| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2012

Na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 roku z póź. zm.) przedkładam Radzie Miasta Tychy roczne sprawozdanie z działalności w 2012 roku Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zwanej dalej „Komisją”.

I. Skład personalny „Komisji”

1. Skład osobowy „Komisji” w okresie sprawozdawczym został uaktualniony, ze względu na zmianę osobową na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Tychach (zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/167/12 z dnia 23 maja 2012 r.).

2. W 2012 roku w pracach „Komisji” uczestniczyli:

- Andrzej Dziuba – Przewodniczący „Komisji” – Prezydent Miasta Tychy;

- Karolina Chemicz – Przedstawiciel Rady Miasta Tychy;

- Lidia Gajdas – Przedstawiciel Rady Miasta Tychy;

- Czesław Oskierko – Sekretarz „Komisji” - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy;

- Janusz Sojka – Komendant Miejski Policji w Tychach do dnia 23 maja;

- Michał Łukasik Komendant Miejski Policji w Tychach od dnia 23 maja;

- Konrad Rożek – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tychach;

- Agata Słuszniak – Prokurator Rejonowy w Tychach;

- Kazimierz Utrata – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach;

- Ryszard Polcyn – Komendant Straży Miejskiej w Tychach;

- Katarzyna Ptak – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy;

- Marian Braszczok – Przedstawiciel Samorządów Osiedlowych;

- Izabela Rodak – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach;

- Wojciech Łyko – Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach;

- Marianna Feith – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach;

- Marcin Staniczek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach;

- Krystyna Rumieniuch – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy;

- Halina Nierychły – Naczelnik Wydziału Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Tychy;

- Joanna Kudela – Naczelnik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Tychy;

- Henryk Drozdek – Naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy;

- Anna Warzecha – Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiskai Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy;

- Iwona Ciepał – Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracyz Zagranicą Urzędu Miasta Tychy.

II. Cel, zadania oraz koszty działania „Komisji”

1. Cel działania Komisji”

Zgodnie z art. 38a ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym „Komisję” powołanow celu realizacji zadań Prezydenta Miasta w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawachw zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

2. Zadania

Do zadań „Komisji” należało:

- ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta;

- opiniowanie pracy policji i innych służb, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

- monitorowanie realizacji przedsięwzięć wynikających z programu zapobiegania przestępczości oraz utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

- opiniowanie projektów innych programów współdziałania policji, służb miejskich, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadaniaz zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

- opiniowanie projektu budżetu miasta w zakresie zadań określonych w ustawach dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentóww sprawach związanych z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego.

3. Koszty działania „Komisji”

Obsługę administracyjno – biurową „Komisji” zapewnia, w ramach dodatkowo przydzielonych przez Prezydenta Miasta Tychy zadań, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy. W związku z powyższym na działalność „Komisji” w 2012 roku z budżetu miasta nie poniesiono odrębnych kosztów finansowych.

III. Wyszczególnienie głównych przedsięwzięć zrealizowanych przez „Komisję” w 2012 roku

1. Charakterystyka składu personalnego oraz kompetencji członków „Komisji”

1) W pracach „Komisji” uczestniczyli kierownicy jednostek organizacyjnych miejscowych służb, inspekcji i straży oraz osoby wyróżniające się wiedząi cieszące się osobistym autorytetem a także zaufaniem publicznym wśród miejscowej społeczności, będące specjalistami w zakresie dotyczącym zagadnień porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zwalczania zjawisk patologii społecznych i zapobiegania bezrobociu.

2) Skład osobowy „Komisji”, złożony z przedstawicieli służb mundurowych, prokuratury, przedstawicieli samorządów osiedlowych oraz specjalistówz dziedziny spraw komunalnych, zapewniał na każdym posiedzeniu możliwość omawiania i analizowania bieżących zdarzeń, dotyczących:

- przeciwdziałania przestępczości kryminalnej;

- zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich;

- poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

- przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz bezdomności;

- zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w rejonie imprez masowych;

- poprawy bezpieczeństwa w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń, takich jakklęski żywiołowe, katastrofy budowlane i drogowe, epidemie oraz akty terrorystyczne.

2. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności „Komisji” w 2011 r.

Na podstawie art. 38 b ust. 3 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 rokuo samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 roku z póź. zm.),na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Porządku Publicznego i Zdrowia, Rada Miasta Tychy uchwałą Nr XV/328/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządkuw Tychach za rok 2011. Sprawozdanie z działalności „Komisji” opublikowanow Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 634 w dniu 1 lutego 2012 r.

3. Posiedzenia „ Komisji” w 2012 roku

W 2012 roku odbyły się cztery posiedzenia „ Komisji”:

1) Posiedzenie „Komisji” w dniu 15 marca 2012 roku

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa – Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tychach.W posiedzeniu uczestniczyło 18 osób. Zgodnie z porządkiem posiedzenia „Komisji” w drodze głosowania przyjęto protokół z poprzedniego posiedzeniaw dniu 22 grudnia 2011 r. oraz „Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządkuw Tychach na rok 2012”. Następnie „Komisja” wysłuchała i przyjęła roczne sprawozdania z działalności oraz sposobu realizacji zadań w 2011 r. przedstawione przez:

- Komendanta Miejskiego Policji w Tychach,

- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach,

- Komendanta Straży Miejskiej w Tychach,

- Prokuratora Rejonowego w Tychach.

Treść sprawozdań dołączono w formie załącznika do protokołu posiedzenia „Komisji”. W dalszej części posiedzenia „Komisja” zapoznała się z projektami wycinkowych propozycji do „Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach na lata 2012 – 2014” przedstawionymi przez:

- Komendanta Miejskiego Policji,

- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach,

- Komendanta Straży Miejskiej w Tychach,

- Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty,

- Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach,

- Prezesa Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.,

- Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy,

- Naczelnika Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Tychy,

- Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy.

Na podstawie przedłożonych propozycji programów „Komisja” jednogłośnie przyjęła „Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach na lata 2012 – 2014” oraz zobowiązała Prezydenta Miasta do złożenia do Rady Miasta w miesiącu kwietniu br projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i BezpieczeństwaObywateliw Tychach na lata 2012 – 2014”.

2) Posiedzenie „Komisji” w dniu 21 czerwca 2012 roku

Posiedzenie odbyło się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacjiw Tychach przy ulicy Parkowej. W posiedzeniu uczestniczyły 22 osoby. Podczas posiedzenia „Komisja” wysłuchała sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w sprawie stanu bezpieczeństwa sanitarnego w mieście Tychy za rok 2011.Następnie na wniosek Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia Rady Miasta złożony na posiedzeniu w dniu 8 maja 2012 r. „Komisja” zapoznała sięz projektem przedstawionym przez Prezesa Tyski Sport S.A. w sprawie poszerzenia „Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i BezpieczeństwaObywateli w Tychach na lata 2012 – 2014” (przyjętego uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XVIII/406/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.) o program pod nazwą „Bezpieczeństwo Kibicowania”. ”Komisja” po przeprowadzaniu dyskusji zatwierdziła projekt programu „Bezpieczne Kibicowanie” oraz zobowiązała Sekretarza Komisji do podjęcia stosownych działań w sprawie dokonania zmiany w wyżej cytowanej uchwale Rady Miasta dotyczącej wprowadzenia dodatkowego punktu pt. „Bezpieczne Kibicowanie”. Następnie Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą przedstawiła ofertę dotyczącą organizacji przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych w ramach programu „Lato w mieście – 2012”.

W dalszej części posiedzenia Komendant Miejski Policji oraz Komendant Straży Miejskiej przedstawili zasady współpracy Policji ze Strażą Miejskaw czasie wakacji a także w związku z ewentualnymi zagrożeniami wynikającymi z organizacji turnieju piłkarskiego „EURO – 2012”, zgodniez zasadami określonymi w „Porozumieniu Prezydenta Miasta Tychyi Komendanta Miejskiego Policji w Tychach w sprawie szczególnych formi sposobów współpracy Policji i Straży Miejskiej w Tychach. Na zakończenie posiedzenia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach zaprezentował „Komisji” stan przygotowania OW „Paprocany” do sezonu letniego 2012.

3) Posiedzenie „Komisji” w dniu 20 września 2012 roku

Posiedzenie „Komisji” odbyło się w siedzibie Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa – Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tychach.

W posiedzeniu uczestniczyło 12 osób. W trakcie posiedzenia „Komisja” wysłuchała informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanegow Tychach w zakresie stanu bezpieczeństwa budowlanego w mieście Tychy. Ogólnie stan bezpieczeństwa budowlanego został oceniony, jako nie budzący zastrzeżeń, poza obiektem prywatnym usytuowanym przy ulicy Jana Pawła II. W rejonie tym miasto dokonało możliwych zabezpieczeń dla przechodniów oraz podjęło działania prawne zmierzające do rozbiórki stwarzającego zagrożenie obiektu budowlanego. Następnie Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy przedstawił stan bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarze miasta. W swoim wystąpieniu przedstawił działania podjęte przez miasto w zakresie poprawy bezpieczeństwa powodziowego w Tychach po powodzi w 1997 roku oraz w roku 2010 zmierzające do zapewnienia zadowalającego poziomu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. W ramach krajowego programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły realizowany będzie projekt dalszej regulacji Potoku Tyskiego oraz rzeki Gostynki, które w istotny sposób poprawią jeszcze bezpieczeństwo powodziowe na obszarze miasta w przyszłości. Do 2015 roku zgodnie z Dyrektywą Wodną Unii Europejskiej powstanie mapa zagrożeń powodziowych w Polsce, która stanowić będzie podstawę prawną do planowania przestrzennego w rejonach zagrożeń powodziowych w granicach administracyjnych miasta.

4) Posiedzenie „Komisji” w dniu 20 grudnia 2012 roku

Posiedzenie odbyło się na terenie TAURON CIEPŁO S.A. – Zakład Wytwarzania w Tychach. W posiedzeniu uczestniczyło 14 członków „Komisji” oraz Zarząd TAURON CIEPŁO S.A. a także Dyrektor Zakładu Wytwarzaniaw Tychach. W trakcie swoich wystąpień poszczególni członkowie Zarządu zapoznali „komisję” z aktualnymi możliwościami technicznymi elektrociepłowni oraz programami jej dalszego rozwoju inwestycyjnego a następnie dokonali prezentacji zakładu. Dyrektor przedstawił bilans mocy wg którego Zakład Wytwarzania ma zamówionej 230 MWt, a posiada możliwości wytwarzania 290 MWt. W 2016 r. a po zakończeniu wszystkich prac modernizacyjnych moc zakładu zwiększy się do 340 MWt. Na dzien dzisiejszy występują znaczne rezerwy mocy, które gwarantują pełne zaopatrzenie miasta w ciepło. Ukończenie prowadzonych inwestycji pozwoli w 2016 roku na zwiększenie mocy zakładu do 340 MWt co stworzy możliwości rozwoju dla infrastruktury przemysłowej miasta. Dobrze układa się współdziałanie Zakładu Wytwarzania z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach w zakresie przesyłu energii cieplnej do użytkowników włączonych do sieci. W dalszej części posiedzenia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw Tychach przedstawiła możliwości wsparcia osób bezdomnychw noclegowniach w czasie okresu zimowego. Aktualnie na stalew noclegowniach przebywa 65 osób ponadto MOPS posiada zabezpieczonych dodatkowo 120 łóżek. Problem stanowi ogólny stan zdrowia bezdomnych. Komendant Policji oraz Komendant Straży Miejskiej w Tychach przedstawili działania, które są prowadzone na bieżąco przez funkcjonariuszy w zakresie patrolowania miejsc przebywania osób bezdomnych oraz udzielania im stosownej pomocy w dowiezieniu do noclegowni a także współdziałania z administracjami tyskich spółdzielni mieszkaniowych.

5) Informacje uzupełniające .

Wszystkie dokumenty związane z działalnością „Komisji” w 2012 roku, takie jak: protokoły z posiedzeń, listy obecności, raporty oraz złożone do protokołu notatki znajdują się do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionie Ochrony Urzędu Miasta Tychy w teczce spraw oznaczonych numerami 5510 i 5511.

Prezydent Miasta Tychy


mgr inż. Adrzej Dziuba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »