| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.87.2012 Rady Gminy Lyski

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i "i" pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 221, ust. 1 art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, 236, 239 oraz 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 24.493.951,51 zł. , w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 22.824.381,00 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 1.669.570,51 zł. , w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.369.570,51 zł.

jak w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 między innymi obejmuje:

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 1.466.352,00 zł.

jak w załączniku nr 2 do uchwały.

2) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 215.000,50 zł.

jak w załączniku nr 3 do uchwały.

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na postawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł.

jak w załączniku nr 4 do uchwały.

4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 232.080,00 zł.

jak w załączniku nr 5 do uchwały.

5) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 120.000,00 zł.

jak w załączniku nr 13 do uchwały.

6) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.050,00 zł.

jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23.194.817,91 zł.

jak w załączniku nr 6 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące w kwocie 21.933.201,20 zł. , w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.592.907,20 zł. , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 13.907.803,00 zł. ,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.685.104,20 zł. ,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 709.918,00 zł. ,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.135.376,00 zł. ,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 45.000,00 zł. ,

e) obsługa długu w kwocie 450.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 1.261.616,71 zł. , w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.261.616,71 zł. , w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 891.394,41 zł.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

1) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomaniiw kwocie 474.017,00 zł.

jak w załączniku nr 13 do uchwały.

2) Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w kwocie 845.414,84 zł. , w tym:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 709.414,84 zł.

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 136.000,00 zł.

jak w załączniku nr 11 do uchwały.

3) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.466.352,00 zł.

jak w załączniku nr 2 do uchwały.

4) Wydatki inwestycyjne jednoroczne w kwocie 975.643,16 zł.

jak w załączniku nr 7 do uchwały.

5) Wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 403.122,35 zł.

4. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.

§ 3.

1. Budżet gminy w roku 2013 zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 1.299.133,60 zł. Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 696.020,58 zł. i pożyczek w wysokości 603.113,02 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 619.378,60 zł. ,w tym:

1) zaciągnięcie kredytu w wysokości 300.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2) zaciągnięcie pożyczki w wysokości 80.000,00 zł. na realizację zadań własnych,

3) przychody z pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.962,00 zł.

4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 237.416,60 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 1.918.512,20 zł. ,w tym:

1) na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznacza się kwotę w wysokości 1.315.399,18 zł. ,

2) na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 603.113,02 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 4.

Tworzy się rezerwę ogólna w wysokości 162.100,00 zł.

oraz rezerwę celową w wysokości 37.900,00 zł. ,która zostanie przeznaczona na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 5.

1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej jak w załączniku nr 10 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 6.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego do wysokości 500.000,00 zł.,

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań, których maksymalna wysokość nie przekracza 1.000.000,00 zł.,

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków inwestycyjnych i bieżących w tym m.in. przeznaczonych na finansowanie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,

4) lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG.0007.87.2012
Rady Gminy Lyski
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG.0007.87.2012
Rady Gminy Lyski
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG.0007.87.2012
Rady Gminy Lyski
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RG.0007.87.2012
Rady Gminy Lyski
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr RG.0007.87.2012
Rady Gminy Lyski
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr RG.0007.87.2012
Rady Gminy Lyski
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr RG.0007.87.2012
Rady Gminy Lyski
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr RG.0007.87.2012
Rady Gminy Lyski
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr RG.0007.87.2012
Rady Gminy Lyski
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr RG.0007.87.2012
Rady Gminy Lyski
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr RG.0007.87.2012
Rady Gminy Lyski
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr RG.0007.87.2012
Rady Gminy Lyski
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr RG.0007.87.2012
Rady Gminy Lyski
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »