| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/101/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 9 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kozy Nr XIII/82/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Kozy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a)               zwiększa się o kwotę                                                                                                                               58915,87

b) zmniejsza się o kwotę                                                                                                                               1000000,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą                                                                                     33252353,58               w tym:

- dochody bieżące                                                                                                                               31779482,58
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                           305438,94
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

- dochody majątkowe                                                                                                                               1472871,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                           1204995,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

2) Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę                                                                                                                               1013061,01
b) zmniejszenia się o kwotę                                                                                                                 3567400,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą                                                                                     35646757,72
w tym:

- wydatki bieżące                                                                                                                               31000692,62 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                           413222,17  mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3              

- wydatki majątkowe                                                                                                                               4646065,10 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                           2085055,32 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

§ 2. 1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                 23875911,45 w tym:              

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie                                                                       17089130,18

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie                                                                       6786781,27

b) dotacja na wydatki bieżące                                                                                                                               2642560,00

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                     3638999,00

d) obsługa długu                                                                                                                                             430000,00

e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych                                           413222,17

§ 3. 1. Zmiany dochodów i wydatków budżetowych spowodowały zmniejszenie deficytu o 1613254,86, którego kwota wynosi 2394404,14 a źródłami jego pokrycia są pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 142743,00 oraz kredyt w wysokości  2251661,14.

2. Rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 500 000,00 w związku z czym przychody budżetu z tytułu kredytu wynoszą 2850000. Zwiększa się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych o 886745,14 do łącznej kwoty 2620289,14. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 5613032,14 i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3218628,00 jak w Tabeli Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2012 roku:

a) kredytów w wysokości 2850000,00 z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2251661,14 a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 598338,86

b) pożyczek w wysokości 142743,00 z czego w całości na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

c) kredyt na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3000000,00

4. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 oraz § 3 ust. 1, 2 i 3 dokonuje się zmian w § 9 Uchwały Budżetowej Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Kozy, który otrzymuje brzmienie:  Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

a) Finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3000000,00

b) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2251661,14

c) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 598338,86 Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych na:

a) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 142743,00.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2012 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmiany w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnym jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/101/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 9 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/101/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 9 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/101/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 9 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/101/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 9 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

przychody

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »