| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr Ed.032.00222.2012/W Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój; Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

zawarte   pomiędzy:  
Miastem   Rybnik,   reprezentowanym   przez:  
Prezydenta   Miasta   -   Adama   Fudali,  
a  
Miastem   Jastrzębie-Zdrój,   reprezentowanym   przez:  
Prezydenta   Miasta - Mariana   Janeckiego  

§   1.   1.   Miasto Jastrzębie-Zdrój (z siedzibą przy Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP:633-221-66-15, REGON:276255358) powierza Miastu Rybnik (z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, NIP: 642-001-07-58 REGON: 276255430) prowadzenie zadania publicznego -dokształcanie uczniów klas wielozawodowych z   Zespołu Szkół Zawodowych w   Jastrzębiu-Zdroju, zwanego dalej ZSZ, w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 7   lutego 2012 roku w   sprawie ramowych planów nauczania w   szkołach publicznych (Dz. U. z   2012 r., poz. 204).    

2.   Dokształcanie będzie odbywało się w   Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, zwanym dalej RCEZ—CKUoP, z   siedzibą w   Rybniku przy ul. Św. Józefa 30.    

§   2.   1.   Miasto Jastrzębie-Zdrój przekaże Miastu Rybnik dotację ustaloną jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i   kosztów dokształcania jednego ucznia w   wysokości 390 zł na kursie czterotygodniowym (I, II i   III stopnia) lub w   formie konsultacji indywidualnych.    

2.   Miasto Rybnik zastrzega sobie prawo odstąpienia od otwarcia oddziału (klasy) w   przypadku, gdy łączna liczba uczniów skierowanych do dokształcania w   danym oddziale (klasie) będzie mniejsza od pięciu. O   skorzystaniu z   powyższego uprawnienia RCEZ—CKUoP pisemnie powiadomi Miasto Jastrzębie-Zdrój, nie później niż w   ciągu 2   tygodni od otrzymania zatwierdzonych wykazów uczniów.    

3.   Dyrektor Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w   Rybniku w   porozumieniu z   organem prowadzącym i   dyrekcją ZSZ w   Jastrzębiu-Zdroju może, w   uzasadnionych przypadkach, zorganizować dokształcanie teoretyczne młodocianych w   formie konsultacji indywidualnych, zwanych dalej "konsultacjami". Liczba godzin konsultacji wyniesie co najmniej 20% liczby godzin przewidzianych na nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych, określonych w   przepisach w   sprawie ramowych planów nauczania w   szkołach publicznych. O   potrzebie konsultacji RCEZ – CKUoP pisemnie powiadomi ZSZ, nie później niż 2   tygodnie po otrzymaniu wykazów uczniów.    

4.   Miasto Jastrzębie-Zdrój oświadcza, iż nie będzie dochodziło żadnych roszczeń odszkodowawczych względem Miasta Rybnik w   przypadku, gdy nie dojdzie do otwarcia oddziału (klasy), z   przyczyn, o   których mowa w   ustępie 2.    

5.   ZSZ do 19 kwietnia 2013 r. przekaże planowane wykazy zawodów wraz z   liczbą młodocianych uczniów przewidzianych do dokształcania w   RCEZ-CKUoP, a   do 14 sierpnia 2013   r. - wykazy ostateczne. RCEZ-CKUoP w   terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wykazów ostatecznych poinformuje ZSZ o   terminach kursów i   potwierdzi przyjęcie zgłoszonych uczniów do dokształcania.    

6.   Miasto Jastrzębie Zdrój przekaże dotację, o   której mowa w   ust. 1, z   uwzględnieniem ust. 2, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001 w   BRE Banku S.A. Oddział Korporacyjny   Rybnik w   terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów uczestniczących w   kursie, sporządzonego po zakończeniu każdego stopnia kursu. Wykaz ten, potwierdzony przez dyrektora ZSZ, stanowić będzie podstawę rozliczenia dotacji. Wzór wykazu zawiera załącznik do porozumienia.    

7.   Wykaz uczniów uczestniczących w   ostatnim kursie w   roku budżetowym zostanie przekazany najpóźniej do 13 grudnia 2013 r.    

8.   Ustala się dotację na 2013 rok w   kwocie 49 140 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści złotych), co pokrywa koszt kształcenia 126 uczniów, z   zastrzeżeniem, że w   przypadku przekroczenia liczby uczniów Miasto Jastrzębie - Zdrój zabezpieczy dodatkowe środki i   pokryje koszt kształcenia uczniów po wcześniejszym podpisaniu aneksu do niniejszego porozumienia.    

9.   Ze strony Miasta Jastrzębie-Zdrój za rozliczenie rzeczowe i   finansowe przekazywanej dotacji jest odpowiedzialny Naczelnik Wydziału Edukacji – Andrzej Pawłowski.    

10.   Ze strony Miasta Rybnik za realizację postanowień wynikających z   niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor RCEZ-CKUoP.    

§   3.   1.   Przerwanie kursu przez ucznia z   winy Miasta Rybnik nie stanowi podstawy do obciążenia Miasta Jastrzębie-Zdrój kosztem kształcenia, o   którym mowa w   § 2   ust. 1.    

2.   Przerwanie kursu przez ucznia w   przypadku jego dobrowolnej rezygnacji, stanowi podstawę do obciążenia Miasta Jastrzębie-Zdrój kosztem kształcenia, o   którym mowa w   § 2   ust. 1.    

§   4.   Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych lub wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój z   odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (naliczonych od dnia przekazania dotacji), na zasadach określonych w   ustawie o   finansach publicznych.    

§   5.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem obowiązują przepisy ustawy o   finansach publicznych  

§   6.   1.   Porozumienie zostaje zawarte na czas określony: od 1   stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013   r.    

2.   Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z   zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.    

§   7.   Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do niniejszego porozumienia wyłącznie w   formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.    

§   8.   Porozumienie sporządza się w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron i   jedno dla celów ogłoszenia.    

§   9.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój  


Marian   Janecki

Prezydent Miasta Rybnika  


Adam   Fudali

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia Nr Ed.032.00222.2012/W    
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój    
z dnia 27 grudnia 2012 r.  
 

Wykaz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w   Jastrzębiu Zdroju uczestniczących w   kształceniu w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w   Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego z   siedzibą w   Rybniku przy ul. Św. Józefa 30.   

Termin kursu …………………………………………  

 

Lp.  

Imię i   nazwisko ucznia  

Koszt kształcenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem koszt kształcenia :  

 
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  


Sporządził: ………………………….                               Zatwierdził: …………………………...  

                                          /podpis/                                                                                       /podpis/  

 

Miejscowość, data ………………………………..  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »