| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 185/XVII/2012 Rady Gminy Mykanów

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn.zm.) oraz art. 14 ust.8, art. 15 ust. 2 i ust. 3 pkt 5, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. 2012. 647).               Rada Gminy Mykanów uchwala: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Czarny Las przy ul. Granicznej w Gminie Mykanów, zwany dalej planem.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nienaruszający ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jest aktem prawa miejscowego oraz zawiera ustalenia zgodne z akceptowanymi celami rozwoju i kierunkami polityki przestrzennej gminy, z uwzględnieniem lokalnych i ponadlokalnych celów publicznych wg zasad:

1) zrównoważonego rozwoju gminy w procesie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

2) ładu i harmonii w zagospodarowaniu przestrzennym w nawiązaniu do lokalnych cech środowiska przyrodniczego oraz wartości kulturowych gminy,

3) poprawy warunków zamieszkania i obsługi ludności,

4) umożliwiania rozwoju aktywności gospodarczej mieszkańców gminy oraz jednostek gospodarczych, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony interesów osób trzecich, ekonomicznej efektywności realizacji zadań publicznych.

§ 2. Celem planu jest:

1) wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych w oparciu o złożone wnioski oraz przeprowadzone analizy,

2) umożliwienie wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich.

§ 3. 1. Obszar i zakres opracowania miejscowego planu określony w uchwale Rady Gminy Mykanów                             Nr 369/XXXV/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów, zgodny jest z art.15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Ustalenia planu, o którym mowa w ust. 1, wyrażone są:

1) w tekście niniejszej uchwały,

2) na rysunku planu, sporządzonym z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych w skali 1:1000 oraz map ewidencyjnych w skali 1:2000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

3. Tekst uchwały określa:

1) ustalenie przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym  linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,

6) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania  terenów,

8) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

9) inne ustalenia porządkowe w przepisach końcowych i przejściowych.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi:

a) MN               tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) MNU               tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej,

c) KDd               tereny dróg  – drogi dojazdowe,

d) KDw               tereny dróg – drogi wewnętrzne.

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu:

1) oznaczenia wynikające z treści map: zasadniczej i ewidencyjnej.

6. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1,

2) stwierdzenie przez Radę Gminy Mykanów zgodności planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów”, stanowiące załącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Mykanów u o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

7. Brak w planie ustaleń wymaganych ustawą oznacza, że w tym zakresie nie występuje potrzeba ich określenia, w szczególności dotyczy to:

1) granic i sposobów zagospodarowania obszarów i obiektów chronionych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.zm.),

2) wskaźników zagospodarowania terenów określających maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej oraz wskaźnika określającego wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – na terenach, w granicach których ustalenia planu nie dopuszczają lokalizacji budynków,

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią lub obszarów osuwania się mas ziemnych,

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

§ 4. 1. Wprowadzone w planie ustalenia należy rozumieć w znaczeniu przepisów i decyzji obowiązujących na dzień podjęcia niniejszej uchwały.

2. Określenie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi następuje na podstawie ustaleń:

1) ogólnych określonych w rozdziale 2, właściwych dla danego terenu,

2) dotyczących zasad realizacji planu, w zależności od przedmiotu decyzji lub zaświadczenia, określonych w rozdziale 3,

3) szczegółowych dla danego terenu, określonych w rozdziale 4.

§ 5. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć ustalone planem przeznaczenie określające jedną funkcję (a w przypadku zabudowy wielofunkcyjnej kilka funkcji), która winna dominować na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi i której są podporządkowane inne sposoby użytkowania terenu, określone jako dopuszczalne,

3) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie określające jedną lub kilka funkcji, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe i mogą z nim harmonijnie współistnieć lub możliwy na warunkach ustalonych w planie, alternatywny rodzaj jego użytkowania,

4) adaptacji – należy przez to rozumieć zachowanie istniejącego zagospodarowania terenu lub istniejących obiektów  budowlanych w dotychczasowej formie, z możliwością przekształceń na warunkach określonych w planie,

5) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć określone w niniejszej uchwale linie ograniczające możliwość lokalizacji budynków oraz budowli naziemnych nie będących urządzeniami technicznymi lub urządzeniami infrastruktury technicznej,przy czym dopuszcza się przekroczenie tej linii przez elementy budynków takich jak: balkony, okapy, wykusze oraz wejścia (schody, podesty, pochylnie dla niepełnosprawnych),

6) usługach – należy przez to rozumieć prowadzenie czynności usługowych: świadczonych na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz ludności, przeznaczonych dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w/s Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 207 poz.1293),

7) zabudowie związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć obiekty budowlane związane z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmującej działalność wytwórczą i produkcyjną, w tym obejmującą działalność rzemieślniczą i rolniczą, w których jest zatrudnionych średniorocznie mniej niż 10 pracowników/ 1 zmianę,

8) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć drogi wewnętrzne oraz zlokalizowane nad ziemią, na ziemi lub pod ziemią urządzenia i sieci: wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne, w tym elektrownie wiatrowe;określenie to nie obejmuje wież i masztów telefonii komórkowej.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne obowiązujące w granicach obszaru objętego planem.

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Plan ustala następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) wprowadza się następujące zasady kształtowania zabudowy:

a) w przypadku konieczności nadbudowy ze względów technicznych istniejących obiektów, o wysokości równej lub większej od wysokości zabudowy ustalonej w planie, dopuszcza się ich nadbudowę nie więcej niż o 1,5 m,

b) dopuszcza się lokalizację budynków przy granicy z sąsiednią działką budowlaną w sytuacjach innych niż uregulowane przepisami prawa budowlanego, wyłącznie:

- na działkach budowlanych o szerokości niższej niż 16,0 m i pod warunkiem, że zabudowa przy granicy działki nie przekracza 30% długości tej granicy,

- gdy projektowany budynek będzie przylegał całą powierzchnią swej ściany do ściany budynku o tej samej funkcji istniejącego lub projektowanego do realizacji na działce sąsiedniej;

c) jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują inaczej, wprowadza się wymóg:

- stosowania w budynkach dachów symetrycznych dwu - lub wielospadowych i kącie nachylenia połaci dachowych do 450, z dopuszczeniem: realizacji dachów jednospadowych w przypadku realizacji zabudowy przy granicy działki oraz zmniejszenia kąta nachylenia połaci dachowych budynków: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, gospodarczych, garażowych oraz budynków położonych w drugiej linii zabudowy (w głębi działki budowlanej),

- stosowania w budynkach mieszkalnych na elewacji kolorystyki tynków o niskiej intensywności zabarwienia z zaleceniem stosowania koloru pokrycia dachowego nawiązującego do naturalnego koloru dachówki ceramicznej, z dopuszczeniem zastosowania ciemnych kolorów pokrycia dachowego (np. grafitowego, ciemnobrązowego),

- lokalizacji we frontowej części działki budowlanej: budynku mieszkalnego, z dopuszczeniem lokalizacji garaży dobudowanych do budynku mieszkalnego, a w głębi działki budowlanej lokalizacji: budynków gospodarczych, garażowych,

2) wprowadza się następujące zasady kształtowania linii zabudowy od strony istniejących i projektowanych dróg publicznych:

a) na terenach projektowanych osiedli zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wymagana jest lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w wyznaczonych na rysunku planu liniach zabudowy,

b) na terenach zabudowanych wprowadza się wymóg:               lokalizacji zabudowy z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej jako kontynuacja linii zabudowy wyznaczonej przez istniejące na działkach sąsiednich budynki znajdujące się w najmniejszej odległości od pasa drogowego,

- w przypadku nie zachowania przez istniejącą zabudowę na działkach sąsiednich odległości od dróg publicznych wymaganych przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Z 2007r. Nr 19 poz.115, z późn. zm.), nieprzekraczalną linię zabudowy należy ustalić zgodnie z tymi przepisami,

c) na terenach niezabudowanych wprowadza się wymóg lokalizacji zabudowy w minimalnej odległości:

- 6,0 m – od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej,

- 6,0 m – od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej,

- w przypadku nie zachowania przez istniejącą zabudowę odległości od dróg publicznych wymaganych przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115, z późniejszymi zmianami), nieprzekraczalną linię zabudowy należy ustalić zgodnie z tymi przepisami,

3) określa się następujące zasady dotyczące realizacji nowych ogrodzeń i wprowadza się:

a) od strony dróg publicznych:

- stosowanie ogrodzeń ażurowych o maksymalnej wysokości 1,8 m,

- zakaz lokalizacji ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych,

b) zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych, o wysokości wyższej niż 2,2 m (powyższy zakaz nie dotyczy terenów oznaczonych symbolami: MNU,

4) określa się następujące zasady ochrony krajobrazu i terenów zieleni, i wprowadza się:

a) zakaz lokalizacji zabudowy, w tym zabudowy o charakterze tymczasowym, poza terenami dopuszczonymi do zabudowy w planie.

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. W zakresie ochrony środowiska ustala się następujące wymogi dla zagospodarowania terenów:

1) wprowadza się ochronę walorów przyrodniczo – krajobrazowych:

a) zakazu składowania lub gromadzenia: ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych oraz innych materiałów i odpadów, które mogą zanieczyścić środowisko, w tym szczególnie wody lub mogących pogorszyć walory estetyczne środowiska,

2) warunkiem zmiany zagospodarowania terenów, lokalizacji zabudowy i urządzeń infrastruktury technicznej, w granicach gruntów rolnych i leśnych, powodujących zmianę ich przeznaczenia na inne cele, jest zachowanie zgodności z przepisami Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004r. Nr121 poz.1266 z późniejszymi zmianami);

3) na terenie objętym planem wprowadza się ochronę przed możliwością zanieczyszczenia wód podziemnych oraz gruntu i wprowadza się:

a) wymóg przeprowadzenia działań związanych z uporządkowaniem gospodarki wodnościekowej, w tym gospodarki ściekami sanitarnymi,

b) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód,

4) nakazuje się stosowanie w trakcie realizacji planu przepisów dotyczących szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi oraz wprowadza się:

a) nakaz minimalizowania przekształceń powierzchni ziemi i jej ochrony przed erozją poprzez właściwe zagospodarowanie terenu i odprowadzanie wód opadowych,

b) nakaz zdjęcia całej warstwy próchnicznej gleby zalegającej pod inwestycją przy realizacji robót ziemnych oraz jej odpowiednie zdeponowanie i przywrócenie na fragmentach niezabudowanych lub poddawanych rekultywacji,

5) warunkiem lokalizacji obiektów budowlanych w granicach obszaru objętego planem, jako obszaru zmeliorowanego, jest odpowiednia przebudowa urządzeń melioracyjnych, w tym drenażu oraz rowów melioracyjnych, w uzgodnieniu z organem do spraw melioracji i urządzeń wodnych,

6) dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wprowadza się następujące nakazy:

a) wykorzystania przy ogrzewaniu budynków niskoemisyjnych źródeł energii cieplnej lub zastosowania w kotłowniach lokalnych rozwiązań technicznych ograniczających emisję zanieczyszczeń do poziomów dopuszczalnych,

b) w prowadzonej działalności – usługach, działalności gospodarczej, wprowadza się wymóg stosowania instalacji i technologii  zapewniających ograniczenie wielkości substancji odprowadzanych do powietrza do poziomów dopuszczalnych oraz eliminujących powstawanie uciążliwego oddziaływania odorami na tereny sąsiednie,

7) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, dla terenów oznaczonych symbolami:

a) MN  - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej,

b) MN U – jak dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej,

8) na terenach objętych planem wprowadza się zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i usług powodujących powstawanie emisji, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, powodować szkodę w dobrach materialnych lub pogarszać walory estetyczne środowiska,

9) oddziaływanie związane z prowadzoną działalnością (emisja gazów, odorów, pyłów, hałasu, itp.) nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu do którego ma prawo prowadzący działalność,

5) na terenach przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej oznaczonych symbolami: MN i MNU ustala się zakaz lokalizacji nowej działalności gospodarczej i usług kwalifikowanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów obowiązujących w dniu uchwalenia niniejszego planu.

§ 8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,

w tym zakazy zabudowy.

1. Na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz lokalizacji nowych:

1) obiektów sprzedaży opału,

2) punktów zbierania odpadów, w tym złomu.

2. Wprowadza się obowiązek zachowania wymaganych przepisami odrębnymi odległości projektowanego zainwestowania od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Lokalizacja zainwestowania przy liniach napowietrznych elektroenergetycznych, w odległościach pozwalających na zachowanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

4. Jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują inaczej, na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz:

1) realizacji nowych budowli o wysokości łącznej powyżej 30,0 m,

2) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. Realizacja ustaleń planu winna zapewniać osobom niepełnosprawnym swobodę poruszania się w obrębie budynków oraz terenów związanych z obiektami użyteczności publicznej i komunikacją.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu.

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji .

1. Powiązanie obszaru objętego planem z układem zewnętrznym zapewniają drogi istniejące:

1) drogi dojazdowe, zapewniające dojazd do terenów zainwestowanych;

2) drogi wewnętrzne umożliwiające bezpośrednią obsługę terenów przylegających, stanowiące:

a) ciągi pieszojezdne,

b) dojazdy wewnętrzne, obsługujące istniejącą zabudowę,

c) dojazdy do pól i terenów leśnych.

2. Parametry projektowanych dróg dojazdowych winny spełniać wymagania wynikające z przepisów ustawy o drogach publicznych i Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich sytuowanie, z zastrzeżeniem ust.4.

3. W obrębie terenów zainwestowanych dopuszcza się zmniejszenie szerokości dróg publicznych  wymaganych przywołanymi powyżej przepisami, pod warunkiem, że jest to uzasadnione:

1) istniejącym stanem zagospodarowania,

2) trudnymi warunkami terenowymi.

4. Parametry projektowanych dróg wewnętrznych:

1) winny zapewniać dostęp do drogi publicznej odpowiedni do przeznaczenia terenów i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej określonych w przepisach odrębnych,

2) szerokość jezdni winna być nie mniejsza niż określona w przepisach zakresu Prawa budowlanego oraz w przepisach dotyczących dróg pożarowych,

3) drogi winny być zakończone placem manewrowym, umożliwiającym nawracanie pojazdów.

5. W granicach terenów z możliwością zabudowy w głębi terenu dopuszcza się lokalizowanie niewyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych o parametrach określonych w ust.4, umożliwiających dojazd do działek budowlanych.

6. W liniach rozgraniczających dróg dojazdowych i wewnętrznych dopuszcza się lokalizację:

1) obiektów mieszczących się w definicji: „drogi” i „korony drogi” w ustawie o drogach publicznych oraz zieleń przydrożną lub izolacyjną,

2) wiat przystankowych i wiat przystankowych wraz z kioskami, o pow. zabudowy do 10 m2,

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z prowadzeniem ruchu drogowego, pod warunkiem uwzględnienia planowanej budowy lub przebudowy dróg.

7. Lokalizacja zjazdów z istniejących i projektowanych dróg określana przez zarządcę drogi.

8. Wymagane zagospodarowanie terenów inwestycji w sposób zabezpieczający dostawy towarów z własnego terenu oraz w sposób umożliwiający wjazd i wyjazd na drogę przodem samochodu.

9. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej:

1) obowiązuje zapewnienie 100% potrzeb parkingowych związanych z projektowanymi inwestycjami w granicach terenu inwestycji;

2) dla nowych inwestycji ustala się następujące wskaźniki, określające minimalną ilość miejsc postojowych, z dopuszczeniem zabezpieczenia miejsc postojowych w garażu:

a) dla budynków mieszkalnych 1 mp / 1 mieszkanie,

b) dla usług i zabudowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, w tym:

- 1 mp / 30m2p.u. związanej z obsługą klientów lub powierzchni sprzedaży,

- 1 mp / 3 zatrudnionych na jedną zmianę,

- 1 mp / 8 miejsc konsumpcyjnych w lokalach gastronomicznych,

- 1 mp / 3 użytkowników w gabinetach lekarskich, fryzjerskich, kosmetycznych.

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów  infrastruktury technicznej Ustala się obsługę terenów zainwestowanych i przeznaczonych do zabudowy, z istniejących i projektowanych  sieci infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) z istniejących i projektowanych sieci wodociągowych zasilanych z ujęć wód podziemnych,

b) w sytuacji uzasadnionej ekonomicznie lub technicznie dopuszcza się realizację indywidualnych ujęć wód podziemnych,

c) wprowadza się wymóg zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;

2) zaopatrzenie w ciepło:w oparciu o lokalne kotłownie i indywidualne źródła zasilane paliwami niskoemisyjnymi lub stosowanie instalacji opartych o niskoemisyjne techniki spalania paliw;

3) zaopatrzenie w energię elektryczną: w oparciu o istniejące sieci i urządzenia elektroenergetyczne, z dopuszczeniem rozbudowy istniejącej sieci i realizację niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie energetycznym,

4) obsługa telekomunikacja:

a) łączność przewodowa i bezprzewodowa w oparciu o istniejące i projektowane sieci i urządzenia telekomunikacyjne,

5) dla terenów położonych w granicach obszaru objętego planem:

a) wprowadza się się wymóg odprowadzenia ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej,

b) jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki winny być oczyszczane w indywidualnych oczyszczalniach ścieków lub gromadzone w bezodpływowych zbiornikach do okresowego gromadzenie nieczystości ciekłych i wywożone do punktu zlewnego,

c) dopuszcza się realizację przydomowych oczyszczalni ścieków.

6) dla odprowadzenia wód opadowych wprowadza się następujące zasady i warunki:

a) wody opadowe i roztopowe winny być odprowadzane na własny teren nieutwardzony, z dopuszczeniem: zastosowania rozwiązań technicznych służących zatrzymaniu wód w obrębie nieruchomości lub odprowadzenia nadmiaru wód do rowów melioracyjnych,

b) w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się realizację kanalizacji deszczowej,

c) rozwiązania z zakresu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych muszą zabezpieczać czystość wód odbiorników,

d) wody opadowe i roztopowe z powierzchni narażonych na zanieczyszczenia wymagają  oczyszczenia do poziomu określonego w odrębnych przepisach, a rozwiązania z zakresu odprowadzenia wód muszą zabezpieczać czystość wód odbiorników;

7) postępowanie z odpadami:

a) odpady socjalno-bytowe gromadzone w szczelnych pojemnikach i okresowo wywożone na urządzone składowisko odpadów komunalnych,

b) w przypadku powstawania odpadów z grupy niebezpiecznych wprowadza się obowiązek ich selektywnego gromadzenia w odpowiednio wydzielonych miejscach, z użyciem pojemników i przekazywanie podmiotom posiadającym właściwe zezwolenie na prowadzenie działalności w/z gospodarowania tymi odpadami,

8) warunkiem zaopatrzenia w gaz jest realizacja sieci wysokoprężnej przesyłowej i rozdzielczej, zgodnie z zasadami określonymi w Prawie energetycznym.

§ 12. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem na działki budowlane.

1. Jeżeli ustalenia szczegółowe nie regulują inaczej, minimalna wielkość nowo wydzielanych działek budowlanych powinna wynosić:

1) 800,0 m2- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,

2) 600,0 m2- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zbliźniaczonej,

3) dla zabudowy o innych funkcjach, w tym usługowej - o powierzchni umożliwiającej lokalizację projektowanej zabudowy, parkingów i terenu biologicznie czynnego zgodnie z ustaleniami planu.

2. Dopuszcza się wydzielanie działek o mniejszej powierzchni niż ustalona w ust.1 wyłącznie:

1) na poszerzenie działek sąsiadujących;

2) dla regulacji granic;

3) w celu wyznaczenia dróg wewnętrznych, rowów melioracyjnych lub terenów urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, ustala się następujące szerokości frontów nowo wydzielanych działek budowlanych:

1) minimalna szerokość 20,0 m,

2) dopuszcza się możliwość zmniejszenia szerokości ustalonej w pkt.1 w przypadku, gdy na działkach bezpośrednio sąsiadujących istnieje lub jest projektowana lokalizacja zabudowy o tej samej funkcji lub gdy zachodzi konieczność nawiązania się do granic istniejących działek ewidencyjnych, przy czym minimalna szerokość działki dla zabudowy wolnostojącej winna wynosić 17,0 m a dla zabudowy zbliźniaczonej 10,0 m.

4. Przebieg projektowanych granic działek budowlanych winien nawiązywać do układu istniejących granic działek ewidencyjnych lub do projektowanego układu drogowego.

§ 13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

1. Do czasu realizacji zabudowy i zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu mogą one być wykorzystywane wyłącznie w sposób dotychczasowy, z zachowaniem istniejącego sposobu zagospodarowania i wykorzystywania terenów znajdujących się w granicach planu.

2. Do czasu budowy projektowanych dróg i urządzeń infrastruktury technicznej, tereny wyznaczone na rysunku planu dla ich realizacji winny być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, bez możliwości lokalizacji zabudowy (w tym o charakterze tymczasowym).

3. W przypadku istniejącej zabudowy, w tym położonej poza terenami dopuszczonymi do zabudowy, dopuszcza się wyłącznie:

1) remonty, przebudowę lub odbudowę istniejących obiektów budowlanych,

2) rozbudowę i nadbudowę istniejących obiektów budowlanych, przy ograniczeniu zwiększenia  kubatury tych obiektów maksymalnie o 30% stanu istniejącego,

3) zmianę funkcji zabudowy wyłącznie do funkcji terenu określonej w ustaleniach planu.

4. W przypadku istniejących obiektów budowlanych o gabarytach przekraczających gabaryty ustalone w planie, dopuszcza się: ich rozbudowę, pod warunkiem ograniczenia zwiększenia kubatury tych obiektów maksymalnie o 30% stanu istniejącego, a także ich nadbudowę.

Rozdział 4.
Ustalenia szczegółowe dla terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania

§ 14. Przeznaczeniu podstawowemu i dopuszczalnemu wyodrębnionych terenów może towarzyszyć, jeżeli ustalenia szczegółowe tego nie wykluczają, następująca zabudowa uzupełniająca:

1) niezbędne dla funkcjonowania projektowanej zabudowy: zaplecze administracyjno - socjalne, budynki garażowe, gospodarcze oraz urządzenia infrastruktury technicznej związane z obsługą wyodrębnionego terenu;

2) urządzenia techniczne, terenowe obiekty sportu i rekreacji, mała architektura, tereny zieleni;

3) budowle integralnie związane z funkcją terenu ustaloną w planie.

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN ustala się:

1)

Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa  mieszkaniowa jednorodzinna,

2)

Przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa usługowa,
b) urządzenia infrastruktury technicznej

3)

Zakaz:

a) prowadzenia działalności usługowej kolidującej z funkcją mieszkaniową terenu, w tym powodującej zwiększony ruch samochodowy,
b) lokalizacji wszelkich obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy oraz lokalizacji garaży blaszanych;

4)

Zasady i warunki zagospodaro-wania terenu:

a) lokalizacja garaży w pierwszej linii zabudowy wyłącznie w formie dobudowy    do budynku mieszkalnego,
b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy - 30%
c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 40%,
d) maksymalna intensywność zabudowy - 60%
e) minimalna intensywność zabudowy - 20%

5)

Parametry  kształtowania zabudowy:

a) gabaryty budynków :
-  maksymalna wysokość budynków mieszkalnych  - 10,0 m,
-  maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych - 6,0 m,
b) maksymalna wysokość innych budowli - 16,0 m,
c) geometria dachów:
-  dachy budynków mieszkalnych dwuspadowe lub wielospadowe o kącie  nachylenia od 25 do 45 stopni,
- dachy pozostałych budynków o kącie nachylenia od 10 do 45 stopni.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN U ustala się:

1)

Przeznaczenie podstawowe

a) zabudowa  mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa usługowa

2)

Przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) urządzenia infrastruktury technicznej

3)

Zakaz:

a) prowadzenia działalności usługowej kolidującej z funkcją mieszkaniową terenu, w tym powodującej zwiększony ruch samochodowy,
b) lokalizacji wszelkich obiektów o charakterze tymczasowym nie będących zapleczem budowy oraz lokalizacji garaży blaszanych;

4)

Zasady i warunki zagospodaro-wania terenu:

a) lokalizacja budynków mieszkalnych jako wolnostojących,
b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy – 40%
c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 40%,
d) maksymalna intensywność zabudowy - 60%
e) minimalna intensywność zabudowy - 20%

5)

Parametry  kształtowania zabudowy:

a) gabaryty budynków :
- maksymalna wysokość budynków mieszkalnych, usługowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 10,0 m;
- maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych - 6,0 m
b) maksymalna wysokość innych budowli - 16,0 m,
c) geometria dachów:
- dachy budynków mieszkalnych dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 25 do 45 stopni,
- dachy pozostałych budynków o kącie nachylenia od 10 do 45 stopni.

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDd ustala się:

1)

Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe,

2)

Zasady i warunki zagospodaro-wania terenu oraz parametry  kształtowania zabudowy :

a) drogi dojazdowe:
- jednojezdniowe, z dwoma pasami ruchu i jednojezdniowe, z jednym pasem ruchu, z zastosowaniem mijanek,
b) realizacja chodników lub ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż terenów zabudowanych,
c)regulacja i poszerzenie istniejących pasów drogowych do szerokości 10,0 m,
d)na skrzyżowaniach dróg zastosować narożne ścięcia linii rozgraniczających o wymiarach minimalnych 5,0 x 5,0 m,
e) realizacja zjazdów na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi,
f) w obrębie terenów zainwestowanych, w przypadkach uzasadnionych istniejącym stanem zagospodarowania, dopuszcza się zmniejszenie wyznaczonych powyżej szerokości,  pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących dróg pożarowych

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDw ustala się:

1)

Przeznaczenie podstawowe:

a)  tereny dróg wewnętrznych,

2)

Zasady i warunki zagospodaro-wania terenu oraz parametry  kształtowania zabudowy :

a)  drogi wewnętrzne jednojezdniowe, z dwoma pasami ruchu i jednoprzestrzenne, bez  wyodrębnionej jezdni i chodników,
b) w obrębie terenów zainwestowanych, w przypadkach uzasadnionych istniejącym stanem zagospodarowania, dopuszcza się zmniejszenie wyznaczonych powyżej szerokości, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących dróg pożarowych,
c) w miejscu włączenia dróg wewnętrznych do dróg publicznych powinny być zastosowane narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 3,0 x 3,0,

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 16. Określa się następujące stawki procentowe służące do naliczenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pobieranej przez Wójta Gminy Mykanów, w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu:

1) dla terenów oznaczonych symbolami: MN i MNU  wartość stawki procentowej określa się na 30 %,

2) ze względu na dotychczasowe i planowane funkcje dla terenów oznaczonych symbolami:  KDd i KDw wysokości stawki procentowej nie określa się.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 18. Wójt Gminy Mykanów zapewni zapewni:

1) udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i udzielanie odpowiednich informacji,

2) podanie do publicznej wiadomości treści uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mykanów.

§ 19. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Mykanów.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 21. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wejście w życie niniejszej uchwały powoduje utratę, w części odnoszącej się do obszaru objętego planem, mocy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Mykanów dla sołectwa Czarny Las, przyjętego uchwałą Nr 222/XXXIV/2006 Rady Gminy Mykanów z dnia z dnia 28 marca 2006r., (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 75, poz. 2152).

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 185/XVII/2012
Rady Gminy Mykanów
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 185/XVII/2012
Rady Gminy Mykanów
z dnia 30 listopada 2012 r.

Stanowisko Rady Gminy Mykanów
o nie naruszeniu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar położony w miejscowości Czarny Las przy ulicy Granicznej, ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów

Działając zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2012. 647) Rada Gminy Mykanów, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że rozwiązania przyjęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w gminie Mykanów, obręb Czarny Las, nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonego Uchwałą Nr 108/XI/2012 Rady Gminy Mykanów z dnia 30 marca 2012r  .

§ 2. Integralną częścią niniejszego stanowiska jest wyrys z rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 185/XVII/2012
Rady Gminy Mykanów
z dnia 30 listopada 2012 r.

Stanowisko Rady Gminy Mykanów o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony
w miejscowości Czarny Las przy ulicy Granicznej

              Działając zgodnie z art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2012. 647), Rada Gminy Mykanów stwierdza, że:

1. Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy należą:

1) realizacja układu komunikacyjnego obejmująca budowę nowych oraz przebudowę istniejących dróg gminnych,

2) budowa sieci i urządzeń wodociągowych związanych z zaopatrzeniem w wodę pitną oraz  ochroną p.poż. w terenach zabudowanych i terenach wyznaczonych do zabudowy,

3) budowa sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej mających na celu odprowadzenie ścieków z terenów zabudowanych i terenów wyznaczonych do zabudowy,

4) budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych związanych z oświetleniem dróg gminnych,

5) budowa niezbędnych kanałów deszczowych w pasach drogowych.

2. Inwestycje wymienione wyżej będą realizowane przez Gminę i finansowane z budżetu Gminy; realizacja tych inwestycji następować będzie etapowo w dostosowaniu do:

1) wielkości środków przeznaczonych na inwestycje w budżecie gminy,

2) planów rozwoju sieci drogowej na terenie Gminy i planów finansowania budowy dróg gminnych.

3. Budowa inwestycji wymienionych wyżej będzie realizowana zgodnie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz.747z późn. zm.), przy finansowaniu tych inwestycji z budżetu Gminy;  realizacja tych inwestycji następować będzie etapowo w dostosowaniu do:

1) wielkości środków przeznaczonych na inwestycje w budżecie gminy,

2) planów finansowania budowy sieci wodociągowych i sanitarnych na terenie Gminy,

3) zrealizowania systemu sieci kanalizacji sanitarnej i niezbędnych urządzeń kanalizacyjnych, pozwalającej na włączenie do tego systemu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Uzbrojenie terenu objętego zmianą planu w sieci i urządzenia elektroenergetyczne oraz gazowe i ich finansowanie będzie zgodne z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.(Dz.U. z 2006r. Nr 89 poz.625 z późn.zm.).

5. Uzbrojenie terenu objętego zmianą planu w sieci i urządzenia telekomunikacyjne będzie zgodne z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171 poz.1800 z późn.zm.).

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »