| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 551/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 500/XLIV/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i wysokości udzielania, rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkoły publicznej, szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, a także innych form wychowania przedszkolnego (z późn. zm.)

Na podstawie art. 80 ust. 4, art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (jt. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1   pkt 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   W uchwale Nr 500/XLIV/2009 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 29 czerwca 2009 r. w   sprawie szczegółowych zasad i   wysokości udzielania, rozliczania dotacji szkołom i   placówkom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkoły publicznej, szkołom i   placówkom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, a   także innych form wychowania przedszkolnego, zmienionej uchwałą Nr 603/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 10 grudnia 2009 r. i   uchwałą Nr 801/LXVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 8   listopada 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1)   W § 1   wprowadza się następujące zmiany:  

a)   pkt 12 otrzymuje brzmienie „12) Niepubliczne placówki zapewniające opiekę i   wychowanie uczniom w   okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania”,  

b)   pkt 13 otrzymuje brzmienie: „13) Niepubliczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i   młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i   wychowania”,  

c)   pkt 14 otrzymuje brzmienie: „14) Niepubliczne ośrodki umożliwiające dzieciom i   młodzieży, upośledzonym umysłowo w   stopniu głębokim, a   także dzieciom i   młodzieży z   upośledzeniem umysłowym z   niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, rocznego przygotowanie przedszkolnego, obowiązku szkolnego i   obowiązku nauki”,  

d)   dodaje się pkt. 15 i   16 w   brzmieniu: „15) Niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze, 16) Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w   tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i   nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a   także pomocy uczniom w   wyborze kierunku kształcenia i   zawodu”,  

2)   W § 2   wprowadza się następujące zmiany:  

a)   ust. 11 otrzymuje brzmienie: „11. Szkoły niepubliczne, o   których mowa w   § 1   pkt. 10 uchwały otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w   co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w   danym miesiącu, dotację w   wysokości 50% planowanych wydatków bieżących zapisanych w   uchwale budżetowej, wg stanu na początek każdego roku budżetowego, ponoszonych w   szkołach danego typu i   rodzaju prowadzonych przez miasto Częstochowę na prawach powiatu, w   przeliczeniu na 1   ucznia. W   przypadku braku na terenie miasta Częstochowy szkoły publicznej danego typu i   rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju”,  

b)   ust. 13 otrzymuje brzmienie: „13. Placówki niepubliczne, o   których mowa w   § 1   pkt. 12, 13, 15 uchwały otrzymują na każdego wychowanka dotację w   wysokości przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Częstochowę na prawach powiatu”,  

c)   dodaje się ust. 14 i   15 w   brzmieniu: „14. Placówki niepubliczne, o   których mowa w   § 1   pkt. 14 uchwały otrzymują na każdego wychowanka dotację w   wysokości przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w   części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 15. Publiczne i   niepubliczne przedszkola i   szkoły podstawowe, o   których mowa w   § 1   pkt. 3, 4, 5, i   6 uchwały, niepubliczne placówki, o   których mowa w   § 1   pkt. 13 i   14 uchwały oraz niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, o   których mowa w   § 1   pkt. 16 uchwały prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dotację w   wysokości przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w   części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”,  

3)   W § 3   wprowadza się następujące zmiany:  

a)   ust. 4   otrzymuje brzmienie: „4. Do 10 dnia każdego miesiąca dyrektor szkoły, placówki lub poradni składa informację o   aktualnej liczbie uczniów według stanu na 5   dzień miesiąca, na który udzielona jest dotacja, zgodnie z   wzorem stanowiącym załącznik nr 2   do uchwały. Informacja może być przekazana do Urzędu Miasta Częstochowy w   formie elektronicznej z   zastosowaniem podpisu elektronicznego, o   którym mowa w   ustawie z   dnia 18 września 2001 r. o   podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z   późn. zm.) bądź w   postaci papierowej. Dane ujęte w   informacji o   aktualnej liczbie uczniów oraz dane o   uczniach – obejmujące imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania i   zameldowania, a   w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nazwę zawodu, w   jakim kształci się uczeń – organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę oświatową rejestruje w   systemie elektronicznym, wskazanym przez Gminę Miasto Częstochowa”,  

b)   dodaje się ust. 4a w   brzmieniu: „4a. Dyrektorzy szkół, o   których mowa § 1   pkt. 10 uchwały w   składają informację o   liczbie uczniów, którzy w   poprzednim miesiącu uczestniczyli w   co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, na zasadach i   w terminie określonych w   § 3   ust. 4. uchwały. Szkoły, o   których mowa § 1   pkt. 10 uchwały prowadzą listy obecności na poszczególnych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych podpisywane przez uczniów uczestniczących w   tych zajęciach,  

c)   dodaje się ust. 5a w   brzmieniu: „5a. Dotacje dla szkół, o   których mowa § 1   pkt. 10 uchwały, zostają wypłacone na kolejny miesiąc z   uwzględnieniem informacji, o   której mowa w   § 3   ust. 4a uchwały, tj. zostają pomniejszone o   kwoty dotacji wypłaconej na uczniów, którzy nie uczestniczyli w   co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w   poprzednim miesiącu”,  

4)   Załącznik nr 1   do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały,  

5)   Załącznik nr 2   do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Pozostałe postanowienia uchwały Nr 500/XLIV/2009 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 29 czerwca 2009 r., zmienionej uchwałą Nr 603/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 10 grudnia 2009 r. i   uchwałą Nr 801/LXVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 8   listopada 2010 r. nie ulegają zmianie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 551/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

551 XXXzal1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 551/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

551 XXXzal2  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »