| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/126/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 14 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/11 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze.zm.)

Rada Gminy  Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1. Dochodów budżetowych :

a) zwiększa się o kwotę                                                                                                                                             1000871,35

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

b) dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą                                                                                     34736515,07
w tym:

- dochody bieżące                                                                                                                                             32062233,07
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3                                                                                                                 518372,65
- dochody majątkowe                                                                                                                               2674282,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3                                                                                                                 1204995,00

2. Wydatków budżetowych

a) zwiększa się o kwotę                                                                                                                                             3534804,35

b) zmniejsza się o kwotę                                                                                                                               33933,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą                                                                                     40695831,21
w tym:

- wydatki bieżące                                                                                                                                             31266934,79
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                                         648155,88   mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

- wydatki majątkowe                                                                                                                               9428896,42 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały ;

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                                         2976351,32  mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

§ 2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                 23670969,39

b) w tym:                                                                                                                                            

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w                                                                                     16887342,18

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie                                                                       6783627,21

b) dotacja na wydatki bieżące                                                                                                                               2823937,52

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                     3695872,00
d) obsługa dług                                                                                                                                             428000,00
e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych                                           648155,88

§ 3. 1. Zmiany dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie deficytu o kwotę 2500000,00zł. , którego kwota po zmianach wynosi 5959316,14zł. , a źródłem jego pokrycia są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  na kwotę 263590,00zł. , kredyt w wysokości 535000,00zł . oraz wolne środki - jako  nadwyżka środków pieniężnych  na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych - w kwocie 345726,14zł.

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 9177944,14zł., rozchody budżetu wynoszą   3218628,11zł., jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2012 roku :

a) kredytów w wysokości 5350000,00zł., w całości na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

b) pożyczki w wysokości 263590,00zł. w całości przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ,

c) kredyt na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 300000,00 zł.

4. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1, 2 i 3 dokonuje się zmian w § 9 Uchwały Budżetowej Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Kozy, który otrzymuje brzmienie: " Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych :  kredytów na :

a) Finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3000000,00zł.

b) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5350000,00zł.

- pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budzetoweg0 w kwocie 263590,00zł.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2012 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/126/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/126/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/126/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

wydatki majątkowe

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »