| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 20 listopada 2012r.

zmieniająca uchwałę nr XXIV/135/2000 Rady Gminy Chybie z dnia 8 listopada 2000r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt, art.41, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990ro samorządzie gminnym ( Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591, z   późn. zm. ), oraz art. 8   ust. 2   pkt 2   , art. 11 ust. 1   i ust. 3   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997r. o   bibliotekach ( Dz.U. z   2012 r. poz. 642 )  

RADA GMINY CHYBIE  

u c h w   a l a   :  

§   1.   W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w   Chybiu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/2135/2000 Rady Gminy Chybie z   dnia 8   listopada 2000r.w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w   Chybiu, w   rozdziale IV. Gospodarka finansowa - § 18 otrzymuje brzmienie :  

„ § 18.  

1.   Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w   ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu finansowego Biblioteki, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.  

2.   Przychodami Biblioteki są przychody z   prowadzonej działalności , w   tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i   celowe, środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz innych źródeł.  

3.   Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w   formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w   zakresie realizowanych działań statutowych, w   tym na utrzymanie i   remonty obiektów, w   formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz w   formie dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i   programów.  

4.   Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w   ustawie o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w   przepisach dotyczących finansów i   rachunkowości.  

5.   Biblioteka może pobierać opłaty za swoje usługi według zasad ustalonych w   regulaminie korzystania z   Biblioteki, w   zakresie dopuszczonym przez ustawy, a   wpływy przeznaczane są na cele statutowe.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Chybie.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »