| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.16.2012 Prezydenta Miasta Będzina; Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w Dąbrowie Górniczej, ul. Łukasińskiego 7, w roku szkolnym 2012/2013

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w   Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w   Dąbrowie Górniczej, ul.   Łukasińskiego 7, w   roku szkolnym 2012/2013 zawarte w   dniu 23.11.2012 r.  

pomiędzy:  

Gminą Dąbrowa Górnicza,   reprezentowaną przez:  

Zastępcę Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej – Iwonę Krupę  

Naczelnika Wydziału Oświaty – Elżbietę Gęcę  

działającą na podstawie Uchwały nr XVIII/328/12 Rady Miejskiej w   Dąbrowie Górniczej  
z dnia 20 czerwca 2012 r. w   sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza do zawierania porozumień pomiędzy gminą Dąbrowa Górnicza a   innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w   zakresie zadań własnych gminy i   powiatu obejmujących sprawy edukacji publicznej,  


a  

Gminą Będzin,   reprezentowaną przez:  

Prezydenta Miasta Będzina – Łukasza Komoniewskiego  

§   1.   1.   Uwzględniając wniosek Kościoła Chrystusowego w   Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w   Dąbrowie Górniczej, ul. Łukasińskiego 7, w   sprawie przyznania etatu nauczyciela na realizację nauki religii w   roku szkolnym 2012/2013 dla 42 uczniów zamieszkałych na terenie miast: Będzina, Sosnowca, Psar, Bolesławia i   Dąbrowy Górniczej – wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w   Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w   Dąbrowie Górniczej, w   wymiarze 0,5 etatu w   Zespole Szkół Muzycznych w   Dąbrowie Górniczej, ul.   Dąbskiego 17.  

2.   Lekcje religii realizowane będą w   punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w   Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w   Dąbrowie Górniczej przy ul.   Łukasińskiego 7.  

§   2.   Koszty zatrudnienia nauczyciela, o   którym mowa w   § 1   obejmują:  

§   3020.   Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,  

§   4010.   Wynagrodzenia osobowe pracowników,  

§   4040.   Dodatkowe wynagrodzenie roczne,  

§   4110.   Składki na ubezpieczenia społeczne,  

§   4120.   Składki na Fundusz Pracy,  

§   4440.   Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

i są naliczone proporcjonalnie do liczby uczniów w   roku szkolnym 2012/2013 w   przeliczeniu na 0,5 etatu, tj. dla 4   uczniów z   terenu Gminy Będzin przypada 0,0952 części z   0,5 etatu.  

§   3.   1.   Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o   których mowa w   § 2, wynoszą   2   041,10 zł w   2012 roku   oraz   1   936,57 zł w   2013 roku.  

2.   Kalkulację planowanych kosztów, o   których mowa w   § 2, a   które są ponoszone przez Gminę Dąbrowa Górnicza z   tytułu zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w   Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w   Dąbrowie Górniczej, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.  

3.   Gmina Będzin zobowiązuje się przekazywać Gminie Dąbrowa Górnicza dotację celową na realizację zadania określonego w   § 1, w   kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w   roku szkolnym 2012/2013, tj.   194,31 zł miesięcznie za 2012 rok   oraz   184,36 zł miesięcznie w   2013 roku.  

4.   Gmina Będzin zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji, o   której mowa w   ust. 3   na rachunek   Gminy Dąbrowa Górnicza: Getin Noble Bank S.A. nr: 91 1560 1010 0000 9480 0000 0968   do 14-go dnia każdego miesiąca, z   tym, że dotację za okres od września do listopada 2012 roku   w   wysokości 582,93 zł   zobowiązuje się przekazać   w terminie do 30 listopada 2012 r.  

5.   W przypadku braku zapłaty w   terminie określonym w   ust. 4   zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

§   4.   1.   Kwoty wykazane w   § 3   w ust. 1   i 3   są kwotami planowanymi na rok szkolny 2012 / 2013.  

2.   Kwoty wykazane w   § 3   w ust. 1   i 3   ulegną zmianie w   przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.  

3.   Kwota dotacji celowej z   roku budżetowego 2012 zostanie wykorzystana do dnia 31   grudnia 2012 r. i   rozliczona do dnia 21 stycznia 2013 r., kiedy to Gmina Dąbrowa Górnicza przedstawi Gminie Będzin rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z   tytułu zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w   Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w   Dąbrowie Górniczej.  

4.   Kwota dotacji celowej z   roku budżetowego 2013 zostanie wykorzystana do dnia 31   sierpnia 2013 r. i   rozliczona do dnia 31 października 2013 r., kiedy to Gmina Dąbrowa Górnicza przedstawi Gminie Będzin rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z   tytułu zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w   Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w   Dąbrowie Górniczej.  

5.   W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z   rozliczenia, o   którym mowa w   ust. 3   i 4   będzie:  

1)   wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2012/2013 otrzymała Gmina Dąbrowa Górnicza od Gminy Będzin, to Gmina Będzin zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w   terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, o   którym mowa w   ust. 3   i 4, a   w   przypadku nieuregulowania płatności w   powyższym terminie, Gmina Będzin zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej jak w   § 3   ust. 5.  

2)   niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2012/2013 otrzymała Gmina Dąbrowa Górnicza od Gminy Będzin to Gmina Dąbrowa Górnicza zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w   nadmiernej wysokości w   terminie 30 dni od daty dostarczenia rozliczenia do Gminy Będzin, o   którym mowa w   ust. 3   i 4, a   w przypadku nieuregulowania płatności w   powyższym terminie, Gmina Dąbrowa Górnicza zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej jak w   § 3   ust. 5.  

§   5.   Porozumienie dotyczy rozliczenia i   pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego w   Rzeczypospolitej Polskiej, Społeczność Chrześcijańska w   Dąbrowie Górniczej w   roku szkolnym 2012/2013, tj. za okres od 1   września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.  

§   6.   W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   7.   Zmiany w   Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w   formie pisemnej.  

§   8.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   9.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§   10.   Porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

Dąbrowa Górnicza, dnia 16.11.2012 r.                                                           Będzin, dnia 23.11.2012 r.  

 

Z-ca Prezydenta Miasta  


Iwona   Krupa


Naczelnik Wydziału Oświaty  


Elżbieta   Gęca

Prezydent Miasta  


Łukasz   Komoniewski

 


Załącznik do Porozumienia Nr WO.031.16.2012
Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
z dnia 23 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik nr 1   do Porozumienia nr WO.031.16.2012 z   dnia 23.11.2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a   Gminą Będzin  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »