| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/221/2012 Rady Gminy Tworóg

z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectwa Mikołeska

Na podstawie art. 35, art. 40 ust.2 pkt.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142/01, poz. 1591 z późn.zm.) oraz §12 i §13 Statutu Gminy Tworóg uchwalonego uchwałą
Nr XVIII/144/2012 Rady Gminy Tworóg z dnia 26.03.2012r. (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2012r. poz. 1761,
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Gminy Tworóg
uchwala:

1. Zatwierdzić Statut Sołectwa Mikołeska, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Tworóg Nr XI/87/2007 z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw Gminy Tworóg.

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/221/2012
Rady Gminy Tworóg
z dnia 3 grudnia 2012 r.

STATUT Sołectwa Mikołeska

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142/01, poz. 1591 z późn.zm.), Rada Gminy Tworóg uchwala następującą treść Statutu Sołectwa Mikołeska

§ 1.

1. Wspólnotę lokalną Sołectwa Mikołeska stanowią jego mieszkańcy.

2. Terytorium Sołectwa obejmuje obszar o pow. 908 ha, przedstawiony w załączniku graficznym do Statutu Sołectwa Mikołeska.

§ 2.

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Tworóg.

2. Do zadań Sołectwa należy zapewnienie udziału mieszkańców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.

3. Zadania Sołectwa obejmują w szczególności sprawy:

1) organizowania samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

2) zapewnienia udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku,

3) wspomagania Gminy w realizacji jej zadań.

4. Sołectwo decyduje o następujących sprawach:

1) majątku przekazanego sołectwu,

2) wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3) przeznaczenia środków finansowych będących w jego dyspozycji,

4) inicjatyw społecznych.

5. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich istotnych dla mieszkańców sprawach, a w szczególności:

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg,

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i jego realizacji,

3) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczących Sołectwa,

4) występuje do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza jego możliwości,

5) współdziała z organizacjami społecznymi zainteresowanymi problematyką sołectwa.

§ 3.

Organem uchwałodawczym w Sołectwie jest zebranie wiejskie, które tworzą mieszkańcy Sołectwa, uprawnieni do głosowania.

§ 4.

1. Zebranie wiejskie jest organem stanowiącym.

2. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Sołectwa, którzy posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

§ 5.

1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy oraz na pisemny wniosek:

1) co najmniej 1/3 mieszkańców uprawnionych do głosowania,

2) Rady Sołeckiej,

3) Wójta.

2. Zebranie wiejskie powinno być zwołane, co najmniej jeden raz w roku.

3. Zebranie wiejskie zwołuje się w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. Zawiadomienie o terminie zebrania wiejskiego wraz z porządkiem obrad umieszcza Sołtys na tablicach ogłoszeń, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zebrania.

5. Prawo zwołania zebrania wiejskiego przysługuje Wójtowi Gminy.

§ 6.

Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla Sołectwa i jego mieszkańców,

2) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzenia posiadanym lub otrzymanym od gminy mieniem komunalnym,

4) dokonywanie okresowych, co najmniej raz w roku oceny działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,

5) podejmowanie uchwał w sprawach finansowych dotyczących Sołectwa w ramach przepisów prawa,

6) występowanie z wnioskami do Rady Gminy w sprawie: łączenia, podziału i znoszenia Sołectwa.

§ 7.

1. Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim, co najmniej 1/4 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku braku 1/4 uprawnionych do głosowania ogłasza się 15 minutową przerwę i po jej upływie zwołuje ponownie zebranie wiejskie.

3. Zebranie jest ważne po przerwie bez względu na ilość obecnych na ponownym zwołanym zebraniu.

4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych uprawnionych do głosowania, chyba, że przepisy stanowią inaczej.

5. Głosowanie jest jawne.

§ 8.

1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

3. Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej, wybierają stali mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania, w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą większością głosów w sposób bezpośredni, w terminie do 1 miesiąca po upływie kadencji dotychczasowego Sołtysa.

4. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Wójt Gminy.

5. Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego ustępujący Sołtys przedstawia sprawozdanie z działalności za okres trwania kadencji.

6. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze otwiera Sołtys lub członek Rady Sołeckiej upływającej kadencji, a następnie przekazuje dalsze prowadzenie przewodniczącemu obrad wybranemu przez mieszkańców.

7. Na przewodniczącego obrad mogą kandydować stali mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania, obecni na zebraniu.

8. Przewodniczący obrad wybierany jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

9. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego członka wspólnoty sołeckiej uprawnionego do głosowania, zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad.

10. Wniosek zgłoszony zgodnie z ust. 9 zostaje uwzględniony jeżeli popiera go nie mniej niż połowa obecnych członków zebrania wiejskiego.

§ 9.

1. W celu przeprowadzenia głosowania tajnego zebranie wiejskie powołuje w głosowaniu jawnym komisję skrutacyjną w liczbie 3 osób, która wybiera spośród siebie przewodniczącego.

2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej. W pierwszej kolejności wybiera się Sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej.

3. Komisja przygotowuje karty do głosowania, na których wpisuje się nazwiska kandydatów na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej, na oddzielnych kartkach.

4. Karty do głosowania muszą być opieczętowane pieczątką Rady Sołeckiej.

5. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół wyników głosowania.

6. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załączniki do protokołu zebrania wiejskiego.

§ 10.

Rezygnacja Sołtysa ze stanowiska w czasie trwania kadencji.

1. Sołtys składa rezygnację ze stanowiska do Wójta Gminy, który w ciągu 1 miesiąca zwołuje zebranie mieszkańców.

2. Rezygnacji ze stanowiska Sołtysa musi być przedstawiona na zebraniu wiejskim.

3. Wybory Sołtysa następują zgodnie z §8 i §9 Statutu Sołectwa.

4. Ustępujący Sołtys pełni obowiązki do czasu wyboru nowego Sołtysa.

5. W przypadku śmierci mandat Sołtysa wygasa, a wybory przeprowadzane są zgodnie z §8 i §9 Statutu Sołectwa.

§ 11.

Odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub członka Rady Sołeckiej w czasie trwania kadencji.

1. Odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub członka Rady Sołeckiej w czasie trwania kadencji może nastąpić na wniosek 15% mieszkańców sołectwa uprawnionych do Wójta Gminy wraz z danymi osobowymi wnioskodawców.

2. Głosowanie nad odwołaniem następuje w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

3. W przypadku nieodwołania Sołtysa, Rady Sołeckiej lub członka Rady Sołeckiej następny wniosek o odwołanie może być złożony ponownie po 6 miesiącach.

4. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej następują zgodnie z §8 i §9 Statutu Sołectwa.

§ 12.

Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:

1. Reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz.

2. Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

3. Udział w posiedzeniach Rady Sołeckiej.

4. Wykonywanie uchwał organów gminy oraz zebrania wiejskiego.

5. Zarządzanie składnikami mienia będącego w dyspozycji Sołectwa.

6. Potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa.

7. Występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców do właściwych organów oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie.

8. Opiniowanie wniosków o sprzedaż napojów alkoholowych w granicach Sołectwa.

9. Sporządzanie rozliczeń z gospodarczej i finansowej działalności sołectwa.

10. Wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy obowiązujących przepisów.

11. Składa sprawozdanie z wykonania rocznego planu wydatków Sołectwa na zebraniu wiejskim.

§ 13.

1. Rada Sołecka składa się z 3 do 5 osób, które wybiera zebranie mieszkańców.

2. Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa i:

a) pomaga Sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa,

b) podejmuje wraz z Sołtysem inicjatywy dotyczące rozwoju infrastruktury komunalnej w Sołectwie oraz organizowania, finansowania i realizowania przedsięwzięć z zakresu kompetencji Sołectwa oraz upoważnień udzielonych przez zebranie wiejskie,

c) współpracuje z Sołtysem oraz Skarbnikiem Gminy w zakresie opracowania wniosku o funduszu sołeckim.

§ 14.

1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys, co najmniej raz na kwartał.

2. Informację o posiedzeniach Rady Sołeckiej wywiesza się na tablicach ogłoszeń i powiadamia się telefonicznie jej członków.

3. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys.

§ 15.

1. Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:

a) przygotowanie zebrań wiejskich,

b) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,

c) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa.

2. Z odbytych zebrań wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej sporządza się każdorazowo protokół, w tym celu powołuje się osobę do spisania protokołu.

3. Odpisy protokołów doręcza się w ciągu 14 dni Wójtowi Gminy, który zamieszcza je na stronie internetowej Gminy.

4. Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) datę, miejsce i godzinę zebrania,

2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności,

3) zatwierdzenie porządku obrad,

4) streszczenie przebiegu obrad,

5) wyniki głosowania,

6) treść podjętych uchwał,

7) podpis przewodniczącego i protokolanta.

5. Do protokołu dołącza się:

1) listę obecności,

2) inne wskazane w protokole załączniki.

§ 16.

1. Mienie komunalne lub jego składniki przekazywane jest poszczególnym Sołectwom na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy.

2. Sołectwa dysponują przychodami własnymi na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy.

3. Wójt Gminy informuje Sołtysa o planowanych inwestycjach oraz terminach ich wykonania na terenie Sołectwa.

§ 17.

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U.Nr 52/09 poz. 420.)

2. przeznaczeniu środków finansowych będących w dyspozycji Sołectwa decyduje zebranie wiejskie.

3. Dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień, zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

4. Dysponowanie środkami finansowymi następuje za pośrednictwem merytorycznych referatów Urzędu Gminy.

5. Środki finansowe, którymi dysponuje Sołectwo mogą być przeznaczone na działalność edukacyjną, społeczno-wychowawczą, na budowę, remonty i konserwację urządzeń użyteczności publicznej.

6. Środki finansowe Sołectwa gromadzone są na rachunku bieżącym Gminy.

7. Sołtys co najmniej raz w roku przedstawia na zebraniu wiejskim informację o realizacji przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach za poprzedni rok w terminie do końca września bieżącego roku.

8. Środki finansowe Sołectwa przeznacza się wyłącznie na działalność statutową.

§ 18.

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.

2. Nadzór nad działalnością sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności, gospodarności.

3. Do środków nadzoru Wójta należy w szczególności rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej Sołectwa.

4. Wójt Gminy lub wyznaczeni przez niego pracownicy Urzędu Gminy maja prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania Sołectwa.

5. Wójt ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach organów Sołectwa.

6. Wójt Gminy, jeżeli uzna, że uchwały organów Sołectwa są niezgodne z prawem, wstrzymuje ich realizację.

7. Organy Sołectwa mogą wnieść sprzeciw do Rady Gminy na rozstrzygnięcie Wójta o którym mowa
w ust. 6. Rada rozpatruje sprzeciw w terminie 2 miesięcy od jego otrzymania.

§ 19.

Zmiany niniejszego Statutu wymagają trybu, przewidzianego do jego przyjęcia.


Załącznik graficzny do Statutu
Granice Sołectwa

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Portal Skarbiec.Biz S.A.

Portal Skarbiec.Biz S.A. - największy w Polsce niezależny serwis o prawie, finansowaniu, gospodarce i rynku kapitałowym, który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »