| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 157/XV/2012 Rady Gminy Mykanów

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art.90 ust.1, 2b, 2c, 3c, 4   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.)   Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się tryb udzielania i   rozliczania dotacji przyznawanych z   budżetu gminy na dofinansowanie działalności niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Mykanów.  

§   2.   Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują w   wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Mykanów, w   przeliczeniu na jednego ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym.  

§   3.   Przyjmuje się następujące ustalenia w   zakresie trybu udzielania i   rozliczania dotacji:  

1.   Dotacji udziela się na dany rok budżetowy pod warunkiem, że w   terminie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymania dotacji, osoba prowadząca przedszkole niepubliczne przedłoży wójtowi gminy Mykanów wniosek stanowiący załącznik nr 1   do uchwały, zawierający następujące informacje:  

-   pełną nazwę przedszkola i   jego siedzibę,  

-   oznaczenie organu prowadzącego przedszkole,  

-   wskazanie roku, na który  ma być udzielona dotacja,  

-   planowaną liczbę dzieci od dnia 1   stycznia do 31 sierpnia roku, w   którym ma być  udzielona dotacja,  

-   planowaną liczbę dzieci od dnia 1   września do 31 grudnia roku, w   którym ma być udzielona dotacja,  

-   numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja.  

2.   Do dnia 15 każdego miesiąca, podmiot dotowany składa informację o   aktualnej liczbie uczniów wraz z   wykazem tych uczniów – załącznik nr 2   do uchwały.  

3.   Jeżeli do  przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy Mykanów dotującej to przedszkole, gmina której jest mieszkańcem pokrywa koszty udzielonej dotacji.  

4.   Dotacje przekazywane są w   12 częściach w   terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przedszkola, w   wysokości proporcjonalnej do aktualnej  ilości uczniów jaką wykazano w   zał. nr 2.  

5.   Dyrektor przedszkola sporządza co kwartał do dnia 20-go miesiąca następnego, sprawozdanie finansowe obejmujące zestawienie wydatków wraz z   kserokopią dowodów księgowych.  

6.   Nieprzekazanie informacji  zgodnie z   pkt. 2   i 5   skutkuje wstrzymaniem dotacji.  

7.   Ostatecznego rozliczenia udzielonych dotacji za okres roczny dokonuje się w   oparciu o   dane z   informacji składanych zgodnie z   pkt.2 i   5 w   terminie do 31 stycznia roku następnego. W   przypadku stwierdzenia na podstawie rocznego rozliczenia, że wysokość przekazanej dotacji była wyższa niż należna, różnica podlega zwrotowi na konto gminy Mykanów w   terminie 14 dni od poinformowania organu prowadzącego przedszkole o   wysokości nadpłaconej kwoty.  

8.   Przyznana dotacja podlega zwrotowi wraz z   odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w   terminie 7   dni od dnia ustalenia przyczyny zwrotu, w   przypadku:  

-   stwierdzenia w   wyniku kontroli, że wyliczenie dotacji zostało oparte o   nieprawdziwe dane,  

-   wykreślenia przedszkola niepublicznego z   ewidencji,  

-   wykorzystania dotacji niezgodnie z   przeznaczeniem,  

-   prowadzenia działalności niezgodnej ze statutem przedszkola.  

§   4.   1.   Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Mykanów mogą dokonywać kontroli wykorzystania dotacji w   zakresie:  

-   sposobu wykorzystania dotacji,  

-   zgodności liczby uczniów wykazanych w   informacjach miesięcznych ze stanem faktycznym,  

-   wiarygodności informacji przedstawianych w   dokumentach składanych do Urzędu Gminy Mykanów.  

2.   Tryb i   zasady kontroli określa Wójt Gminy Mykanów.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  


Krzysztof   Nabiałczyk

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 157/XV/2012    
Rady Gminy Mykanów    
z dnia 25 września 2012 r.  
 

WNIOSEK O   UDZIELENIE DOTACJI  

Mykanów, dnia……….  

WNIOSEK O   UDZIELENIE DOTACJI  

NA ROK……..  

1.   Pełna nazwa i   adres szkoły(placówki)*  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

2.   Nazwa i   adres osoby prowadzącej*  

…………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………….................................................  

…………………………………………………………………………………………………  

3.   Numer i   data zaświadczenia o   wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i   placówek (ostatnie, aktualne zaświadczenie)  

…………………………………………………………………………………………………  

4.   Numer i   data wydania decyzji o   nadaniu szkole uprawnień szkoły publicznej lub udzielenia zezwolenia na założenie publicznej szkoły lub przedszkola( ostatnia, aktualna decyzja)  

…………………………………………………………………………………………………..  

5.   Nazwa banku i   numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację  

…………………………………………………………………………………………………  

6.   Planowana liczba uczniów/wychowanków w   przedszkolu w   okresie :  

1 stycznia ……….r. – 31sierpnia ………r. w   tym spoza gminy Mykanów :  ……..  

1 września ………r. – 31grudnia ………r. w   tym spoza gminy Mykanów :  ……..  

7.   Osoba prowadząca  zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o   aktualnej liczbie uczniów oraz przeznaczania dotacji na realizację celów wynikających z   ustawy o   systemie oświaty.  

Termin składania wniosku do   30 września   roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.  

………………………………………………  

pieczęć i   czytelny podpis osoby prowadzącej**  

*   zgodnie z   ostatnim (aktualnym) wpisem do ewidencji oraz decyzja o   nadaniu uprawnień szkoły publicznej lub udzieleniu zezwolenia na założenie publicznej szkoły lub przedszkola  

**w przypadku osoby prawnej podpisy osób upoważnionych na podstawie KRS do jej reprezentowania  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  


Krzysztof   Nabiałczyk

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 157/XV/2012    
Rady Gminy Mykanów    
z dnia 25 września 2012 r.  
 

INFOMACJA MIESIĘCZNA  
o liczbie uczniów  

………………………………………..  

(pieczątka organu prowadzącego)  

INFOMACJA MIESIĘCZNA  

o liczbie uczniów za miesiąc………  

1.   Pełna nazwa placówki  

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………  

2.   Liczba uczniów……..………………………………………………………………………….  

 

Lp.  

Imię i   nazwisko ucznia  

Data urodzenia  

Miejsce zameldowania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Liczba uczniów spoza gminy Mykanów………………………………………………………  

4.   Nazwa i   numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja  

( wypełniać w   przypadku zmiany konta wskazanego we wniosku o   przyznanie dotacji)  

…………………………………………………………………………………………..  

4.   Na podstawie art.   233 § 1   Kodeksu Karnego oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

Sporządził:  

............…………  

(data i   podpis)  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  


Krzysztof   Nabiałczyk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »