| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/323/2012 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2013 roku

Na podstawie art 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 roku Nr 95, poz. 613 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 roku Nr 197, poz. 1172)  


Rada Miejska Będzina  
uchwala:  

§ 1.  

Wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina:  

1)   Od gruntów:  

 

związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od 1   m2 powierzchni  

0,76    

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1   ha powierzchni  

3,71 zł  

pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m2 powierzchni  

0,27 zł  

2)   Od budynków lub ich części:  

 

mieszkalnych od 1   m2 powierzchni użytkowej  

0,61    

związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1   m2powierzchni użytkowej  

20,39    

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1   m2powierzchni użytkowej  

8,93 zł  

związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1   m2powierzchni użytkowej  

3,99 zł  

od pozostałych budynków lub ich części:  

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m2 powierzchni użytkowej oraz zajętych na garaże - od 1   m2 powierzchni użytkowej  

- od budynków gospodarczych (stodoły, obory, komórki, chlewy – od 1   m² powierzchni użytkowej  

 

6,48 zł  

 

3,85 zł  

3)   Od budowli: 2   % ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§ 2.  

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  

1)   Grunty i   budynki lub ich części oraz budowle przeznaczone na prowadzenie działalności charytatywnej w   okresie jej wykonywania za wyjątkiem prowadzenia działalności gospodarczej,  

2)   Grunty i   budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań związanych z   ochroną przeciwpożarową, ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i   porządku publicznego za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,  

3)   Grunty i   budynki lub ich części oraz budowle przeznaczone na działalność statutową polegającą na realizacji zadań związanych ze sportem i   rekreacją, za wyjątkiem prowadzenia działalności gospodarczej,  

4)   Grunty i   budynki lub ich części oraz budowle przeznaczone na prowadzenie działalności w   zakresie kultury, wypożyczania książek za wyjątkiem prowadzenia działalności gospodarczej,  

5)   Grunty i   budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane dla potrzeb pomocy społecznej, z   wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

§ 3.  

Traci moc uchwała Nr XXIX/290/2012 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 26 listopada 2012 roku w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1   stycznia 2013 roku.  

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 5.  

1)   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nie wcześniej jednak niż z   dniem 1   stycznia 2013 r.  

2)   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/323/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 19 grudnia 2012 r.

do uchwały w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1   stycznia 2013 roku. Na podstawie ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych maksymalne stawki podatku od nieruchomości waloryzowane są corocznie o   wskaźnik wzrostu cen towarów i   usług konsumpcyjnych w   okresie pierwszego półrocza roku, w   którym stawki ulegają zmianie, w   stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »