| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/311/2012 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu miasta Będzina na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d, art. 51 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 roku Nr 157, poz.1240 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 3, art. 4   ustawy z   dnia 13 listopada 2003 roku o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z   2008 roku Nr 88, poz. 539 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miejska Będzina  
uchwala:  

§ 1.  

 

1. Ustala się dochody budżetu miasta w   wysokości  

 

194 916 925 zł  

      z tego:  

 

 

      dochody bieżące  

w wysokości  

168 538 039 zł  

      dochody majątkowe  

w wysokości  

  26 378 886 zł  

 

 

 

      zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.  

 

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w   wysokości  

 

197 183 797 zł  

      z tego:  

 

 

      wydatki bieżące  

w wysokości  

167 655 424 zł  

      wydatki majątkowe  

w wysokości  

  29 528 373 zł  

 

 

 

      zgodnie z   załączonymi do niniejszej uchwały Tabelą nr 2   oraz Tabelą nr 3.  

§ 2.  

Ustala się   deficyt budżetowy   miasta w   wysokości   2 266 872 zł   , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z   emisji obligacji komunalnych .  

§ 3.  

 

1. Ustala się   przychody budżetu  

w kwocie  

13 000 000 zł  

      z tytułu :  

 

 

      - emisji obligacji komunalnych  

w kwocie  

13 000 000 zł  

 

 

 

      zgodnie z   Tabelą nr 4, załączoną do niniejszej uchwały.  

 

2. Ustala się   rozchody budżetu  

w kwocie  

10 733 128 zł  

      z przeznaczeniem na :  

 

 

      - spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania  

 

 

      realizowanego z   udziałem środków unijnych  

w kwocie  

  1 000 000 zł  

      - wykup papierów wartościowych  

w kwocie  

  7 700 000 zł  

      - spłatę otrzymanych krajowych kredytów  

 

 

      i pożyczek  

w kwocie  

  2 033 128 zł  

 

 

 

      zgodnie z   Tabelą nr 4, załączoną do niniejszej uchwały.  

§ 4.  

1.   Ustala się limity na zaciągnięcie kredytów i   pożyczek oraz emisję papierów wartościowych dla:  

-   zobowiązań z   tytułu nowych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty   15.000.000 zł,  

-   zobowiązań z   tytułu nowych kredytów i   pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty   2.266.872 zł,  

-   zobowiązań z   tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty   10.733.128 zł.  

2.   Ustala się potencjalną kwotę wydatków przypadającą do spłaty w   2013 roku z   tytułu udzielonych poręczeń i   gwarancji w   wysokości   81.000 zł   .  

§ 5.  

 

1. Ustala się  

rezerwę ogólną  

w wysokości  

1 050   000    

2. Ustala się  

rezerwy celowe  

w wysokości  

4 415   000    

 

z tego :  

 

 

 

 

rezerwa celowa na wynagrodzenia wraz  

 

 

z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników  

 

 

jednostek budżetowych  

w wysokości  

    900 000 zł  

 

rezerwa celowa na zadania z   zakresu  

 

 

zarządzania kryzysowego  

w wysokości  

    515 000 zł  

 

rezerwa celowa na zakupy i   wydatki  

 

 

inwestycyjne  

w wysokości  

3 000 000 zł  

§ 6.  

1.   Ustala się dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w   Miejskim Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii w   wysokości   1 000 000 zł   .  

2.   Ustala się dochody związane z   gromadzeniem środków z   opłat i   kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań określonych w   ustawie Prawo ochrony środowiska w   wysokości   1 650 000 zł  

    zgodnie z   Załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§ 7.  

Ustala się dotacje udzielane z   budżetu miasta podmiotom należącym i   nienależącym do sektora finansów publicznych w   wysokości   27 784 250 zł  

zgodnie z   Załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§ 8.  

Ustala się plan dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w   ustawie o   systemie oświaty na wyodrębnionym rachunku oraz plan wydatków nimi finansowanych w   wysokości:  

 

 

dochody  

w kwocie  

5 552 380 zł  

 

wydatki  

w kwocie  

5 552 380 zł  

 

 

 

 

zgodnie z   Załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§ 9.  

Upoważnia się Prezydenta Miasta Będzina do:  

1.   Zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w   § 4   ust.1a niniejszej uchwały.  

2.   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.  

3.   Przekazania kierownikom jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w   ustawie o   systemie oświaty uprawnień do dokonywania przeniesień w   zakresie planowanych wydatków w   ramach prowadzonego rachunku dochodów jednostki.  

4.   Dokonywania zmian w   planie wydatków z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

§ 10.  

1.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym.  

2.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.  

§ 11.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 12.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/311/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Zgodnie z   art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych organ stanowiący podejmuje uchwałę w   sprawie budżetu miasta Będzina na 2013 rok.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/311/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

 

Tabela Nr 1   do uchwały Nr XXX1/311/2012 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 19.12.2012 r.  
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 1  

Tabela Nr 2   do uchwały Nr XXX1/311/2012 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 19.12.2012 r.  
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 2  

Tabela Nr 3   do uchwały Nr XXX1/311/2012 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 19.12.2012 r.  
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 3  

Tabela Nr 4   do uchwały Nr XXX1/311/2012 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 19.12.2012 r.  
Zalacznik5.pdf

Tabela nr 4  

Załącznik Nr 1   do uchwały Nr XXX1/311/2012 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 19.12.2012 r.  
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 1  

Załącznik Nr 2   do uchwały Nr XXX1/311/2012 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 19.12.2012 r.  
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 2  

Załącznik Nr 3   do uchwały Nr XXX1/311/2012 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 19.12.2012 r.  
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 3  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »