| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/223/2012 Rady Gminy Tworóg

z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Tworóg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zm.), art. 90t ust. 1 i art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) po przyjęciu Lokalnego programu wyrównywania szans dzieci i młodzieży zdolnej z terenu Gminy Tworóg.

Rada Gminy Tworóg
uchwala :

§ 1.

Określa się zasady udzielania stypendiów Wójta Gminy Tworóg dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których Gmina Tworóg jest organem prowadzącym.

§ 2.

1. Stypendia przyznaje się za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki sztuki lub sportu.

2. Uczeń może otrzymać stypendium Wójta Gminy tylko z jednego tytułu.

§ 3.

1. Stypendia przyznaje się za okres 10 miesięcy od września do czerwca danego roku szkolnego.

2. Stypendia wypłacane są za 10 miesięcy, jednorazowo – do dnia 31 sierpnia danego roku w kasie Urzędu Gminy lub na wcześniej podane konto bankowe.

§ 4.

1. Wysokość środków przeznaczonych corocznie na stypendia określa uchwała budżetowa Rady Gminy Tworóg.

2. Środki te mogą być powiększone o darowizny przekazane na ten cel od osób prawnych i fizycznych.

§ 5.

1. Stypendium za wyniki w nauce w szkole podstawowej wynosi nie mniej niż 30 zł miesięcznie i może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria: a/ uczeń uzyskał w roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,60 b/ uczeń uzyskał wzorowąocenę z zachowania, c/ uczeń zdobył minimumtrzecie miejsce w konkursie międzygminnym lub jest laureatem konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego – organizowanych przez kuratora oświaty lub na jego zlecenie przez podmioty prowadzące działalność edukacyjną.

2. Stypendium za wyniki w nauce w gimnazjum wynosi nie mniej niż 50 zł miesięcznie i może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie trzy kryteria, a i b obowiązkowo i do wyboru c lub d tj. : a/ uzyskał w roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,50 b/ uzyskał wzorową ocenę z zachowania c/ zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego w konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty, d/ za inne osiągnięcia naukowe na szczeblu rejonowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim organizowane przez podmioty prowadzące działalność edukacyjną, uznane za szczególne przez Komisję Stypendialną.

3. Stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie sportu lub sztuki wynosi nie mniej niż 30 zł miesięcznie i może być przyznane uczniowi który spełnia łącznie 2 kryteria: a/ i do wyboru b/, c/, d./ a/ uzyskał co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania, b/ jest zdobywcą minimum trzeciego miejsca – co najmniej szczebla powiatowego – w konkursie indywidualnym w zakresie sztuki organizowanym przez podmioty prowadzące działalność edukacyjną. c/ ma wybitne osiągnięcia sportowe – jest zdobywcą minimum trzeciego miejsca w klasyfikacji indywidualnej w zawodach sportowych, co najmniej na szczeblu powiatowym. d/ ma inne osiągnięcia naukowe i artystyczne promujące naszą gminę, a uznane za szczególne przez Komisję Stypendialną.

§ 6.

1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać: a/ zainteresowane osoby pełnoletnie, b/ rodzice lub opiekunowie prawni ucznia, c/ wychowawca klasy, d/ dyrekcja szkół.

2. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna ucznia o wyrażeniu zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych ucznia, którego wniosek dotyczy.

3. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Tworóg w terminie do 30 czerwca danego roku zgodnie ze wzorem wniosku określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa i kserokopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe potwierdzone przez dyrekcję szkoły.

§ 7.

1. Stypendium na podstawie złożonych wniosków przyznaje Komisja Stypendialna powołana przez Wójta Gminy Tworóg

2. W skład Komisji wchodzą: a/ Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Gminy, jako Przewodniczący Komisji Stypendialnej, b/ Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komisji ds. społecznych, c/ Z – ca Wójta lub inny pracownik urzędu upoważniony przez Wójta, d/ Dyrektor Szkoły Podstawowej lub upoważniony przez niego nauczyciel, e/ Dyrektor Gimnazjum lub upoważniony przez niego nauczyciel, f/ Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej lub jego zastępca, g/ Przewodniczący Rady Rodziców Gimnazjum lub jego zastępca.

3. Pkt 2 d, e, f, g dotyczą przedstawicieli szkół z których wnioski zostały złożone w Urzędzie Gminy.

4. Członkowie Komisji są zawiadomieni pisemnie nie później niż 14 dni przed terminem planowanego spotkania.

5. Członek Komisji, który jest rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium nie może brać udziału w głosowaniu nad wnioskiem.

6. Prace komisji koordynuje Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Gminy.

7. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia pracownik urzędu.

8. Komisja rozpatruje wnioski najpóźniej do 15 lipca danego roku.

9. Komisja podejmuje decyzje o przyznaniu stypendium zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu.

§ 8.

1. Wyniki procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję zatwierdza Wójt Gminy Tworóg.

2. Lista osób , którym przydzielono stypendium podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Tworóg i na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w lokalnej prasie.

§ 9.

Istnieje możliwość odwołania się od decyzji Komisji Stypendialnej do Wójta Gminy Tworóg w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

§ 10.

Traci moc Uchwała Nr XXXV/387/2009 Rady Gminy Tworóg z dnia 26.01.2009r. w sprawie zasad udzielenia stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Tworóg.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »