| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 70/2012 Rady Gminy Goleszów

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleszów

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 391) , art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie oraz po przeprowadzeniu konsultacji , Rada Gminy Goleszów uchwala:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Goleszów

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Goleszów dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,

b) uprzątania zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

5) wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;

6) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i terminów jej przeprowadzania;

7) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) utrzymywania w stanie czystości urządzeń i miejsc gromadzenia odpadów komunalnych,

2) zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych stałych oraz odprowadzania nieczystości ciekłych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie,

3) selektywnej zbiórki do oznakowanych urządzeń odpadów komunalnych stałych z podziałem na frakcje: papier i tektura, metal, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

4) selektywnej zbiórki innych odpadów, w tym zużytych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, chemikaliów i opakowań po nich, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz przeterminowanych leków,

5) niezwłocznego uprzątania błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służącej do użytku publicznego (a innych zanieczyszczeń w miarę potrzeb), w sposób nie powodujący zakłóceń ruchu pieszych i pojazdów,

6) wymiany piasku w piaskownicach ogólnodostępnych przed sezonem letnim.

§ 3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkami:

1) braku uciążliwości dla sąsiedniej nieruchomości,

2) gromadzenia powstałych odpadów w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkami:

1) dokonywania tych czynności na utwardzonych częściach nieruchomości,

2) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i drogach publicznych oraz warunki ich rozmieszczania i utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. Odpady na terenie gminy gromadzone są w następujących rodzajach pojemników:

1) pojemniki na odpady o pojemności od 110 do 1100 l,

2) kontenery o pojemności od 2500 do 7000 l,

3) kosze uliczne o pojemności od 30 do 60 l,

4) worki do selektywnej zbiórki odpadów:

a) w kolorze białym – o pojemności 80 l - do zbierania szkła bezbarwnego,

b) w kolorze zielonym – o pojemności 80 l – do zbierania szkła kolorowego,

c) w kolorze żółtym – o pojemności 120 l – do zbierania plastiku oraz opakowań wielomateriałowych,

d) w kolorze niebieskim – o pojemności 120 l – do zbierania makulatury,

e) w kolorze czerwonym – o pojemności 120 l – do zbierania metalu,

f) w kolorze brązowym – o pojemności 120 l – do zbierania odpadów biodegradowalnych,

g) w kolorze czarnym – o pojemności 120 l – do zbierania odpadów zmieszanych,

5) pojemniki na odpady segregowane typu dzwon odpowiednio oznaczone.

§ 6. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia jej w znormalizowane urządzenia do zbierania odpadów niesegregowanych oraz w worki do selektywnej zbiórki odpadów.

§ 7. 1. Dla właścicieli nieruchomości zamieszkujących w budynkach jednorodzinnych lub wielolokalowych ustala się minimalną liczbę i pojemność pojemników do zbierania odpadów zmieszanych, z uwzględnieniem liczby osób zamieszkujących w budynku:

1) do 4 osób – 1 pojemnik od 110 l,

2) od 5 do 8 osób – 2 pojemniki od 110 l ,

3) od 9 do 12 osób – 3 pojemniki od 110 l .

2. Selektywna zbiórka odpadów z podziałem na frakcje, o których mowa w § 2 pkt 3, odbywać się będzie do odpowiednio oznakowanych worków.

§ 8. 1. W przypadku budynków wielolokalowych, w których obowiązki właściciela wykonuje zarządca, ustala się minimalną liczbę i pojemność pojemników do zbierania odpadów zmieszanych, z uwzględnieniem liczby osób zamieszkujących w danym budynku:

1) od 13 do 16 osób - 4 pojemniki od 110 l,

2) od 17 do 35 osób -1 kontener 1100 l,

3) od 36 do 75 osób - 1 kontener 2500 l,

4) powyżej 75 osób - 1 kontener 7000 l.

2. Selektywna zbiórka odpadów z podziałem na frakcje, o których mowa w § 2 pkt 3, odbywać się będzie do odpowiednio oznakowanych kontenerów.

§ 9. W budynkach łączących funkcję mieszkalną z funkcją użytkową określa się następujące zasady:

1) dla części mieszkalnej obowiązują postanowienia § 7 lub § 8,

2) dla części użytkowej właściciele/użytkownicy obowiązani są do przestrzegania zasad określonych w § 2, zawierając stosowną umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie,

3) zawarcie i realizacja umowy, o której mowa w punkcie 2, podlegać będzie kontroli ze strony uprawnionych pracowników Urzędu Gminy.

§ 10. 1. Na drogach publicznych, chodnikach, skwerach, placach zabaw i innych miejscach użyteczności publicznej, odpady komunalne gromadzone są w koszach ulicznych o pojemności określonej w § 5 pkt 3, ustawionych w miejscach i ilości pozwalającej na swobodne korzystanie z nich przez użytkowników tych miejsc.

2. Na terenie organizowania imprez okolicznościowych, organizator biorąc pod uwagę potencjalną ilość uczestników, zapewnia:

1) dostateczną ilość pojemników do zbiórki odpadów,

2) zachowanie czystości do momentu przekazania odpadów przedsiębiorcy.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. Właściciele nieruchomości zamieszkałych okresowo zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w § 9 pkt 2. Realizacja tych zasad podlegać będzie kontroli ze strony uprawnionych pracowników Urzędu Gminy.

§ 12. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych odbywać się będzie dwa razy w miesiącu - zgodnie z harmonogramem wywozu podanym przez podmiot odbierający odpady.

§ 13. Odbiór odpadów podlegających selektywnej zbiórce, o których mowa w § 2 pkt 3, odbywać się będzie raz w miesiącu - zgodnie z harmonogramem podmiotu odbierającego odpady.

§ 14. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest:

1) wystawienie przed posesję pojemników z odpadami, w dniu odbioru przed godziną 7.00,

2) w przypadku niemożliwego lub utrudnionego dojazdu do nieruchomości, ustalenie z pracownikiem merytorycznym Urzędu Gminy miejsca odbioru odpadów.

§ 15. Opróżnianie koszy ulicznych odbywać się będzie raz w tygodniu.

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do opróżniania przydomowych zbiorników z nieczystości ciekłych w sposób systematyczny, z częstotliwością gwarantującą zabezpieczenie ich przed przepełnieniem, nie rzadziej niż raz na kwartał, z zachowaniem czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Opróżnianie zbiornika bezodpływowego należy zlecać przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie Wójta Gminy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

3. Rachunki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych należy przechowywać przez okres dwóch lat.

§ 17. Gmina, raz w roku, zorganizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - według ustalonego harmonogramu.

§ 18. 1. Odpady, o których mowa w § 17 oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia i opakowania po nich, mieszkańcy są zobowiązani dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Do punktu, określonego w ust. 1, można przekazywać selektywnie zebrane odpady, o których mowa w § 2 pkt 3 regulaminu.

3. Miejsce punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakres świadczenia usług przez ten punkt zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Goleszów.

§ 19. Przeterminowane leki należy oddawać do punktów ich zbierania, prowadzonych w aptekach i punktach aptecznych, których wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Goleszów.

§ 20. Zabrania się:

1) wykorzystywania koszy ulicznych, przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, do składowania i gromadzenia odpadów powstałych w wyniku prowadzonej przez nich działalności,

2) wykorzystywania koszy ulicznych do składowania odpadów powstałych w indywidualnych gospodarstwach domowych,

3) gromadzenia w urządzeniach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 21. 1. Właściciele psów oraz innych zwierząt domowych ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swych zwierząt.

2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) zapewnienie dozoru nad tymi zwierzętami,

2) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych,

3) w miejscach publicznych wyprowadzanie psów na smyczy, a w odniesieniu do psów agresywnych oraz do ras uznanych za niebezpieczne z założonym kagańcem.

3. Zabrania się:

1) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,

2) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak schroniska, lecznice, tereny wystaw psów rasowych.

4. Postanowienia określone w ust.2 pkt.2 i ust.3 pkt 2 nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników.

5. Zwolnienie osób utrzymujących zwierzęta domowe z obowiązku stałego nad nimi dozoru jest dozwolone wyłącznie w przypadkach, gdy zwierzęta te znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie należycie ogrodzonym.

Rozdział 6.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 22. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod warunkami:

1) prowadzenia chowu w sposób zgodny z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych, m.in. prawa budowlanego, ochrony środowiska, weterynaryjnych, sanitarnych i ochrony zwierząt,

2) niepowodowania uciążliwości dla sąsiednich użytkowników nieruchomości, w szczególności związanych z zapachem i hałasem,

3) zwalczania much i gryzoni poprzez stosowanie zabiegów dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń, w których znajdują się zwierzęta,

4) zabezpieczenia zwierząt przed samowolnym opuszczeniem nieruchomości.

Rozdział 7.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 23. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na obszarach:

1) zabudowanych budynkami wielorodzinnymi,

2) zabudowanych obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa lub przechowywania produktów rolno – spożywczych.

§ 24. Deratyzację należy przeprowadzić co najmniej raz w roku w terminie od dnia 1 do dnia 31 października.

Rozdział 8.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 25. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości kompostowania odpadów biodegradowalnych w obrębie swej nieruchomości.

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 27. Traci moc uchwała Nr XLIV/375/06 Rady Gminy w Goleszowie z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Goleszów.

§ 28. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku, z wyjątkiem § 5 pkt.4a, e i f, §6 -9, § 12-14, § 16-18, §26, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »