| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 187/XXV/2012 Rady Gminy Niegowa

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591t.j. ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391t.j.), art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 t.j. ze zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010r. Nr 234, poz. 1536 t.j. ze zm.) Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Niegowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez zamieszkałego opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Przedsiębiorca, wyłoniony w drodze przetargu, realizujący na terenie Gminy Niegowa odbiór odpadów komunalnych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbiera następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1. Selektywnie zbierane:

1) szkło, tworzywa sztuczne, odpady zielone,

2) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony.

2. Pozostałe po segregacji.

§ 3. 1. Ilość odpadów komunalnych pozostałych po segregacji, odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1- 2 osoby – 120 l,

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3 - 5 osób – 240 l,

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 6 – 9 osób – 360 l,

4) dla nieruchomości zamieszkałej przez 10 – 13 osób – 480 l,

5) w przypadku większej ilości osób niż 13 – 720 l.

6) dla nieruchomości zabudowanej budynkami wielorodzinnymi ilość dostosowaną do liczby mieszkańców, tak aby zapewnić nieprzepełnianie pojemników.

2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny u źródła: tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone (trawa, liście, pocięte gałęzie), odbierane będą od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w nielimitowanych ilościach.

3. Worki na tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone w ilości 2 szt. na odpady każdej z wymienionych frakcji, zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości w czerwcu 2013 r. Ponadto właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddawać odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone, w dowolnej ilości we własnych przeźroczystych workach. Następnie przy każdym odbiorze odpadów selektywnie zebranych właściciel nieruchomości dostanie tyle worków ile wystawił zapełnionych worków na poszczególne frakcje w dniu odbioru.

4. Odpady zebrane selektywnie typu budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie będą zbierane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w limicie 1 pojemnik 120 l/mieszkańca/rok.

§ 4. 1. Odbieranie odpadów komunalnych pozostałych po segregacji od właściciela nieruchomości zamieszkałej prowadzi się:

1) jeden raz w miesiącu - dla nieruchomości jednorodzinnej,

2) jeden raz na 3 tygodnie – dla nieruchomości wielorodzinnej.

2. Odpady zbierane w sposób selektywny: tworzywa sztuczne, szkło, odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) jeden raz na 3 miesiące– dla budynków wielorodzinnych,

2) jeden raz na 3 miesiące - dla budynków jednorodzinnych.

3. Odpady zielone selektywnie zbierane odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada:

1) jeden raz na 3 miesiące– dla budynków wielorodzinnych,

2) jeden raz na 3 miesiące- dla budynków jednorodzinnych.

4. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, z zabudowy jednorodzinnej i zabudowy wielorodzinnej z nieruchomości zamieszkałych odbierane będą od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w nielimitowanych ilościach w formie wystawki jeden raz w roku zgodnie z harmonogramem.

§ 5. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony będzie przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie i będzie czynny niemniej niż raz w miesiącu w okresie od 1 grudnia do 31 marca w godzinach: 8.00 – 19.00 oraz niemniej niż dwa razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada w godzinach: 8.00 – 19.00

2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów odbywa się odbieranie następujących odpadów komunalnych selektywnie zbieranych w nielimitowanych ilościach:

1) zielone i ogrodowe,

2) biodegradowalne,

3) papier i tektura,

4) tworzywa sztuczne,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) metale,

7) szkło,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) wielkogabarytowe,

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) zużyte opony,

12) przeterminowane leki,

13) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

3. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazywać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w limicie 120 l/mieszkańca/rok. Odpady należy samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przeładować do pojemnika wskazanego przez pracownika obsługującego ww. punkt. Gruz odbierany w ramach systemu składa się z cegieł, pustaków i betonu, nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci elementów azbestowych, drewnianych, ceramiki, pianek, plastików itp.

4. Opłata, uiszczana Gminie, za odpady komunalne nie obejmuje kosztu transportu odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

§ 6. 1. Za spełnienie wymogów selektywnej zbiórki uznaje się sytuację, gdy w pojemniku na określoną frakcję znajduje się:

1) w zabudowie wielorodzinnej nie mniej niż 80% objętości frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj pojemnika oraz w przypadku odpadów pozostałych po segregacji nie więcej niż 20% odpadów wobec których istnieje obowiązek selektywnej zbiórki,

2) w zabudowie jednorodzinnej nie mniej niż 95% objętości frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj pojemnika oraz w przypadku odpadów pozostałych po segregacji nie więcej niż 5% odpadów wobec których istnieje obowiązek selektywnej zbiórki.

2. W przypadku zabudowy wielorodzinnej 2- krotne zgłoszenie naruszenia zasad selektywnej zbiórki w ciągu roku kalendarzowego skutkuje podjęciem decyzji o utracie prawa do stawki preferencyjnej.

3. W zabudowie jednorodzinnej decyzja o utracie prawa do stosowania stawki preferencyjnej podejmowana jest po 2- krotnym naruszeniu zasad selektywnej zbiórki w okresie roku kalendarzowego.

4. Utrata prawa do stawki obniżonej jest skuteczną przez okres kolejno następujących 2 miesięcy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Posyniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Posyniak specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym niosąc pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i to zarówno sprawcom, jak i pokrzywdzonym. Kancelaria zajmuje się także m.in. sprawami z zakresu prawa rodzinnego, drogowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »