   tworzywa sztucznego.  

3.   W zabudowie wielorodzinnej pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być ustawiane na terenie punktu gromadzenia odpadów komunalnych, w   którym znajdują się pojemniki na zmieszane odpady komunalne. Zestaw pojemników do selektywnej zbiórki powinien składać się z   minimum czterech pojemników, o   których mowa w   ust. 1   pkt 1-4 o   pojemności co najmniej 1100 l, po jednym na każdą ze zbieranych selektywnie frakcji odpadów oraz dodatkowo pojemnika na odpady budowlane i   rozbiórkowe.  

4.   Pojemniki i   worki z   tworzywa sztucznego na odpady zbierane selektywnie powinny posiadać trwałe i   widoczne oznakowanie, określające rodzaj gromadzonych odpadów.  

§   9.  

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do liczby osób korzystających z   tych pojemników, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich odbierania określonej w   § 13 i   § 14.  

§   10.  

Na nieruchomości, na której prowadzona jest spożywcza lub gastronomiczna działalność handlowa należy dodatkowo (przy wyjściu, w   obrębie lokalu) ustawić co najmniej 1   pojemnik na odpady.  

§   11.  

1.   Pojemniki, worki z   tworzywa sztucznego i   kosze uliczne do gromadzenia odpadów komunalnych należy rozmieścić na nieruchomości w   miejscach i   w sposób odpowiadający przepisom prawa budowlanego.  

2.   Odległość pomiędzy koszami ulicznymi na odpady rozstawionymi na drogach publicznych powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych, jednak w   ścisłym centrum miasta nie może przekraczać 250 m. Na przystankach komunikacyjnych kosze należy lokalizować w   sąsiedztwie oznaczenia przystanku.  

3.   Pojemniki, worki z   tworzywa sztucznego i   kosze uliczne do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym.  

Rozdział 4.
Częstotliwość i   sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§   12.  

1.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości zgodnie z   harmonogramem, w   sposób gwarantujący zachowanie czystości i   porządku na nieruchomości.  

2.   Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki, worki z   tworzywa sztucznego przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w   szczególności poprzez ich wystawienie, w   miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.  

§   13.  

Zmieszanych odpadów komunalnych należy pozbywać się z   następującą częstotliwością:  

1)   z zabudowy jednorodzinnej – 1   raz na dwa tygodnie,  

2)   z zabudowy wielorodzinnej – 3   razy w   tygodniu,  

3)   z zabudowy mieszkalnej ścisłego centrum miasta – co najmniej 1   raz na dwa tygodnie, z   tym, że w   przypadku gromadzenia odpadów w   punkcie gromadzenia odpadów komunalnych, odpady odbierane będą 3   razy w   tygodniu,  

4)   z obiektów użyteczności publicznej – co najmniej 1   raz w   miesiącu, przy czym dla lokali użytkowych częstotliwość ta wynika z   normatywów miesięcznego nagromadzenia odpadów, które w   odniesieniu do całkowitej powierzchni lokalu z   wyłączeniem powierzchni przynależnych niewykorzystywanych bezpośrednio dla prowadzenia działalności podstawowej wynoszą:  

-   apteki, księgarnie, drogerie                                                           - 0,03 m 3 /m 2 ,  

-   zakłady usługowe (w tym gabinety lekarskie)                               - 0,02 m 3 /m 2 ,  

-   bary i   restauracje (w tym mała gastronomia)                               - 0,04 m 3 /m 2 ,  

-   sklepy spożywcze                                                                         - 0,06 m 3 /m 2 ,  

-   sklepy przemysłowe                                                                         - 0,05 m 3 /m 2 ,  

-   pozostałe obiekty handlowe                                                           - 0,04 m 3 /m 2 ,  

-   lokale biurowe                                                                                       - 0,01 m 3 /m 2 ,  

Normatywy ulegają zmniejszeniu w   przypadku usuwania odpadów wyodrębnionych selektywnie i   usuwanych w   oparciu o   stosowną umowę,  

5)   z ogródków działkowych – 1   raz na dwa tygodnie w   okresie od 1   marca do 31 października i   1 raz na 2   miesiące w   pozostałym okresie,  

6)   z koszy ulicznych – w   ścisłym centrum miasta co drugi dzień, na pozostałym obszarze co najmniej 1   raz w   tygodniu,  

7)   z cmentarzy – co najmniej 1   raz w   miesiącu.  

§   14.  

Segregowanych odpadów komunalnych, o   których mowa w   § 3   należy pozbywać się z   następującą częstotliwością:  

1)   z zabudowy jednorodzinnej – 1   raz w   miesiącu, przy czym dopuszcza się możliwość pozbywania się odpadów z   mniejszą częstotliwością, w   zależności od zapełnienia worka,  

2)   z zabudowy wielorodzinnej:  

-   1 raz na 2   tygodnie – papier, szkło, odpady budowlane i   rozbiórkowe, metal,  

-   1 raz w   tygodniu – meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

-   3 razy na 2   tygodnie - tworzywa sztuczne i   opakowania wielomateriałowe,  

-   1 raz na 2   tygodnie, w   okresie od maja do listopada – biodegradowalne w   tym zielone,  

-   1 raz na 2   miesiące – zużyte opony,  

3)   z zabudowy mieszkalnej ścisłego centrum miasta - 1   raz w   miesiącu, przy czym dopuszcza się możliwość pozbywania się odpadów z   mniejszą częstotliwością, w   zależności od zapełnienia worka,  

4)   z obiektów użyteczności publicznej – co najmniej 1   raz w   miesiącu,  

5)   z ogródków działkowych – 1   raz w   miesiącu w   okresie od 1   marca do 31 października i   1 raz na 2   miesiące w   pozostałym okresie,  

6)   z cmentarzy – co najmniej 1   raz w   miesiącu.  

§   15.  

1.   W zabudowie jednorodzinnej oraz mieszkalnej ścisłego centrum miasta, odpady wymienione w   § 3   lit a   - f oraz meble i   inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony należy wystawić przed posesją w   miejscu, w   którym nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich, a   jednocześnie umożliwiającym ich sprawny odbiór.  

2.   Meble i   inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony z   zabudowy jednorodzinnej i   zabudowy mieszkalnej ścisłego centrum miasta, odbierane będą przez przedsiębiorcę 2   razy w   roku z   tym, że w   zabudowie mieszkalnej ścisłego centrum miasta gdzie gromadzenie odpadów odbywa się w   punkcie gromadzenia odpadów komunalnych, odpady odbierane będą 1   raz w   miesiącu.  

3.   W zabudowie wielorodzinnej meble i   inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony należy gromadzić oddzielnie w   punkcie gromadzenia odpadów komunalnych.  

§   16.  

Odpady budowlane i   rozbiórkowe wytworzone poza terenami budowy, właściciele nieruchomości mogą umieszczać w   kontenerach ustawianych przez przedsiębiorcę na terenie miasta w   wyznaczonych miejscach, 2   razy w   roku, w   terminach przez niego ustalonych.  

§   17.  

Przeterminowane leki należy wrzucać do pojemników znajdujących się w   wyznaczonych aptekach.  

§   18.  

Zużyte baterie należy wrzucać do oznakowanych pojemników znajdujących się w   wyznaczonych obiektach.  

§   19.  

1.   Niezależnie od ustaleń zawartych w   § 14, § 15, § 16, § 17 i   § 18, odpadów wymienionych w   § 3   można pozbywać się dostarczając je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

2.   Miejsca i   terminy zbierania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i   rozbiórkowych, zużytych opon, przeterminowanych leków, zużytych baterii, podane będą na stronie internetowej   www.wodzislaw-slaski.pl     ,   na tablicy ogłoszeniowej w   Urzędzie Miasta, w   gazecie miejskiej i   na tablicach Rad Dzielnic.  

§   20.  

Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z   nieruchomości z   częstotliwością i   w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, przy czym ustala się minimalną częstotliwość wywozu jeden raz na kwartał.  

§   21.  

Poddawanie padłych zwierząt domowych i   gospodarskich utylizacji w   zakładzie specjalizującym się w   tym zakresie, należy do obowiązków właściciela lub posiadacza zwierzęcia.  

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę  
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem  
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   22.  

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do takiego ich utrzymywania, aby wyeliminować zagrożenia i   uciążliwości w   szczególności w   zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza w   porze nocnej), przykrego zapachu i   zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, osiedla mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej).  

§   23.  

1.   Psy należy wyprowadzać na smyczy.  

2.   Zwalnianie psa ze smyczy na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, nie zagospodarowanych i   poza miejscami wymienionymi w   § 22, dozwolone jest tylko gdy pies ma nałożony kaganiec.  

3.   Zwierzęta domowe mogą być wprowadzane jedynie do obiektów użyteczności publicznej przeznaczonych dla zwierząt,takich jak schroniska, lecznice, wystawy itp. Nie dotyczy to psów przewodników, z   których pomocy korzystają osoby niepełnosprawne.  

4.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych, a   także w   miejscach wspólnego użytkowania. Obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z   pomocy psów przewodników.  

5.   Nieruchomości, w   zabudowie jednorodzinnej, na których utrzymywane są psy, należy wyposażyć przy wejściu w   tabliczkę ostrzegawczą.  

Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  
z produkcji rolniczej,                 w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach  

§   24.  

Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej pod następującymi warunkami:  

1)   teren nieruchomości musi być zabezpieczony w   sposób uniemożliwiający opuszczanie go przez te zwierzęta,  

2)   zwierzęta należy utrzymywać w   sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich, jak hałas czy odory,  

3)   właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, chodnik lub miejsce publiczne obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.  

§   25.  

Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na nieruchomości w   promieniu większym niż 50 m od elewacji budynków wielorodzinnych, urzędów, organów administracji, szkół i   przedszkoli, placówek kulturalno-oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej, obiektów użyteczności publicznej.  

§   26.  

Dopuszcza się prowadzenie hodowli lub chowu zwierząt gospodarskich na terenach posesji prywatnych o   powierzchni większej niż 800 m 2 .  

Na nieruchomości o   powierzchni mniejszej niż 800 m² dopuszcza się hodowlę lub chów wyżej wymienionych zwierząt przy braku sprzeciwu najbliższych sąsiadów, to jest osób władających, na podstawie tytułu prawnego, posesjami graniczącymi z   posesją, na której obowiązuje ograniczenie.  

§   27.  

Pszczoły należy trzymać w   ulach, ustawionych w   odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości.  

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i   terminy jej przeprowadzania  

§   28.  

1.   Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji, polegającej na jednoczesnym wyłożeniu właściwej trutki, spoczywa na właścicielach nieruchomości mieszkalnych i   użytkowych, w   szczególności: zakładów usługowych, sklepów, magazynów, obiektów gastronomicznych i   przetwórni.  

2.   Obowiązkowej deratyzacji podlega cały obszar miasta. Deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w   ciągu roku, w   okresach: wiosennym - marzec/kwiecień i   jesiennym – wrzesień/październik, dodatkowo niezwłocznie w   każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni.  

3.   Właściciele nieruchomości, na których zlokalizowane są budynki jednorodzinne, realizują obowiązek deratyzacji w   miarę potrzeb, a   w szczególności w   przypadku wystąpienia populacji gryzoni.  

4.   Szczegółowe zasady przeprowadzania deratyzacji na terenie miasta, w   terminach wymienionych w   ust. 2   oraz każdorazowo na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ustala w   drodze zarządzenia Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

Rozdział 8.
Przepisy przejściowe  

§   29.  

Na terenie miasta, w   obrębie zabudowy jednorodzinnej prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów w   odpowiednich workach oznakowanych napisami: szkło, papier, plastik, biodegradowalne.  

Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne ulegające biodegradacji, w   tym odpady zielone, o   ile nie są kompostowane we własnym zakresie, należy przekazywać przedsiębiorcy w   podanych przez niego terminach lub samodzielnie wywozić do kompostowni.  

Kompostowanie odpadów we własnym zakresie wymaga zgłoszenia u   przedsiębiorcy i   uwzględnienia w   zawartej umowie.  

§   30.  

Jeżeli na terenie nieruchomości powstają też odpady inne, np. wielkogabarytowe lub poremontowe, typu gruz, to muszą być one gromadzone w   sposób wyodrębniony od pozostałych odpadów komunalnych.  

§   31.  

Na terenie zabudowy wielorodzinnej selektywną zbiórkę odpadów należy prowadzić w   kontenerowych pojemnikach oznakowanych następująco:  

1)   szkło białe – pojemnik w   kolorze białym,  

2)   szkło kolorowe – pojemnik w   kolorze zielonym,  

3)   plastik – pojemnik w   kolorze żółtym,  

4)   makulatura – pojemnik w   kolorze niebieskim.  

§   32.  

1.   Minimalna częstotliwość wywozu odpadów komunalnych zmieszanych z   terenów zabudowy jednorodzinnej wynosi raz na miesiąc.  

2.   Dla gospodarstw prowadzących selektywną zbiórkę odpadów ustala się następujące minimalne częstotliwości wywozu odpadów komunalnych zmieszanych:  

-   raz na 2   miesiące, pod warunkiem wywozu odpadów segregowanych z   częstotliwością nie mniejszą niż raz na 1   miesiąc,  

-   raz na 3   miesiące, pod warunkiem wywozu odpadów segregowanych – co najmniej trzech rodzajów odpadów wymienionych w   §31, z   częstotliwością nie mniejszą niż raz na 1   miesiąc i   jednoczesnym kompostowaniem odpadów biodegradowalnych,  

-   raz na 4   miesiące, w   przypadku wyposażenia nieruchomości w   pojemnik 1100 l, przy równoczesnym kompostowaniu odpadów biodegradowalnych lub ich wywozie przez przedsiębiorcę.  

3.   Przedsiębiorcy organizują wywóz odpadów segregowanych nie rzadziej niż raz w   miesiącu.  

4.   Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z   nieruchomości z   częstotliwością i   w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika. Zbiornik należy opróżniać z   częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz na cztery miesiące.  

§   33.  

Odpady wielkogabarytowe należy przekazywać przedsiębiorcy według harmonogramu odbioru opracowanego przez przedsiębiorcę.  

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywa się przynajmniej raz w   roku, w   terminie do 30 kwietnia.  

Opłatę za usługę uwzględnia się w   stawkach stosowanych przez przedsiębiorcę za niesegregowane odpady komunalne.  

§   34.  

Zapisy Rozdziału 8   Regulaminu tracą moc z   dniem 30 czerwca 2013 r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Atos

Międzynarodowy lider w branży usług informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »