| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/239/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 27 grudnia 2012r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2013 ROK

Na podstawie:  

-   art. 12 pkt 5   i 9   ust. 3   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz. U.  
z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.),  

-   art. 121, art. 211 ust. 2, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1240 z   późn. zm),  

-   po uzuskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach z   dnia 11 grudnia 2012 r.  

Rada Powiatu uchwala co następuje:  

§   1.  

 

1.   Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w   łącznej kwocie:  

151.541.808 zł  

w   tym:    

 

1)   dochody bieżące w   wysokości  

135.932.440 zł    

2)   dochody majątkowe w   wysokości  

15.609.368 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 1   do uchwały    

 

2.   Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w   łącznej kwocie:  

159.049.233 zł  

w   tym:    

 

1)   wydatki bieżące w   łącznej wysokości  

133.711.183 zł    

2)   wydatki majątkowe w   łącznej wysokości  

25.338.050 zł    

3.   Wydatki, o   których mowa w   ust 2   pkt 1   obejmują:    

 

1)   wydatki jednostek budżetowych                  

102.965.509 zł    

a)   wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

71.628.105 zł    

b)   wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  

31.337.404 zł    

2)   dotacje na zadania bieżące  

21.056.039 zł  

3)   świadczenia na rzecz osób fizycznych                

5.728.335 zł  

4)   wydatki na programy finansowane z   udziałem śrokdów, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3, w   tym:  

1.410.657 zł  

a) wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

415.406 zł  

b) pozostałe wydatki bieżace  

574.205 zł  

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  

421.046 zł  

5)   wydatki z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w   danym roku budżetowym  

658.499 zł  

6) wydatki na obsługę długu  

1.892.144 zł  

§   2.  

 

1. Różnica pomiędzy dochodami, a   wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.  

Deficyt budżetu Powiatu w   kwocie:  
pokryty zostanie z   kredytów i   pożyczek  

7.507.425 zł  

2. Ustala się łączną kwotę przychodów:  

11.771.459 zł  

a) kredytów  

6.608.397 zł  

b) pożyczek  

1.753.062 zł  

c) planowane wpłaty z   tyt. udzielonych pożyczek  

1.800.000 zł  

d) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych  

1.610.000 zł  

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów:  

4.264.034 zł  

a) spłata kredytów zaciągnietych we wczesniejszych latach  

3.957.925 zł  

b) spłata pożyczek zaciągnietych we wcześniejszych latach  

306.109 zł  

4. Przychody i   dochody oraz rozchody i   wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3   do uchwały.  

§   3.  

1.   Tworzy się rezerwy:  

1)   ogólną w   wysokości  500.000 zł,  

2)   celowe w   wysokości 2.137.325 zł, w   tym:  

a)   rezerwa celowa na wydatki bieżące w   zakresie oświaty                                          1.287.325 zł  

b)   rezerwa celowa na inwestycje i   zakupy inwestycyjne                                                500.000 zł  

c)   rezerwa celowa na zadania w   zakresie zarządzania kryzysowego                              300.000 zł  

d)   rezerwa celowa na wkłady własne do projektów w   dziedzinie kultury                        50.000 zł  

§   4.  

Dochody i   wydatki budżetu obejmują:  

1)   dochody i   wydatki związane z   wykonywaniem zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych powiatowi ustawami, zgodnie z   załącznikiem nr 4   do uchwały,  

2)   dochody i   wydatki związane z   wykonywaniem zadań na podstawie umów i   porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z   załącznikiem nr 5   do uchwały,  

3)   dochody i   wydatki związane z   wykonywaniem własnych zadań powiatu dofinansowanych dotacjami celowymi otrzymywanymi z   budżetu państwa, zgodnie z   załacznikiem nr 6   do uchwały.  

§   5.  

Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z   budżetu w   podziale na dotacje dla jednsotek sektora finansów publicznych i   dotacje dla jednsotek spoza sektora finansów publicznych,  zgodnie z   załącznikiem nr 7   do uchwały.  

§   6.  

Wyodrębnia się plan dochodów, o   których mowa w   art. 223 ufp oraz wydatków nimi finansowanych ( dotyczy jednostek oświatowych), zgodnie z   załącznikiem nr 8   do uchwały.  

§   7.  

1.   Ustala się:  

1)   wydatki majątkowe zgodnie z   załącznikiem nr 9   do uchwały,  

2)   wydatki na finansowanie zadań ze środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ufp zgodnie z   załącznikiem nr 10 do uchwały.  

§   8.  

1.   Ustala się limit zobowiązań z   tytułu:  

1)   kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do łącznej wysokości 10.000.000 zł,  

2)   finansowania planowanego deficytu budżetu 7.507.425 zł, w   tym 5.754.363 zł kredyty, 1.753.062 zł pożyczki,  

3)   kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciagniętych kredytów w   kwocie 854.034 zł.  

§   9.  

1.   Upoważnia się Zarząd Powiatu do:  

1)   dokonywania zmian w   wydatkach bieżących polegających na zmianach wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w   obrębie działu budżetowego,  

2)   dokonywania zian w   planie wydatków majątkowych, w   tym zmian obejmujących planowanie nowych wydatków majątkowych,  

3)   dokonywania przeniesień pomiedzy wydatkami bieżącymi i   majątkowymi,  

4)   przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w   planie wydatkow bieżących:  

a)   w obrębie grupy wydatków związanych z   realizcają zadań statutowych jednostki budżetowej - w   granicach rozdziału wydatków,  

b)   w obrębie grupy wydatków związanych z   świadczeniami na rzecz osób fizycznych - w   granicach rozdziału wydatków,  

c)   w obrębie grupy wydatków związanych z   pozostałymi wydatkami na pragramy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   - w   granicach rozdziału wydatków,  

d)   w obrębie grupy wydatków związanych z   wydatkami na świadczenia na rzecz osób fizycznych programów finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   - w   granicach rozdziału wydatków.  

5)   udzielania w   roku budżetowym pozyczek z   budżetu do kwoty 5.000.000 zł,  

6)   udzielania w   roku budżetowym poręczeń i   gwarancji do kowty 5.000.000 zł,  

7)   zaciagania kredytów i   pozyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 10.000.000 zł,  

8)   lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.  

§   10.  

1.   Ustala się, że w   ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki budżetowe powiatu oraz inne podmioty i   osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.  

2.   Określa się termin przekazywania na rachunek budżeyu powatu dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu, jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.  

3.   Określa się termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów budżetowych, związnaych z   realziacją zadań z   zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu:  

a)   według stanu na 10 dzień miesiąca w   terminie do 13 dnia miesiąca,  

b)   według stanu na 20 dzień miesiąca - w   terminie do 23 dnia miesiąca,  

c)   według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5   stycznia roku następującego po roku budżetowym.  

§   11.  

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.  

§   12.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego  


Stanisław   Kubicius

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII / 239 / 12
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Powiatu na 2013 r. z   podziałem na dochody bieżące i   dochody majątkowe  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII / 239 / 12
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu powiatu na 2013 r. wg działów i   rozdziałów klasyfikacji budżetowej  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII / 239 / 12
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie przychodów i   dochodów oraz rozchodów i   wydatków  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII / 239 / 12
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w   2013 r.  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII / 239 / 12
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów  
( porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w   2013 r.  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII / 239 / 12
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje celowe z   budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w   2013 r.  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII / 239 / 12
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu powiatu w   2013 roku  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII / 239 / 12
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów, o   których mowa w   art. 223 ufp i   wydatków nimi finansowanych ( dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2013  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII / 239 / 12
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Wydatki majątkowe w   2013 r.  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII / 239 / 12
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Wydatki na pragramy i   projekty realizowane w   2013 r., a   finansowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej i   ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Król

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »