| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/214/2012 Rady Gminy Lelów

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z   późn. zm.) oraz art.3 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010r. Nr 80, poz.526 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Lelów uchwala:  

§   1.   1.   Zwiększyć dochody bieżące gminy o   kwotę 228.502 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Zmniejszyć dochody bieżące gminy o   kwotę 11.305 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

3.   Zwiększyć dochody majątkowe gminy o   kwotę 8.648 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Zwiększyć wydatki bieżące gminy o   kwotę 18.807 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

2.   Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o   kwotę 41.500 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o   kwotę 47.000 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wprowadzić zmianę w   załączniku Nr 7a do Uchwały Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów z   dnia 20 grudnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2012r. w   związku ze zmianami ujętymi w   § 2   ust. 2   i nadać mu treść w   brzmieniu jak w   załączniku Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.   1.   Zmniejszyć przychody o   kwotę 237.538 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 4   do niniejszej uchwały.  

2.   Zmniejszyć rozchody o   kwotę 25.000 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   6.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.                                                                        

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/214/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/214/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/214/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/214/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/214/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf


Objaśnienia do Uchwały Nr XXXII/214/2012 Rady Gminy Lelów

z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

Dotyczy  § 1

 

1.       Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 228.502 zł, tj.:

 

1.1

W dziale 020 – Leśnictwo

2.036

Rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

2.036

w związku z wpływem dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego               (koła łowieckie)

2.036

 

 

1.2

W dziale 750 – Administracja publiczna

11.942

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność

11.942

w związku z wpływem dochodów z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia

w Urzędzie Gminy osób w ramach robót publicznych

11.942

 

1.3

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

56.305

Rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

50.000

w związku z wyższymi dochodami z tytułu podatku od nieruchomości

50.000

Rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

6.305

w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej 

6.305

 

1.4

W dziale 758 - Różne rozliczenia

150.482

Rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

150.482

w związku ze zwiększeniem:

- części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencjo ogólnej dla jst w roku 2012   

30.482

- części oświatowej subwencji ogólnej po uwzględnieniu środków                 z podziału rezerwy tej części subwencji

120.000

 

1.5

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

7.400

Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

4.400

w związku z zwrotem z Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych w Szkole Podstawowej                      w Lelowie

4.400

Rozdziale 80104 – Przedszkola

3.000

w związku z wyższymi dochodami z tytułu odpłatności za żywienie, co jest spowodowane wyższą liczbą dzieci uczęszczających do Przedszkola w Lelowie w roku szkolnym 2012/2013

3.000

 

 

 

 

1.6

W dziale 852 – Pomoc społeczna

337

Rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne                       i rentowe z ubezpieczenia społecznego

337

z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez podopiecznych świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami w 2011 roku

337

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

2.       Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 11.305 zł, tj.:

 

2.1

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

11.305

Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

11.305

w związku z:

- zmianą klasyfikacji budżetowej 

6.305

- zakończeniem umowy najmu lokali użytkowych (po byłym SKR)  

5.000

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

3.       Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 8.648 zł, tj.:

 

 

3.1

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.600

Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

2.600

w związku z wpływem dotacji celowej z PZU z funduszu prewencji na zakup syreny alarmowej dla OSP Naklo

2.600

 

 

3.2

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

6.048

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

6.048

w związku z wpływem dochodów uzyskanych ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi (grzejniki, piece co):

- SP Ślęzany

 

 

 

2.176

- SP Lelów

3.872

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

 

Dotyczy § 2

 

1.       Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 18.807 zł, tj.: 

 

1.1

W dziale 750 – Administracja publiczna

5.000

Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5.000

z przeznaczeniem na zakup wystrojów bożonarodzeniowych

5.000

 

1.2

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.860

Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

3.860

z przeznaczeniem na:

- zakup usługi przeprogramowania radiotelefonów będących w dyspozycji OSP na kanał B112, zgodnie z wytycznymi Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie,

 

 

 

600

- zakup radiostacji do samochodu marki Mercedes dla jednostki OSP w Nakle,

2.100

- zakup dwóch sztuk akumulatorów do samochodu marki Mercedes dla OSP Nakło,

1.160

 

1.3

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

9.610

Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

6.610

z przeznaczeniem na:

- pokrycie wydatków (wynagrodzeń wraz z pochodnymi), w związku z zatrudnieniem w Szkole Podstawowej w Lelowie osoby w ramach robót publicznych

4.400

- prace remontowe pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Ślęzanach, zgodnie z zaleceniami Sanepidu

2.210

Rozdziale 80104 – Przedszkola

3.000

z uwagi na wzrost zakupów artykułów żywnościowych, co jest spowodowane wyższą liczbą dzieci korzystających z żywienia w roku szkolnym 2012/2013

3.000

 

 

1.4

W dziale 852 – Pomoc społeczna

337

Rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

337

w związku z odprowadzeniem do budżetu państwa nienależnie

pobranych świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami pobranych                     w 2011 roku

337

 

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

2.       Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 41.500 zł, tj.:              

 

2.1

W dziale 750 – Administracja publiczna

6.000

Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

6.000

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Instalacja sygnalizacji pożaru i powiadamiania telefonicznego w pomieszczeniach archiwum w budynku Urzędu Gminy”

6.000

 

2.2

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.500

Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

5.500

z przeznaczeniem na realizacje zadania inwestycyjnego pt. „Zakup syreny alarmowej, elektrycznej dla OSP Nakło”

5.500

 

2.3

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30.000

Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

30.000

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Wykup lamp ulicznych od zakładu energetycznego, zlokalizowanych na terenie Gminy Lelów”

30.000

 

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

3.       Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 47.000 zł, tj.: 

 

3.1

W dziale 852 – Pomoc społeczna

47.000

Rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

3.800

w związku ze zmianą w odpłatnościach za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej

3.800

Rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

43.200

z uwagi na niewystąpieniem zdarzeń losowych w 2012 r.

43.200

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »