| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/166/2012 Rady Gminy Pawonków

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 6   n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   i art 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Deklarację, o   której mowa w   § 1, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w   Urzędzie Gminy Pawonków w   terminie do 30 kwietnia 2013 r. – dla pierwszej deklaracji oraz w   terminach określonych w   art. 6m ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków  


mgr.inż   Jacek   Kopyto

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/166/2012
Rady Gminy Pawonków
z dnia 18 grudnia 2012 r.

DEKLARACJA O   WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

infoRgrafika

infoRgrafika

Informacja:  

1.   Właściciel nieruchomości to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i   osoba posiadająca nieruchomość w   zarządzie lub użytkowaniu, a   także inny podmiot władający nieruchomością.  

2.   Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Pawonków deklarację o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

3.   W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w   deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Pawonków nową deklarację w   terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w   którym nastąpiła zmiana.  

4.   W przypadku niezłożenia deklaracji w   terminie określonym w   pkt 2   albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w   deklaracji Wójt Gminy Pawonków określi, w   drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w   tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o   podobnym charakterze.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków  


mgr.inż   Jacek   Kopyto

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »