| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/101/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 9 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kozy Nr XIII/82/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Kozy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a)               zwiększa się o kwotę                                                                                                                               58915,87

b) zmniejsza się o kwotę                                                                                                                               1000000,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą                                                                                     33252353,58               w tym:

- dochody bieżące                                                                                                                               31779482,58
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                           305438,94
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

- dochody majątkowe                                                                                                                               1472871,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                           1204995,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

2) Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę                                                                                                                               1013061,01
b) zmniejszenia się o kwotę                                                                                                                 3567400,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą                                                                                     35646757,72
w tym:

- wydatki bieżące                                                                                                                               31000692,62 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                           413222,17  mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3              

- wydatki majątkowe                                                                                                                               4646065,10 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                           2085055,32 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

§ 2. 1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                 23875911,45 w tym:              

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie                                                                       17089130,18

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie                                                                       6786781,27

b) dotacja na wydatki bieżące                                                                                                                               2642560,00

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                     3638999,00

d) obsługa długu                                                                                                                                             430000,00

e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych                                           413222,17

§ 3. 1. Zmiany dochodów i wydatków budżetowych spowodowały zmniejszenie deficytu o 1613254,86, którego kwota wynosi 2394404,14 a źródłami jego pokrycia są pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 142743,00 oraz kredyt w wysokości  2251661,14.

2. Rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 500 000,00 w związku z czym przychody budżetu z tytułu kredytu wynoszą 2850000. Zwiększa się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych o 886745,14 do łącznej kwoty 2620289,14. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 5613032,14 i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3218628,00 jak w Tabeli Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2012 roku:

a) kredytów w wysokości 2850000,00 z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2251661,14 a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 598338,86

b) pożyczek w wysokości 142743,00 z czego w całości na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

c) kredyt na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3000000,00

4. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 oraz § 3 ust. 1, 2 i 3 dokonuje się zmian w § 9 Uchwały Budżetowej Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Kozy, który otrzymuje brzmienie:  Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

a) Finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3000000,00

b) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2251661,14

c) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 598338,86 Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych na:

a) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 142743,00.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2012 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmiany w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnym jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/101/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 9 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/101/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 9 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/101/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 9 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/101/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 9 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

przychody

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »