| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 528/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Rada Miejska w Sosnowcu uchwala: REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA SOSNOWCA.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.

§ 2. Pojęcia podstawowe:

1) Jednostka wywozowa – przedsiębiorca posiadający wydane przez Prezydenta Miasta Sosnowca zezwolenie na wykonywanie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

2) Odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów – odpady powstałe w wyniku robót: niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, czyli niepochodzące z: budów, wyburzeń oraz wymiany okien;

3) Pojemnik – urządzenie do gromadzenia odpadów komunalnych rozumiane jako pojemnik lub kontener;

4) Przedsiębiorca – przedsiębiorca posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Sosnowca w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku w szczególności poprzez:

1) Bieżące zbieranie z terenu własnej nieruchomości wszystkich odpadów komunalnych i bezzwłoczne umieszczanie ich w pojemnikach zlokalizowanych na terenie nieruchomości lub samodzielne dostarczanie do punktu selektywnego zbierania odpadów, zgodnie z zapisami § 4 ust. 2 pkt 4 niniejszego Regulaminu. Nie należy przejściowo lub na stałe składować odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, poza przypadkiem doraźnego składowania związanego z bieżącym zbieraniem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości bądź przygotowania odpadów wielkogabarytowych do odbioru przez przedsiębiorcę.

2) Wyznaczenie miejsca na lokalizację pojemników na odpady komunalne, zapewniając do nich łatwy dostęp osobom wynoszącym do nich odpady i pojazdom przedsiębiorcy odbierającego odpady oraz nie stwarzając niedogodności dla sąsiadów i użytkowników dróg.

3) Dbanie o czystość i porządek na terenie przylegającym do pojemników, nie dopuszczając do zalegania odpadów na ziemi.

4) W zabudowie jednorodzinnej wystawienie pojemników z odpadami bezpośrednio na skraju chodnika lub pobocza od strony jezdni do godziny 6.00 w dniu ich odbioru przez przedsiębiorcę wyłonionego przez gminę w drodze przetargu. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania w sezonie zimowym możliwości dojazdu do pojemników (odśnieżania). Niewypełnienie tego obowiązku skutkować będzie brakiem wywozu odpadów, bez możliwości reklamacji (właściciel nieruchomości nie będzie mógł przekazać odpadów komunalnych na koszt gminy innemu podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej).

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów realizuje się poprzez:

1) zbiórkę odpadów zielonych z pielęgnacji ogrodów oraz terenów zielonych;

2) zbiórkę wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) zużyte opony;

3) zbiórkę w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, następujących frakcji odpadów:

a) papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,

b) szkło,

c) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

4) samodzielne dostarczanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz punktów skupu (prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami) zorganizowanych przez różne podmioty na terenie miasta – papieru, tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych, szkła, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon i odpadów niebezpiecznych, leków i chemikaliów, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych pochodzących z drobnych remontów oraz odpadów zielonych;

5) gromadzenie w miejscach wyznaczonych przez właściciela nieruchomości - odpadów wielkogabarytowych - w czasie dostosowanym do harmonogramu ich odbioru przez przedsiębiorcę wyłonionego przez gminę w drodze przetargu.

§ 5. 1. Odpady komunalne należy wrzucać do pojemników zgodnie z zapisem § 12 ust. 3.

2. Nie należy gromadzić w pojemnikach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji żrących i wybuchowych a także odpadów z działalności gospodarczej, które nie są odpadami komunalnymi.

3. Nie należy mieszać odpadów komunalnych podczas ich odbierania i transportu.

§ 6. W mieście nie należy:

1) gromadzić wszelkich odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

2) gromadzić i umieszczać w koszach ulicznych odpadów komunalnych wytworzonych w lokalach handlowych, lokalach gastronomicznych, punktach handlowych usytuowanych poza lokalem, zakładach rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, lokalach mieszkalnych,

3) podrzucać odpadów komunalnych na teren innej nieruchomości i do pojemników będących w posiadaniu innego właściciela.

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

2. Obowiązek określony w ust. 1 winien być realizowany poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce lub miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika.

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny i obiekty służące do użytku publicznego, są zobowiązani do ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy i systematycznego ich opróżniania.

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także:

1) zarządzających drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym,

2) przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

§ 9. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do miejskiej kanalizacji sanitarnej (lub ugólnospławnej) – po spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usuniecie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw samochodów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady gromadzone będą w sposób umożliwiający ich usunięcie – w pojemnikach do tego przeznaczonych.

§ 10. Na nieruchomości zabudowanej kompleksami garaży, z których każdy stanowi odrębną własność, a ich właściciele są współużytkownikami wieczystymi gruntu, obowiązek utrzymania porządku i czystości należy do Zarządu nieruchomością wspólną oraz każdego właściciela poszczególnego lokalu garażowego.

§ 11. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego jednostki wywozowej w celu ich opróżniania.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące warunków ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 12. 1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy, to:

a) kosze uliczne o pojemności od 40 l,

b) pojemniki zamykane o pojemności od 80 l,

c) kontenery o pojemności od 2,5 m3.

2. Pojemniki i kontenery wymienione w ust. 1 lit. b, c powinny spełniać wymagania obowiązujących Polskich Norm lub posiadać wystawioną przez producenta deklarację zgodności, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935), opis określający ich przeznaczenie oraz być utrzymane w odpowiedniej kolorystyce (zgodnie z § 12 ust. 3).

3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się pojemniki w następującej kolorystyce:

1) szary lub czarny z zieloną klapą z napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe,

2) szary lub czarny z żółtą klapą z napisem „Odpady suche” – z przeznaczeniem na papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,

3) szary lub czarny z klapą w tym samym kolorze z napisem „Odpady mokre” – z przeznaczeniem na pozostałe odpady komunalne, w tym odpady ulegające biodegradacji,

4. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o pojemności dostosowanej do rzeczywistych potrzeb zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 3.

5. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki określone w ust. 3 pkt 1, 2, 3 powinny znajdować się w każdym stanowisku śmietnikowym.

6. Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, dla celów selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki o pojemności określonej w ust. 1 i kolorystyce określonej w ust. 3.

§ 13. 1. W celu wyposażenia nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w pojemniki o odpowiedniej pojemności, zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego należy przyjąć, że 1 mieszkaniec wytwarza średnio rocznie około: 415 kg odpadów komunalnych, co odpowiada około:

a) 3,43 m3rocznie – w zabudowie wielorodzinnej,

b) 1,9 m3rocznie – w zabudowie jednorodzinnej.

2. W celu wyposażenia nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, w pojemniki określone w § 12 ust. 3 o odpowiedniej pojemności, ustala się następującą minimalną tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych lub minimalną wielkość pojemników:

1) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej – 5 l na każdego pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego,

2) dla szkół wszelkiego typu – nie mniej niż 5 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika,

3) dla żłobków i przedszkoli – nie mniej niż 5 l na każde dziecko i pracownika,

4) dla lokali handlowych - nie mniej niż 50 l na każde 10m2powierzchni całkowitej lokalu handlowego,

5) dla punktów handlowych usytuowanych poza lokalem (w szczególności targowiska) – nie mniej niż 50 l na każdego zatrudnionego. Zezwala się na wspólne korzystanie przez kilku handlujących z jednego lub kilku pojemników na odpady za zgodą właściciela pojemnika oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, zachowując przy tym stosowną krotność pojemności pojemnika,

6) dla lokali gastronomicznych – nie mniej niż 20 l na 1 miejsce konsumpcyjne,

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej po jednym pojemniku 80 l,

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – po jednym pojemniku 80 l każdego rodzaju, na każdych 10 pracowników,

9) dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – nie mniej niż 20 l na jedno łóżko,

10) dla ogródków działkowych – w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku: nie mniej niż 15 l na każdą działkę - jeżeli działka wyposażona jest w kompostownik, lub nie mniej niż 30 l - w przypadku braku kompostownika, a poza powyższym okresem - 5 l na każdą działkę,

11) dla cmentarzy – nie mniej niż 3 l na jedno miejsce pochówku.

3. Pojemność i ilość pojemników na odpady komunalne określone w § 4 ust. 2 pkt 3, na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych określonej w ust. 1 oraz częstotliwości ich odbierania określonej w § 16 ust. 1-3.

4. Pojemność i ilość pojemników na odpady komunalne określone w § 4 ust. 2 pkt 3, na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, ustala się na podstawie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych określonej w ust. 2 pkt 1-11 oraz częstotliwości ich odbierania określonej w § 16 ust. 1-3.

§ 14. Ustala się następujące zasady dotyczące wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne:

1. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych mogą być udostępniane na rzecz właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę wyłonionego przez gminę w drodze przetargu, na warunkach określonych w umowie o udzieleniu zamówienia publicznego. Umowa ta obejmie również utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym, poprzez ich dezynfekcję co najmniej 2 razy do roku.

2. Każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, określone w § 12 ust. 3.

3. Zezwala się na wspólne korzystanie przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości z jednego lub kilku pojemników na odpady komunalne, za zgodą właściciela pojemnika oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, wyłonionym przez gminę w drodze przetargu, zachowując przy tym minimalną pojemność pojemnika, wyliczoną według zasady określonej w § 13 ust. 3 i 4.

4. W przypadku prowadzenia działalności handlowej branży spożywczej lub gastronomicznej, podmiot prowadzący taką działalność zobowiązany jest do ustawienia poza lokalem dodatkowych koszy na odpady.

§ 15. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla użytkowników jak i pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich, z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 16. 1. Odpadów komunalnych umieszczonych w pojemniku opisanym jako „odpady mokre” z terenu nieruchomości powinno się pozbywać z następującą częstotliwością:

1) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

a) zabudowa jednorodzinna - minimum raz na dwa tygodnie,

b) zabudowa wielorodzinna – minimum raz na tydzień.

2) W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

a) z budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej – minimum raz na tydzień,

b) z ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – minimum trzy razy w tygodniu,

c) z punktów handlowych usytuowanych poza lokalem (w szczególności targowiska) – minimum trzy razy na tydzień,

d) z pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, określonych w § 13 ust. 2 – minimum jeden raz na dwa tygodnie.

2. Odpadów komunalnych umieszczonych w pojemniku opisanym jako „odpady suche” z terenu nieruchomości powinno się pozbywać z następującą częstotliwością:

1) W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

a) zabudowa jednorodzinna – minimum raz na dwa tygodnie,

b) zabudowa wielorodzinna – minimum raz na tydzień.

2) W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – minimum raz na dwa tygodnie.

3. Odpadów komunalnych umieszczonych w pojemniku opisanym jako „Szkło” z terenu nieruchomości powinno się pozbywać następującą częstotliwością:

1) W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

a) zabudowa jednorodzinna – minimum raz na dwa miesiące,

b) zabudowa wielorodzinna – minimum raz na miesiąc.

2) W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – minimum raz na dwa miesiące.

4. Odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, określonych w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c, d, f, w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, powinno się pozbywać z następującą częstotliwością:

a) zabudowa jednorodzinna – minimum raz na kwartał,

b) zabudowa wielorodzinna –minimum raz na tydzień.

5. Kosze na odpady rozmieszczone w pasach drogowych należy opróżniać trzy razy w tygodniu, a w razie zwiększonej ilości odpadów, z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia. Kosze zlokalizowane na skwerach, zieleńcach, w parkach należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą lokalne potrzeby w tym zakresie.

6. Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych. Częstotliwość opróżniania zbiorników powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych. Odbiór nieczystości ciekłych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości złożonego do jednostki wywozowej, z którą podpisał umowę. Zamówienie musi być zrealizowane w terminie 36 godzin od jego złożenia.

§ 17. 1. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone na wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości i należy je wystawić w ustalonym terminie na chodnik przylegający do nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez właściciela nieruchomości, w sposób niezagrażający pieszym i niezakłócający ich ruchu, z którego odbierane będą przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, wyłonionego przez gminę w drodze przetargu, według przyjętego na dany rok harmonogramu.

2. Odpady zielone, powstałe w wyniku pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych, które nie są kompostowane we własnym zakresie i wykorzystywane na własne potrzeby, należy samodzielnie dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku odpadów zielonych powstających w związku ze świadczeniem usług przez firmę na zlecenie/umowę, zagospodarowanie odpadów należy do obowiązków firmy.

3. Odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów można na bieżąco i nieodpłatnie przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zorganizowanego na terenie gminy Sosnowiec, przy użyciu własnego środka transportu, w ilości do 2 m3jednorazowo. Natomiast pozostałe odpady budowlane powstałe na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia prac budowlanych i rozbiórkowych, należy gromadzić w kontenerach dostarczonych przez uprawnionego przedsiębiorcę, które powinny być zamawiane przez właściciela nieruchomości lub osobę wykonującą ww. prace, ze stosownym wyprzedzeniem. Odbiór ww. odpadów powinien nastąpić w ciągu 48 godzin od zgłoszenia przedsiębiorcy takiej potrzeby. Odpady te nie są odbierane od właścicieli nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminę.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 18. 1. Wytwórcy odpadów komunalnych obowiązani są do stosowania takich form konsumpcji, które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie.

2. W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, zaleca się kompostowanie we własnym zakresie i na własne potrzeby, odpadów roślinnych powstających na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz terenach ogródków działkowych.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 19. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

1) Dbania o to, aby zwierzęta nie stwarzały uciążliwości lub zagrożenia dla otoczenia;

2) Wyprowadzania psa na uwięzi, a psa rasy agresywnej lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu, dodatkowo w nałożonym kagańcu. W miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy pod warunkiem zachowania przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli nad jego zachowaniem, tj. zapewniając właściwą reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji. Pies rasy uznawanej za agresywną, mieszańce tych ras oraz inne zagrażające otoczeniu, dodatkowo muszą mieć nałożony kaganiec.

3) Zabezpieczenia przed wydostaniem się zwierzęcia poza obręb obiektu w przypadku, gdy nieruchomość lub budynek pilnowany jest przez psa oraz oznakowanie takiego obiektu, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji o pilnowaniu terenu (obiektu) przez zwierzę.

4) Natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach i terenach zielonych.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe nie powinny w szczególności:

1) Pozostawiać zwierząt w miejscu publicznym lub przeznaczonym do wspólnego użytku pod opieką osoby niepełnoletniej lub niezdolnej do panowania nad zwierzęciem;

2) Wprowadzać psów i innych zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów – przewodników i osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów – opiekunów;

3) Wprowadzać psów i innych zwierząt na tereny piaskownic, wydzielonych placów zabaw dla dzieci, kwietników, fontann, akwenów kąpielowych, placówek oświatowych, boisk, cmentarzy;

4) Pozostawiać psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub nieużytkowanych;

5) Pozostawiać psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniach zamkniętych albo należycie ogrodzonych;

6) Trzymać jako zwierzęta domowe, zwierząt nieoswojonych, uprzednio dziko żyjących;

7) Wyprowadzać zwierząt, których choroba może stanowić potencjalne zagrożenie dla otoczenia (ludzi i zwierząt) oraz wyprowadzać zwierząt egzotycznych.

3. Przewożenie psów i kotów środkami komunikacji publicznej jest dozwolone, gdy pies znajduje się na smyczy i w kagańcu, a kot w transporterze.

4. Utrzymujący zwierzęta egzotyczne w lokalach mieszkalnych lub użytkowych obowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczeń na zewnątrz.

Rozdział 7.
Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 20. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku. Utrzymanie zwierząt nie może powodować uciążliwości, w szczególności zapachowych (odór), dla współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.

2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić w miejscu nie stwarzającym uciążliwości w korzystaniu z posesji sąsiednich.

3. Nie należy prowadzić chowu zwierząt gospodarskich w budynkach zbiorowego zamieszkania.

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 21. 1. Obowiązek przeprowadzania deratyzacji, polegającej na jednoczesnym wyłożeniu (z zachowaniem środków ostrożności) właściwej trutki, spoczywa na wszystkich właścicielach nieruchomości mieszkalnych i użytkowych, w szczególności: zakładów usługowych, sklepów, magazynów, obiektów gastronomicznych i przetwórni.

2. Ustala się terminy przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie miasta Sosnowca (co roku) w terminach: od 15 kwietnia do 15 maja i od 15 września do 15 października oraz każdorazowo na wniosek Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sosnowcu.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe.

§ 22. Traci moc Uchwała Nr 903/LXV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Sosnowca.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »