| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/339/12 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr XLIV/415/10 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bobrowniki oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Rada Gminy Bobrowniki, uchwala:

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVIII/277/09 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki”.

§ 4. 1. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bobrowniki, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Katarzyna Cofała


Załącznik do Uchwały Nr XXV/339/12
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku oraz wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe, a także wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych na terenie Gminy Bobrowniki.

§ 2.

Pojęcia podstawowe:

a) ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz.391);

b) umowa – zgodnie z treścią art. 6. ust. 1 ustawy dokument podpisany z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właściciela nieruchomości;

c) Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami – dokument przyjęty uchwałą Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego;

d) właściciel nieruchomości - współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu;

e) podmiot uprawniony – to przedsiębiorca wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonej przez Wójta Gminy Bobrowniki lub gminna jednostka organizacyjna;

f) zabudowa blokowa – to zabudowa budynkami wielomieszkaniowymi;

g) zabudowa jednorodzinna – to budynki wolnostojące w zabudowie rozproszonej.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości - prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych.

§ 3. Właściciele nieruchomości, mają obowiązek prowadzenia na terenie nieruchomości selektywnej zbiórki następujących frakcji odpadów:

- papieru,

- metalu,

- tworzywa sztucznego,

- opakowań wielomateriałowych,

- odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych,

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

§ 4. Odbiór posegregowanych odpadów komunalnych wymienionych w § 3 prowadzi podmiot uprawniony.

§ 5. Gmina zapewnia selektywne zbieranie następujących frakcji odpadów:

- szkła - w pojemnikach ustawionych w poszczególnych sołectwach,

- przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych mieszczącym się w Bobrownikach, przy ulicy Gminnej za budynkiem Urzędu Gminy Bobrowniki.

§ 6. Gmina organizuje, nie rzadziej jak dwa razy w roku zbiórki następujących frakcji odpadów:

- mebli i odpadów wielkogabarytowych,

- zużytych opon.

§ 7. Zagospodarowanie odpadów komunalnych wymienionych w § 5 i 6, w tym prowadzenie punktów selektywnego zbierania odbywa się przez uprawnioną gminną jednostkę organizacyjną na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

Rozdział 3.
Wymagania w zakresie uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

§ 8. W części nieruchomości służącej do użytku publicznego, właściwy podmiot zobowiązany jest uprzątać błoto, śnieg, lód i usuwać inne zanieczyszczenia, a w szczególności:

a) oczyścić pas drogowy, chodniki i place z zanieczyszczeń nagromadzonych w okresie zimowym w terminie do końca kwietnia;

b) na bieżąco usuwać zanieczyszczenia na drogach, chodnikach i placach w celu niedopuszczenia do zalegania odpadów utrudniających ich użytkowanie.

Rozdział 4.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości - mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

§ 9. 1. Mycie pojazdów samochodowych można przeprowadzać tylko na terenie utwardzonym. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników i cieków wodnych lub do ziemi.

2. Dopuszcza się naprawę pojazdów w obrębie indywidualnych nieruchomości tylko na terenie utwardzonym, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.

Rozdział 5.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia jej w :

a) minimum 1 pojemnik do gromadzenia odpadów zmieszanych,

b) minimum 4 worki lub pojemniki do gromadzenia następujących frakcji odpadów: tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, papier, metal, odpady komunalne ulegające biodegradacji,

c) kontener do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w razie zaistnienia potrzeby.

2. Nieruchomość może być wyposażona w kompostownik do gromadzenia odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych. W takim przypadku właściciel nie ma obowiązku wyposażania jej w worki lub pojemniki do tego celu.

3. Do gromadzenia odpadów na posesjach należy stosować:

a) w zabudowie jednorodzinnej worki lub pojemniki o następujących parametrach:

Przeznaczenie

Kolor

Pojemność

odpady zmieszane

dowolny z wyjatkiem niżej wym.

110 - 120l

tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe

żółty

110 - 120l

papier

niebieski

110 - 120l

metal

czerwony

110 - 120l

odpady komunalne ulegające biodegradacji

brązowy

110 - 120l

w przypadku gdy nieruchomość zamieszkała jest przez 1- 2 osoby.

W razie większej liczby mieszkańców minimalna pojemność pojemników, worków lub ich ilość ulega proporcjonalnemu zwiększeniu.

b) w zabudowie blokowej pojemniki o następujących parametrach:

Przeznaczenie

Kolor

Pojemność

opady zmieszane

dowolny, z wyjątkiem niżej wym.

min. 1100l

tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe

żółty

min. 1100l

papier

niebieski

min. 1100l

metal opakowaniowy

czerwony

min.1100l

odpady komunalne ulegające biodegradacji

brązowy

min. 1100l

w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje do 40 osób.

W razie większej liczby mieszkańców minimalna pojemność pojemników, worków lub ich ilość ulega proporcjonalnemu zwiększeniu.

c) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na nich odpady komunalne mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w odpowiednie pojemniki dostosowane pojemnością do potrzeb, nie mniejszy niż 110-120l i zawrzeć umowę na ich odbiór z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Bobrowniki lub gminną jednostką organizacyjną.

4. Na urządzeniach przeznaczonych do gromadzenia odpadów należy umieścić informację o ich przeznaczeniu.

5. Właściciel zobowiązany jest do utrzymania urządzeń wymienionych w ust.3 w czystości i należytym stanie technicznym gwarantującym estetykę i właściwe jego użytkowanie, w razie potrzeby wymienić je na nowe.

6. Zabrania się zbierania odpadów w pojemnikach/workach niezgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 11. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego.

2. Stosowne pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych może udostępnić według odrębnych zasad podmiot uprawniony.

3. Worki lub pojemniki na odpady gromadzone selektywnie zobowiązany jest dostarczyć podmiot uprawniony.

§ 12. 1. Mieszkańcy oraz inne osoby przebywające na terenie gminy zobowiązani są do korzystania z koszy ulicznych lub w przypadku ich braku do zabierania odpadów ze sobą, w celu uniknięcia zaśmiecania terenów użytku publicznego.

2. Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych np. reklamówek wypełnionych śmieciami, popiołem itp.

3. Kosze uliczne:

a) należy rozstawiać przy obiektach:

- użytku publicznego,

- gastronomicznych,

- handlowych,

- rekreacyjnych i sportowych,

- o intensywnym ruchu pieszych;

b) powinny posiadać pojemność minimum 50 l;

c) ustawienie koszy ulicznych należy do obowiązku właścicieli w/w obiektów;

d) zarządcy dróg i ciągów pieszych zobowiązani są do rozmieszczania - uzależnionej od natężenia ruchu- odpowiedniej liczby koszy ulicznych;

e) opróżnianie i utrzymywanie koszy ulicznych w należytym stanie technicznym należy do podmiotów wymienionych w lit. c i d.

Rozdział 6.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 13. 1. Odbiór odpadów komunalnych, w tym segregowanych z nieruchomości zamieszkałych organizuje Gmina, a realizuje podmiot uprawniony.

2. Właściciel nieruchomości realizuje obowiązek w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych przez zawarcie stosownej umowy z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

3. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych ustala się obowiązek opróżnienia pojemników i kontenerów nie rzadziej niż:

a) w zabudowie jednorodzinnej:

Typ pojemnika

Częstotliwość opróżniania

Pojemnik na odpady zmieszane

1 raz w miesiącu

Pojemnki lub worki segregacyjne

1 raz w miesiącu

b) w zabudowie blokowej:

Typ pojemnika

Częstotliwość opróżniania

Kontenery na odpady zmieszane

1 raz w tygodniu

Kontenery segregacyjne

1 raz w miesiącu

4. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych – raz na tydzień oraz niezwłocznie po napełnieniu.

5. Częstotliwość opróżniania pojemników na szkło opakowaniowe – 1 raz w miesiącu oraz niezwłocznie po napełnieniu.

6. Częstotliwość opróżniania pojemników na odpady niebezpieczne – 1 raz na kwartał.

7. Odpady z nieruchomości zamieszkałych odbierane są przez podmiot uprawniony zgodnie z harmonogramem.

8. Odpady z nieruchomości niezamieszkałych odbierane są zgodnie z zawartą umową, nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu.

9. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy są zobowiązani do przechowywania umów i rachunków potwierdzających wykonanie usług przez okres 3 lat (celem przedłożenia Wójtowi lub osobom przez niego upoważnionym do kontroli).

§ 14. Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do oczyszczenia na koszt własny terenu imprezy i terenów przyległych bezpośrednio po jej zakończeniu.

§ 15. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do podłączenia nieruchomości do systemu gminnej kanalizacji sanitarnej, a w przypadku gdy jest to niemożliwe ze względu na warunki techniczne do zawarcia umowy na odbiór nieczystości płynnych i usuwania ich z przydomowych zbiorników tak, by nie dopuścić do ich przepełnienia adekwatnie do poboru wody, ale nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Z obowiązku włączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej zwalnia się właścicieli nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do podłączenia się do gminnej sieci kanalizacyjnej w terminie wyznaczonym przez właściciela sieci.

Rozdział 7.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

§ 16. 1. Gmina Bobrowniki została zaliczona do II Regionu gospodarki odpadami w województwie śląskim.

2. Odpady komunalne wytworzone w Gminie Bobrowniki będą zagospodarowywane i przetwarzane w instalacjach regionalnych lub zastępczych zlokalizowanych na obszarze Regionu II.

3. Wykaz instalacji regionalnych i zastępczych zawiera Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami uchwalony przez Sejmik Samorządowy Województwa Śląskiego.

Rozdział 8.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 17. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru i niedopuszczania do zanieczyszczania przez nie terenu.

3. Dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.

4. Obiekty zamknięte (np. kojce dla psów, gołębniki, kojce dla drobiu i innych zwierząt) muszą być zlokalizowane z zachowaniem strefy ochronnej 2 m od granicy działki.

§ 18. 1. Utrzymujący psy i koty są zobowiązani do:

a) prowadzenia w miejscach publicznych psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającemu otoczeniu – do nałożenia kagańca;

b) oznakowania posesji tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem ( informującym o znajdującym się psie na terenie nieruchomości);

c) nie wprowadzania psów i kotów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci;

d) nie wprowadzania psów i kotów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów publicznego użytku;

e) usuwania odchodów pozostawionych przez psy i koty na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych.

§ 19. Dopuszcza się utrzymanie zwierząt (poza gatunkami lub grupami gatunków niebezpiecznymi dla życia lub zdrowia ujętymi w odrębnych przepisach) w lokalach mieszkalnych lub użytkowych w sposób uniemożliwiający wydostanie się ich z pomieszczenia.

Rozdział 9.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenech wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach.

§ 20. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

a) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

b) nie powodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, w szczególności zapachowych, dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich;

c) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

d) sprzątanie po zwierzętach gospodarskich z terenów utwardzonych dróg.

2. Zakazuje się utrzymania zwierząt gospodarskich na terenie nieruchomości z zabudową blokową.

Rozdział 10.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy ich przeprowadzania.

§ 21. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania w miarę potrzeb deratyzacji, jednak nie rzadziej niż raz na rok w okresie od 15 kwietnia do 15 maja.

2. Termin i obszar przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji wyznacza Wójt w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i podaje do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeniowych gminy i w prasie lokalnej.

3. Koszt przeprowadzenia deratyzacji obciąża właściciela nieruchomości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »