| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/157/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536)

Rada Gminy w Goczałkowicach-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy zryczałtowaną opłatę będą odbierane odpady komunalne mokre w ilości będącej iloczynem liczby mieszkańców danej nieruchomości i przyjętego normatywu produkcji odpadów obliczonego dla mieszkańca na miesiąc wynoszącego 50 l oraz odpady komunalne suche w nieograniczonej ilości.

2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winno być prowadzone z następującą częstotliwością:

1) odpadysuche, mokre zgromadzone w punktach gromadzenia odpadów na terenie gdzie występują bloki wielorodzinne – jeden raz w tygodniu,

2) suche zgromadzone w workach i mokre zgromadzone w pojemnikach, wystawionych przed ogrodzenie nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej lub zgromadzonych w workach i pojemnikach, ustawionych na wyodrębnionym, urządzonym przez właściciela na terenie nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej, w rejonie bramy lub furtki wejściowej, placyku gospodarczym, dostępnym dla jednostki wywozowej – jeden raz na dwa tygodnie,

3) wielkogabarytowe - wystawione przez mieszkańców nieruchomości w określony dzień – jeden raz na pół roku,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - wystawione przez mieszkańców nieruchomości w określony dzień – jeden raz w roku,

5) zużyte opony - wystawione przez mieszkańców nieruchomości w określony dzień – jeden raz w roku.

3. Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, workach oraz odpadów wielkogabarytowych odbywał się będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości lub z wyodrębnionego i urządzonego przez właściciela nieruchomości, miejsca w rejonie bramy lub furtki wejściowej, bądź z placyku gospodarczego, altanki śmieciowej, dostępnych dla jednostki wywozowej.

4. Pojemniki i worki  winny być wystawione w miejscach wskazanych w § 1.3   powyżej w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem do godziny 7.00.

§ 2. 1. W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości zryczałtowanej miesięcznej opłaty w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą odbierane następujące rodzaje odpadów:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inny sprzęt wielkogabarytowy,

e) zużyte opony,

f) odpady suche z selektywnej zbiórki odpadów,

g) odpady zielone,

h) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

2. Opłata uiszczana przez właściciela nieruchomości, w ramach której odbierane są odpady wskazane w § 2.1 powyżej nie obejmuje kosztu transportu tych odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Maćkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »