| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/558/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 17 stycznia 2013r.

w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.); art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.); art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 233, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy o Policji (tekst jednolity z 2011 r. Dz.U. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.); art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz.U. Nr 197 poz 1172 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości 1.314.602.048,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące 793.122.864,00 zł;

2) dochody majątkowe 521.479.184,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości 1.509.221.084,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 707.474.843,00 zł, w szczególności:

a) wydatki jednostek budżetowych 557.156.462,00 :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300.568.923,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 256.587.539,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 91.070.356,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.849.920,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
6.867.530,00 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 59.975,00 zł,

f) wydatki na obsługę długu miasta 3.470.600,00 zł;

2) wydatki majątkowe 801.746.241,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 795.746.241,00 zł,

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6.000.000,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości 194.619.036,00 zł, który postanawia pokryć:

1) wolnymi środkami w kwocie 23.500.000,00 zł;

2) kredytami w kwocie 171.119.036,00 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości 196.000.843,00 zł.

3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości 1.381.807,00 zł, którą postanawia pokryć z dochodów, w związku z tym zwiększa o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

4. Łączne rozchody określone w ust. 3 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwoty, o których mowa w § 14 ust.1 i § 15 ust. 2,

zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

1) własnych miasta, w wysokości 984.317.467,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4;

2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości 29.950.004,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5;

3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości 23.504.415,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6;

4) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 40.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7;

5) realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 446.229.198,00 zł, zgodnie z tabelą nr 8;

6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 25.180.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 5. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości 3.100.000,00 zł.

§ 6. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości 4.300.330,00 zł.

§ 7. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości 534.807.242,00 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 498.869.202,00 zł:

a) dotacje celowe 480.364.202,00 zł,

b) dotacje podmiotowe 18.505.000,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 35.938.040,00 zł:

a) dotacje celowe 12.941.598,00 zł,

b) dotacje podmiotowe 22.996.442,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji na:

1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości 500.000,00 zł;

2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości 5.000,00 zł.


§ 8. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 11.600.000,00 zł.

2. Rezerwy celowe, na:

1) wydatki majątkowe, w wysokości 64.633.000,00 zł;

2) remonty, w tym zakup usług remontowych, materiałów, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty, w wysokości 4.760.000,00 zł;

3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości 4.000.000,00 zł;

4) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 2.060.000,00 zł.

§ 9. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych, w kwotach:

1) dochody 13.403.324,00 zł;

2) wydatki 13.403.324,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości 16.898.400,00 zł, zgodnie z tabelą nr 10 .

§ 11. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości 1.140.000.000,00 zł na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 12. Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, do wysokości 800.000.000,00 zł.

§ 13. Górną granicę, w kwocie 1.710.000.000,00 zł do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 14. 1. Maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości 30.000.000,00 zł.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, o których mowa w ust. 1.

§ 15. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych:

1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w skarbowych papierach wartościowych;

3) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

2. Łączne rozchody z tytułów, o których mowa w ust. 1 mogą wynosić 300.000.000,00 zł.

§ 16. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) przekazania uprawnień, o których mowa w § 13 innym jednostkom organizacyjnym miasta.

§ 17. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 18. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 19. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik do Uchwały Nr XXX/558/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 17 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »