| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/189/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr XXIV/194/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia herbu miasta Pyskowice, innych symboli Miasta Pyskowice, insygniów władzy oraz regulaminu ich używania i ceremoniału pocztu sztandarowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr XXIV/194/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia herbu miasta Pyskowice, innych symboli Miasta Pyskowice, insygniów władzy oraz regulaminu ich używania i ceremoniału pocztu sztandarowego dokonuje się następujących zmian:

1) w § 1 po słowie "pieczęć" stawia się przecinek, po którym dodaje się słowo "logo";

2) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a Logo. 1. Ustanawia się znak promocyjny miasta Pyskowice, zwany dalej logo.

2. Logo składa się z dwóch elementów:

1) znaku, który przedstawia dwie uśmiechnięte twarze zwrócone do siebie;

2) logotypu, który przedstawia napis Pyskowice.

3. Wzór i proporcje logo określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały".

3) w załączniku nr 9 po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a LOGO. 1. Prawo do używania logo przysługuje:

1) organom Gminy Pyskowice;

2) Urzędowi Miejskiemu w Pyskowicach;

3) jednostkom organizacyjnym Gminy Pyskowice;

4) radnym Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu.

2. Logo należy używać tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z zasadami zawartymi w załaczniku nr 11 do niniejszej uchwały. Nie dopuszcza się żadnych modyfikacji logo.

3. Logo nie może być częścią żadnego innego znaku graficznego.

4. Logo może być używane:

1) podczas uroczystości krajowych i zagranicznych, których Gmina Pyskowice jest organizatorem, współorganizatorem, uczestnikiem lub nad którymi patronat sprawuje Burmistrz Miasta Pyskowice;

2) podczas wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i rekreacyjnym, organizowanych lub wspieranych finansowo czy rzeczowo przez Gminę Pyskowice;

3) jako element graficzny publikacji wydawanych lub wspieranych finansowo przez Gminę Pyskowice i jej jednostki organizacyjne;

4) jako element dekoracyjny na upominkach i materiałach promocyjnych związanych z Pyskowicami.

5. W przypadku stosowania logo razem z herbem Pyskowic, znaki te umieszcza się w odpowiednim oddaleniu tak, aby nie zakłócić jasności przekazu.

6. Logo można umieszczać na stronach internetowych wraz z podaniem odnośnika do strony www.pyskowice.pl

7. Nie można umieszczać logo w publikacjach i witrynach, których zawartość, treść lub funkcjonowanie jest niezgodne z prawem lub narusza dobre obyczaje.

8. Obowiązek dbania o prawidłowe stosowanie logo spoczywa na podmiotach go stosujących.

9. Podmioty inne niż wymienione w ust. 1, mogą używać logo po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Pyskowice, na podstawie wniosku zawierającego opis i okoliczności wykorzystania logo. Wydanie zgody jest nieodpłatne.

10. Przeniesienie tego prawa na inne osoby wymaga odrębnej zgody Burmistrza Miasta Pyskowice.

11. Zgodę wydaje się na czas określony, jednak nie dłużej niż na 1 rok. Po upływie tego okresu, należy wystąpić o ponowną zgodę na użycie logo.

12. Burmistrz może cofnąć zgodę, jeżeli nastąpiło złamanie warunków, na podstawie których zgoda została udzielona."

§ 2. Do uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr XXIV/194/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia herbu miasta Pyskowice, innych symboli Miasta Pyskowice, insygniów władzy oraz regulaminu ich używania i ceremoniału pocztu sztandarowego dodaje się załącznik nr 11 określający wzór i proporcje logo - jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd


Załącznik do Uchwały Nr XXV/189/2012
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 28 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »