| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/68/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51
ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art.239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 669.738.955 zł, w tym:

1) dochody majątkowe

60.921.673 zł;

2) dochody bieżące

608.817.282 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 689.757.043 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 72.018.718 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 72.018.718 zł;

2) wydatki bieżące 617.738.325 zł, z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 470.675.712 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

279.543.186 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

191.132.526 zł;

b) dotacje na zadania bieżące

49.157.260 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

69.454.308 zł;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych


7.585.238 zł;

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

12.293.313 zł;

f) wydatki na obsługę długu

8.572.494 zł;

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 20.018.088 zł, który zostanie sfinansowany ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 10.818.088 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 9.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 84.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 64.181.912 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Limit zobowiązań na 2013 rok z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych i emisji papierów wartościowych w kwocie 100.000.000 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

25.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu

10.818.088 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

64.181.912 zł

5. Kwotę przypadającą do spłaty w roku 2013 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń i gwarancji w wysokości 12.293.313 zł.

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 54.126.625 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.800.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.800.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

2. Określa się planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska na kwotę 4.069.300 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 7.068.420 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

4. Szczegółową informację o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 4.375.000 zł, w tym:

1) ogólna 850.000 zł;

2) celowe 3.525.000 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

1.652.000 zł;

b) wydatki na zadania publiczne realizowane na podstawie wniosków zgłaszanych w ramach inicjatywy lokalnej


48.000 zł;

c) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic

5.000 zł;

d) wydatki majątkowe

700.000 zł;

e) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych


1.120.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

1) dochody

3.259.863 zł;

2) wydatki

3.259.863 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w roku 2013 pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 25.000.000 zł

3) emisji papierów wartościowych, z których sprzedaży środki zostaną przeznaczone na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty

10.818.088 zł

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

64.181.912 zł

4) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) przekazania miejskim jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta w 2013 roku na sumę 1.000.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Jerzy Rogowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/68/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/68/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 17 grudnia 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 2013 ROK
(według działów)

w złotych

Lp.

Dział

Nazwa – treść

Kwota

1.

2.

3.

4.

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

3 500

2.

600

Transport i łączność

52 532 009

3.

630

Turystyka

73 100

4.

700

Gospodarka mieszkaniowa

76 023 149

5.

710

Działalność usługowa

2 754 886

6.

720

Informatyka

506 030

7.

750

Administracja publiczna

43 413 239

8.

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

24 900

9.

752

Obrona narodowa

1 000

10.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

11 662 000

11.

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

30 000

12.

757

Obsługa długu publicznego

20 870 807

13.

758

Różne rozliczenia

4 386 000

14.

801

Oświata i wychowanie

227 900 946

15.

803

Szkolnictwo wyższe

196 000

16.

851

Ochrona zdrowia

20 851 863

17.

852

Pomoc społeczna

115 890 827

18.

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

7 354 416

19.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

20 866 939

20.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

65 725 432

21.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7 490 000

22.

926

Kultura fizyczna

11 200 000

RAZEM WYDATKI

689 757 043

ROZCHODY

64 181 912

RAZEM BUDŻET

753 938 955

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Jerzy Rogowski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/68/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/68/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 17 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W 2013 ROKU

w złotych

Lp.

Treść

Kwota

1.

Prognozowane dochody

669 327 493

2.

Planowane wydatki

689 345 581

3.

Wynik (1-2) – deficyt

-20 018 088

4.

Źródła sfinansowania deficytu, w tym:

20 018 088

1) środki ze sprzedaży papierów wartościowych

10 818 088

2) wolne środki

9 200 000

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Jerzy Rogowski


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/68/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 17 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W 2013 ROKU

w złotych

§

Treść

Kwota

PRZYCHODY OGÓŁEM
w tym pochodzące:

84 200 000

950

z wolnych środków

9 200 000

931

ze sprzedaży papierów wartościowych

75 000 000

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Jerzy Rogowski


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/68/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 17 grudnia 2012 r.

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA BYTOMIA W 2013 ROKU

w złotych

§

Treść

Kwota

Rozchody ogółem
w tym:

64 181 912

992

1) spłaty kredytów:

63 640 712

a) zaciągniętego w ING Banku Śląskim na finansowanie planowanego w 2008 r. deficytu

5 000 000

b) inwestycyjnego zaciągniętego w latach 2006-2008 w Banku Ochrony Środowiska S.A.
na budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – II etap


10 152 858

c) inwestycyjnego zaciągniętego w BGK na budowę hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Modrzewskiego

7 613 934

d) inwestycyjnego zaciągniętego na budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – III etap

24 864 820

e) inwestycyjnego zaciągniętego na przebudowę ulic Świetochłowickiej i Łagiewnickiej

9 309 100

f) inwestycyjnego zaciągniętego na "Modernizację budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1"

100 000

g) zaciągnietego w BGK na finansownie części deficytu 2010 r.

100 000

h) inwestycyjnego zaciągniętego w BGK na finansowanie w 2010 r. wieloletnich zadań inwestycyjnych

500 000

i) zaciągniętego w 2012 r. w PKO BP S.A. na finansowanie deficytu budżetu miasta w 2012 r.

6 000 000

992

2) spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach na:

541 200

a) Modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych

336 000

b) Modernizację budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu

124 000

c) Termomodernizację przegród zewnętrznych Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu

81 200


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/68/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/68/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 17 grudnia 2012 r.

INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2013 ROKU

w złotych

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

WYSZCZEGÓLNIENIE

§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

ZADANIE
(rodzaj wpływów)

1

2

3

4

5

Zadania powiatowe

700

Gospodarka mieszkaniowa

7.149.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

7.149.000

wpływy z mienia Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, sprzedaż)

710

Działalność usługowa

13.000

71015

Nadzór budowlany

13.000

grzywny, mandaty i opłaty Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

50.000

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

50.000

wpływy z wynajmu pomieszczeń

OGÓŁEM POWIAT

7.212.000

*

Zadania gminne

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

WYSZCZEGÓLNIENIE

§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

ZADANIE
(rodzaj wpływów)

1

2

3

4

5

750

Administracja publiczna

14.500

75011

Urzędy wojewódzkie

14.500

odpłatność za udostępnianie danych osobowych z zasobu meldunkowego

852

Pomoc społeczna

872.700

85203

Ośrodki wsparcia

7.000

odpłatność za usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy „Integracja”

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

856.100

dochody od dłużników alimentacyjnych

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

9.600

odpłatność za usługi opiekuńcze

OGÓŁEM GMINA

887.200

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Jerzy Rogowski


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/68/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 17 grudnia 2012 r.

PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Dochody

Wydatki

Ogółem gmina + powiat

3 259 863

3 259 863

w ramach zadań własnych GMINY

1 360 466

1 360 466

dział 801 - Oświata i wychowanie

1 360 466

1 360 466

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

587 170

587 170

w tym:

Szkoła Podstawowa nr 3

30 000

30 000

Szkoła Podstawowa nr 4

41 850

41 850

Szkoła Podstawowa nr 5

15 950

15 950

Szkoła Podstawowa nr 6

4 550

4 550

Szkoła Podstawowa nr 9

23 880

23 880

Szkoła Podstawowa nr 16

20 946

20 946

Szkoła Podstawowa nr 21

6 600

6 600

Szkoła Podstawowa nr 23

18 450

18 450

Szkoła Podstawowa nr 28

15 950

15 950

Szkoła Podstawowa nr 33

77 000

77 000

Szkoła Podstawowa nr 37

17 900

17 900

Szkoła Podstawowa nr 38

11 200

11 200

Szkoła Podstawowa nr 42

11 100

11 100

Szkoła Podstawowa nr 43

3 220

3 220

Szkoła Podstawowa nr 44

30 600

30 600

Szkoła Podstawowa nr 45

66 160

66 160

Szkoła Podstawowa nr 46

16 700

16 700

Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi

38 500

38 500

Szkoła Podstawowa nr 54

112 020

112 020

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7

16 070

16 070

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11

8 524

8 524

rozdz. 80104 – Przedszkola

316 808

316 808

w tym:

Przedszkole Miejskie nr 2

9 300

9 300

Przedszkole Miejskie nr 3

7 000

7 000

Przedszkole Miejskie nr 4

7 150

7 150

Przedszkole Miejskie nr 5

6 200

6 200

Przedszkole Miejskie nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi

5 740

5 740

Przedszkole Miejskie nr 9

7 070

7 070

Przedszkole Miejskie nr 10

16 660

16 660

Przedszkole Miejskie nr 12

7 150

7 150

Przedszkole Miejskie nr 14

6 070

6 070

Przedszkole Miejskie nr 15

6 200

6 200

Przedszkole Miejskie nr 16

9 200

9 200

Przedszkole Miejskie nr 18

7 200

7 200

Przedszkole Miejskie nr 20

7 150

7 150

Przedszkole Miejskie nr 21

10 500

10 500

Przedszkole Miejskie nr 23

6 200

6 200

Przedszkole Miejskie nr 24

6 200

6 200

Przedszkole Miejskie nr 25

10 500

10 500

Przedszkole Miejskie nr 29

9 700

9 700

Przedszkole Miejskie nr 30

7 150

7 150

Przedszkole Miejskie nr 31

10 500

10 500

Przedszkole Miejskie nr 32

10 200

10 200

Przedszkole Miejskie nr 33

9 300

9 300

Przedszkole Miejskie nr 35

6 960

6 960

Przedszkole Miejskie nr 36

7 760

7 760

Przedszkole Miejskie nr 39

6 480

6 480

Przedszkole Miejskie nr 40

6 560

6 560

Przedszkole Miejskie nr 42

3 700

3 700

Przedszkole Miejskie nr 43

6 200

6 200

Przedszkole Miejskie nr 44

6 200

6 200

Przedszkole Miejskie nr 45

6 630

6 630

Przedszkole Miejskie nr 48

7 630

7 630

Przedszkole Miejskie nr 49

7 080

7 080

Przedszkole Miejskie nr 51

5 300

5 300

Przedszkole Miejskie nr 52

5 300

5 300

Przedszkole Miejskie nr 53

18 318

18 318

Przedszkole Miejskie nr 54

6 200

6 200

Przedszkole Miejskie nr 56

2 300

2 300

Przedszkole Miejskie nr 58

6 200

6 200

Przedszkole Miejskie nr 59

11 250

11 250

Przedszkole Miejskie nr 62

7 100

7 100

Przedszkole Miejskie nr 63

7 300

7 300

rozdz. 80110 – Gimnazja

421 868

421 868

w tym:

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

42 000

42 000

Gimnazjum nr 2

69 860

69 860

Gimnazjum nr 7

46 485

46 485

Gimnazjum nr 8

20 500

20 500

Gimnazjum nr 9

28 450

28 450

Gimnazjum nr 11

22 650

22 650

Gimnazjum nr 15

17 200

17 200

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

85 100

85 100

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3

31 500

31 500

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5

58 123

58 123

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

34 620

34 620

w tym:

Szkoła Podstawowa nr 4

6 000

6 000

Szkoła Podstawowa nr 9

5 100

5 100

Szkoła Podstawowa nr 21

13 800

13 800

Szkoła Podstawowa nr 33

3 100

3 100

Szkoła Podstawowa nr 54

4 000

4 000

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5

1 520

1 520

Gimnazjum nr 8

1 100

1 100

w ramach zadań własnych POWIATU

1 899 397

1 899 397

dział 801 - Oświata i wychowanie

1 842 101

1 842 101

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

20 300

20 300

w tym:

Zespół Szkół Specjalnych nr 3

13 100

13 100

Zespół Szkół Specjalnych nr 6

7 200

7 200

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

72 107

72 107

w tym:

I Liceum Ogólnokształcące

22 007

22 007

II Liceum Ogólnokształcące

16 600

16 600

IV Liceum Ogólnokształcące

33 500

33 500

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

631 220

631 220

w tym:

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

66 100

66 100

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących

65 100

65 100

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

252 780

252 780

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych

96 500

96 500

Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych

11 800

11 800

Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół

77 800

77 800

Zespół Policealnych Szkół Medyczno - Społecznych

61 140

61 140

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

106 474

106 474

w tym:

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa

106 474

106 474

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

33 500

33 500

w tym:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 Specjalna

33 500

33 500

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego

i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

978 500

978 500

w tym:

Bytomski Ośrodek Edukacji

978 500

978 500

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

57 296

57 296

rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

12 556

12 556

w tym:

Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 1

6 020

6 020

Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2

6 536

6 536

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

w tym poradnie soecjalistyczne

1 550

1 550

w tym:

Poradnia Psychologiczno-Peadagogiczna

1 550

1 550

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

35 430

35 430

w tym:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1

22 930

22 930

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2

12 500

12 500

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

7 760

7 760

w tym:

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa

7 760

7 760

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Jerzy Rogowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »