| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/176/2012 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 w wysokości 31.344.287,92 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 24.772.235,92 zł i dochody majątkowe w wysokości 6.572.052 zł - zgodnie z tabelą nr 1.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w wysokości 33.612.746 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 22.414.166zł i wydatki majątkowe w wysokości 11.198.580 zł - zgodnie z tabelą nr 2 .
§ 3. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 205.000 zł, z tego:
1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55.000. zł,
2) rezerwę ogólną na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie w kwocie 150.000 zł.
§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 2.268.458,08 zł stanowi deficyt, który będzie pokryty z zaciągniętych pożyczek kwotą 494.200 zł oraz z zaciągniętych kredytów kwotą 2.762.658,08 zł.
§ 5. Ustala się przychody w kwocie 3.243.910 zł oraz rozchody w kwocie 975.451,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.268.458,08 zł ;
2. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
3. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 2.000.000 zł
§ 7. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95.000 zł oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 95.000 zł.
§ 8. Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji w kwocie 3.368.312 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały,
2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu oraz w granicach grup wydatków określonych uchwałą budżetową;
3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
4) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami,
5) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Żarki.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach

Andrzej Jakóbczak
Załącznik nr tabela nr 1
do Uchwały Nr XXV/176/2012
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalaczniktabela nr 1.pdf

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2013
Załącznik nr tabela nr 2
do Uchwały Nr XXV/176/2012
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalaczniktabela nr 2.pdf

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2013
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/176/2012
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2013
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/176/2012
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji na rok 2013
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/176/2012
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów i kosztów dla Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach na rok 2013

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »