| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/171/2012 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6l ustway z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012r. poz. 391 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte, stanowiący załącznik nr 1 do nieniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte, stanowiące załącznik Nr 2 do nieniejszej uchwały.

3. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć:

1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy, dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy,

2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itp.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złoźyć w Urzędzie Gminy Jeleśnia w terminie:

1) do 30 kwietnia 2013r. - dla pierwszej deklaracji,

2) 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmiannch (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/171/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/171/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Biernacki

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »