| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/189/12 Rady Gminy Herby

z dnia 14 listopada 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012r. poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Gminy Herby uchwala, co następuje:  

§   1.   Wymagania w   zakresie wyposażenia technicznego  

1.   Określa się następujące wymagania dotyczące pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych:  

1)   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia powinien posiadać co najmniej jeden pojazd asenizacyjny przeznaczony do prowadzenia działalności.  

2)   Pojazd asenizacyjny, o   którym mowa w   punkcie 1) powinien spełniać wymagania określone w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 (Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1617) w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.  

3)   Pojazd powinien być oznakowany w   sposób czytelny i   widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i   numeru telefonu przedsiębiorcy.  

2.   Przedsiębiorca powinien dysponować bazą transportową, na terenie której będą garażowane środki transportu przewidziane do świadczenia usług objętych zezwoleniem. Baza transportowa powinna być zlokalizowana na terenie utwardzonym i   zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz spełniać wymagania wynikające z   przepisów Prawa budowlanego i   Prawa wodnego.  

§   2.   Wymagania w   zakresie zabiegów sanitarnych i   porządkowych  

Przedsiębiorca powinien dysponować miejscem do mycia i   dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych spełniającym wymagania wynikające z   przepisów Prawa budowlanego i   Prawa wodnego lub dysponować umową z   uprawnionym przedsiębiorcą na wykonywanie tego typu usług.  

§   3.   Wymagania w   zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.  

Przedsiębiorca powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.  

§   4.   Traci moc uchwała nr XXVII/498/09 Rady Gminy Herby z   dnia 30 września 2009r. w   sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a   także grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części na terenie gminy Herby.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Kozielski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »