| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 196/XVIII/2012 Rady Gminy Mykanów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mykanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mykanów”  , zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Mykanów  Nr 243/XXXVIII/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mykanów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 196/XVIII/2012
Rady Gminy Mykanów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

REGULAMIN  UTRZYMANIA  CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  NA  TERENIE  GMINY  MYKANÓW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. W celu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach położonych na obszarze Gminy Mykanów, jak również dla zapewnienia ochrony jej terenów i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi wprowadza się do stosowania niniejszy Regulamin.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391),

2) ustawie o odpadach – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

3) nieruchomości – rozumie się przez to nieruchomości, o której mowa w art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

4) właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to właściciela nieruchomości, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy,

5) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – rozumie się przez to jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 8 niniejszego Regulaminu; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów,

6) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach,

7) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy o odpadach,

8) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy o odpadach,

9) odpadach opakowaniowych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.),

10) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i innych robót budowlanych, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

11) nieczystościach ciekłych - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy,

12) zbiornikach bezodpływowych – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy,

13) zbieraniu odpadów – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt 23 ustawy o odpadach,

14) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 4 ust. 17  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),

15) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt  gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach służących do użytku publicznego.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez:

1) zbieranie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

2) zagospodarowanie odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w miarę  możliwości w kompostownikach poprzez ich kompostowanie,

3) zbieranie na terenie nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) zużyte opony,

4) samodzielne dostarczanie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeterminowanych leków i chemikaliów,  zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon,

5) gromadzenie odpadów wielkogabarytowych odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotowanie do ich usunięcia w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych bądź samodzielne dostarczanie odpadów wielkogabarytowych do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 4. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny służące do użytku publicznego, są zobowiązani do ustawienia na tych terenach pojemników na odpady.

§ 5. Właściciele nieruchomości na terenach, gdzie wybudowana jest sieć kanalizacyjna mają obowiązek przyłączenia się do niej w terminie do 2 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji. Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

§ 6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów .

§ 7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Środki użyte do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

§ 8. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się:

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, zgodnie z przepisami ustawy, w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych i do ziemi,

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych.

2. Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw samochodów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia wody lub gleby, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z odpowiednimi przepisami szczególnymi.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników, ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 9. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad.

2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny posiadać deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania Polskich Norm.

3. Na terenie gminy  odpady komunalne powinno zbierać się w:

1) koszach ulicznych o pojemności co najmniej 25 l,

2) koszach ustawianych w miejscach publicznych (nie będące koszami ulicznymi) o pojemności co najmniej 25 l

3) pojemnikach (kubłach) na odpady zmieszane o pojemności co najmniej 120 l i większych w zależności od zapotrzebowania na nieruchomości, uwzględniając liczbę osób korzystających z pojemnika oraz częstotliwość odbioru ,

4) przezroczystych workach polietylenowych PE-HD na odpady zbierane selektywnie, o pojemności co najmniej 120 l, w następującej kolorystyce:

a) niebieski , który może być oznaczony napisem „Papier” - z przeznaczeniem na papier,

b) zielony , który może być oznaczony napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na szkło,

c) żółty , który może być oznaczony napisem „Tworzywa sztuczne” -z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

d) czerwony, który może być oznaczony napisem „Metal” – z przeznaczeniem na odpady metalowe,

e) brązowy , który może być oznaczony napisem „Bioodpady” – z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne

5) pojemnikach (kubłach) przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, takich jak: szkło, plastik i papier, biodegradowalne o pojemności co najmniej 120 l i większe.

4. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach (kubłach) - o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:

1) dla nieruchomości na której zamieszkują nie więcej niż 4 osoby – co najmniej jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120 l,

2) dla nieruchomości na której zamieszkują więcej niż 4 osoby – istnieje obowiązek wyposażenia nieruchomości w dodatkowy pojemnik, oprócz wskazanego w pkt 1, o pojemności co najmniej 120 l na każde 4 osoby,

3) dla nieruchomości na której znajdują się budynki użyteczności publicznej , poza wymienionymi niżej, nie mniej niż 5 l na każdego pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

4) dla szkół wszelkiego typu – nie mniej niż 3 l na każdego ucznia i pracownika,nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

5) dla żłobków i przedszkoli – nie mniej niż 3 l na każde dziecko i pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

6) dla lokali handlowych – nie mniej niż 30 l na każde 10 m2powierzchni całkowitej lokalu handlowego, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

7) dla lokali gastronomicznych – nie mniej niż 10 l na 1 miejsce konsumpcyjne, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – 10 l na każdych 10 pracowników, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

10) dla cmentarzy – nie mniej niż pojemnik 1100 l, a w okresie świąt: Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia i Świat Wielkanocnych, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 7000 l.

§ 10. 1. Pojemniki winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690), na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

2. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać
w czystości i porządku.

§ 11. 1. Prowadzący działalność gospodarczą handlowo-usługową są zobowiązani ustawić w miejscach publicznie dostępnych, w szczególności przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi, koszena odpady komunalne o pojemności nie mniejszej niż 25 l, przeznaczone dla klientów w ilości zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie prowadzonej działalności handlowo-usługowej,

2. Właściciele nieruchomości lub przedsiębiorcy użytkujący tereny komunikacji publicznej zobowiązani są  wyposażyć miejsca publiczne takie jak w szczególności drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki w zamocowane na stałe kosze uliczne o minimalnej pojemności 25 l w miarę potrzeb, zgodnie z następującymi zasadami:

1) na chodnikach kosze należy ustawiać w odległości nie większej niż 500 m,

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować przy wiatach przystankowych a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. 1. Odpady komunalne zmieszane należy usuwać z nieruchomości z częstotliwością:

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej – nie rzadziej niż co cztery tygodnie,

b) dla nieruchomości na której znajdują się obiekty użyteczności publicznej nie rzadziej niż co cztery tygodnie,

c) dla terenów niezamieszkałych –  nie rzadziej niż co cztery tygodnie.

2. Częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować utrzymanie właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych.

3. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością:

1) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe:

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej - co najmniej jeden raz w miesiącu,

b) dla nieruchomości na której znajdują się obiekty użyteczności publicznej  - co najmniej jeden raz w miesiącu,

c) dla punktów selektywnego zbierania  - co najmniej jeden raz w miesiącu,

d) dla terenów niezamieszkałych – co najmniej jeden raz w miesiącu .

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – na bieżąco do punktów selektywnego odbioru odpadów,

3) odpady wielkogabarytowe - co najmniej dwa razy w roku,

4) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory na bieżącodo punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ponadto przeterminowane leki można wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach, których lista zamieszczona jest na stronie internetowej gminy, baterie można wrzucać do pojemników znajdujących się w punktach sprzedaży i placówkach oświatowych,

5) odpady zielone – co najmniej jeden raz w miesiącu,

6) odpady ulegające biodegradacji – co najmniej  jeden raz w miesiącu ,

4. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych
w ust. 3, mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie w następujący sposób:

a) przekazywać do stałych lub mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów,

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

a) z koszy ulicznych co najmniej jeden raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów,

b) z koszy ustawianych w miejscach publicznych (nie będących koszami ulicznymi) co najmniej jeden raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów,

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa sięnie rzadziej niż raz na miesiąc, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów.

§ 13. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemnik i worek przeznaczony do odbierania odpadów w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej.

§ 14. Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 15. Dla zabudowy jednorodzinnej dopuszczalne jest:

1. Prowadzenie kompostowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych) na własne potrzeby lub wykorzystywanie tych odpadów do skarmiania zwierząt. Powyższe wymaga złożenia informacji w Urzędzie Gminy Mykanów przez właściciela nieruchomości.

Rozdział 5.
              Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami              

§ 16. Gospodarka   odpadami    powinna   wypełniać   wszystkie wymagania zawarte w Planie   gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014r.

§ 17. Komunalne osady ściekowe oraz odpady ulegające biodegradacji w pierwszej kolejności należy wykorzystać w instalacjach służących do produkcji biogazu oraz kompostu, który może zostać wykorzystany w celach nawozowych.

§ 18. Odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady  komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów należy kierować do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych właściwych dla Regionu I, kierując się zasadą lepszej technologii.

§ 19. W ramach działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami należy:

1. Prowadzić działania promujące postawy i działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów  powstających na nieruchomościach.

2. Informować,   szczególnie w okresie  poprzedzającym   sezon  grzewczy o wpływie spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania na środowisko i organizm ludzki.

3. Promować    kompostowanie    odpadów    ulegających   biodegradacji   powstających na  nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej.              

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 20. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:

1) zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania,

2) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w rozumieniu przepisów odrębnych oraz w inny sposób zagrażającego otoczeniu – także w kaganiec,

3) w miejscach publicznych prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu,

4) zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w przypadku, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,

5) zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier
i zabaw, piaskownic dla dzieci, parków oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych regulaminów, ustalonych przez zarządców nieruchomości,

6) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.

3. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 21. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi publiczne oraz tereny przeznaczone do użytku publicznego. Utrzymanie zwierząt nie może powodować uciążliwości, w szczególności zapachowych (odory) dla innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub na nieruchomościach sąsiednich.

2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić i usuwać w sposób zgodny z prawem, niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

3. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 22. 1. Wprowadza się dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mykanów obowiązek przeprowadzenia co najmniej raz w roku, w miesiącu wrześniu lub październiku obowiązkowej deratyzacji obejmującej wszystkie nieruchomości.

2. W przypadku pogorszenia się sytuacji, może być ustalony dodatkowy termin przeprowadzenia deratyzacji.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§ 23. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mykanów stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2012r. poz.391) oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »