| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.82.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 1 lutego 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXV/386/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacji miejskiej, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnowskie Góry oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów w całości

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXV/386/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacji miejskiej, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnowskie Góry oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów w całości jako sprzecznej z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) w zw. z art. 64 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Tarnowskich Górach określiła przystanki komunikacji miejskiej, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnowskie Góry oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów. Jako podstawę prawną podjęcia uchwały wskazano przepis art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W toku badania legalności przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, iż została podjęta niezgodnie z prawem.

Gmina Tarnowskie Góry jest członkiem Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach, którego statut został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2007r. Nr 59, poz. 1258. Przepis art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest związek międzygminny na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin tworzących związek międzygminny. Zgodnie z brzmieniem § 7 ust. 2 pkt 1 Statutu Związku, zadania Związku obejmują w szczególności organizację lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gmin członków Związku , w której mieści się również określenie przystanków komunikacji, znajdujących się na obszarze działania Związku. W zwiazku z powyższym, w opinii organu nadzoru, to Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach, nie zaś Rada Miejska w Tarnowskich Górach, jest uprawnione do podjęcia przedmiotowej uchwały.

Jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7 listopada 2008r. (II OSK 1216/08), zgodnie z przepisem art. 64 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym związki międzygminne są dobrowolnymi organizacjami gmin tworzonymi w celu wspólnego wykonywania ich zadań publicznych. Wszelkie prawa i obowiązki gmin uczestniczących w takim związku, związane z wykonywaniem przekazanych związkowi (we właściwej formie) zadań, przechodzą z mocy prawa na właściwe organy tego związku, z dniem ogłoszenia statutu związku - art. 64 ust. 3 wskazanej wyżej ustawy. Oznacza to, że związek staje się podmiotem uprawnionym i zobowiązanym do realizacji przekazanych mu zadań, a równocześnie gmina traci uprawnienie do wykonywania zadań publicznych w takim zakresie, w jakim wykonuje je związek. Związek międzygminny posiada osobowość prawną oraz wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (art. 65 ustawy o samorządzie gminnym), a jego organem stanowiącym i kontrolnym jest zgromadzenie związku, które w zakresie zadań zleconych związkowi wykonuje kompetencje przysługujące radzie gminy (art. 69 ustawy o samorządzie gminnym).

Podejmując uchwałę Nr XXXV/386/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacji miejskiej, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnowskie Góry oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, Rada Miejska w Tarnowksich Górach przekroczyła swoje kompetencje prawotwórcze, przekazane Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. Przystępując dobrowolnie do związku międzygminnego, Gmina przekazała Związkowi całość kompetencji związanych z organizacją lokalnego transportu zbiorowego na swoim obszarze, w tym również do uregulowania kwestii wynikajacych z delegacji ustawowej przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Warto zaznaczyć, że Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach, uchwałą Nr 16/VI/2012 z dnia 18 grudnia 2012r., określiło dworce i przystanki komunikacyjne na terenie MZKP Tarnowskie Góry, których właścicielem lub zarządzającym jest Związek oraz warunki i zasady korzystania z tych przystanków. Uchwała została podjęta na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W związku z powyższym, regulowanie tej samej materii zadań publicznoprawnych przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach stwarza również dodatkowe wątpliwości, co do zakresu obowiązywania norm prawnych, dotyczących przystanków na obszarze Gminy Tarnowskie Góry.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzenie nieważności niniejszej uchwały w całości należy uznać za uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Z-ca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego


Iwona Andruszkiewicz

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Tarnowskich Górach

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »