| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 281/XXIX/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 4 grudnia 2012r.

w sprawie uchwały Nr XXXIX/511/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013

w sprawie: uchwały Nr XXXIX/511/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXIX/511/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia
25 października 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013 w części dotyczącej § 1 pkt 7 i 8 - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnień od podatku od nieruchomości o charakterze przedmiotowo – podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienia do ustanawiania jedynie zwolnień przedmiotowych, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXXIX/511/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 października 2012 roku
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 5 listopada 2012 roku.

W dniu 22 listopada 2012 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałąNr 274/XXVIII/2012 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny:

Badaną uchwałą Rada Miejska w Czeladzi wprowadziła zwolnienia w podatku od nieruchomości na rok 2013. W § 1 pkt 7 i 8 uchwały Rada Miejska postanowiła iż zwalnia się od podatku od nieruchomości:

- grunty oraz budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności statutowej przez stowarzyszenia w zakresie zwalczania patologii społecznych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

- grunty oraz budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia działalności statutowej na rzecz emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, kombatantów, inwalidów wojennych
i byłych więźniów politycznych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Oceniając zgodność badanej uchwały z prawem należy wskazać na regulację zawartą w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe w zakresie podatku od nieruchomości, niż określone w ust. 1 tegoż art. 7 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Tak skonstruowana delegacja przyznana przez ustawodawcę radzie gminy powoduje, że rada posiada uprawnienia do wprowadzenia zwolnień podatkowych wyłącznie o charakterze przedmiotowym. Tym samym zwolnienia mogą dotyczyć tylko i wyłącznie przedmiotu opodatkowania, a więc nieruchomości wykorzystywanych do różnego rodzaju działalności, a przedmiot ten winien być tak określony, żeby nie była możliwa identyfikacja konkretnego podatnika, a więc cechy przedmiotu muszą zostać w uchwale tak określone, żeby dotyczyły potencjalnie (hipotetycznie) nieoznaczonego indywidualnie podatnika. Obowiązująca obecnie regulacja ustawowa wymaga od rad gmin szczególnej staranności w tworzeniu przepisów prawa miejscowego (a takimi są uchwały w sprawach podatków i opłat lokalnych), przede wszystkim przy określaniu kryterium zwolnienia poprzez identyfikację wyłącznie przedmiotu a nie podmiotu tego zwolnienia, czy konstrukcji o charakterze mieszanym,
tj. przedmiotowo-podmiotowym. Potwierdza to ukształtowana linia orzecznicza sądów administracyjnych
(w szczególności: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach sygn. akt I SA/Gl 109/11 z dnia 22 marca 2011 roku).

W § 1 pkt 7 i 8 badanej uchwały użyto określenia dotyczącego podmiotów zwolnień
w postaci słowa ,,stowarzyszenia”.

W ocenie Kolegium Izby tak skonstruowane zwolnienia zastosowane w § 1 pkt 7 i 8 uchwały
Nr XXXIX/511/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013 wskazują podmioty których dotyczą, a zatem mają charakter zwolnień przedmiotowo-podmiotowych. Rada Miejska w Czeladzi nie miała do ustalenia takich zwolnień delegacji ustawowej, a więc w sposób istotny naruszyła art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1
i 3 ustawy z dnia 8 marca z 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdziło nieważność w ww. części badanej uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia
25 października 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Czeladzi przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »