| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/615/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674 z późn. zm.), art. 12 pkt 11, art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.), art. 42 ust. 3 i ust. 7 pkt 3 oraz
art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii związków zawodowych

Rada Miejska w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/375/2000 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 26 września 2000 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42
ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała, na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, wynosi 25 godzin.;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (pensum) dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela godzin zajęć (ozn. W ).

2. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w ust. 1 ustala wg następującego wzoru:

              W = (a1+ a2) : [(a1:b1) + (a2:b2)],

              gdzie :

              a1, a2 oznacza liczbę godzin na poszczególnych stanowiskach przydzieloną
nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,

              b1,  b2 oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla danego stanowiska, określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

3. Uzyskany wymiar godzin zaokrągla się w ten sposób, że wartość poniżej 0,5 się pomija, a wartość, co najmniej 0,5 zaokrągla się do pełnej godziny.;

3) Skreśla się Załącznik nr 1 do Uchwały - Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bielsko-Biała oraz Bielsko-Biała, jako miasto na prawach powiatu.

§ 2. Wykonanie   uchwały   powierza  się  Prezydentowi  Miasta  Bielska-Białej  i dyrektorom  szkół prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »