| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/342/2012 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz  po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Rada Gminy Rudziniec uchwala,
co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości częściowo zamieszkałych i częściowo niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne, w zamian za uiszczoną opłatę odbierane będą wszystkie odpady komunalne zmieszane i frakcje odpadów segregowanych, o których mowa w § 3 pkt 2 niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1) odpady komunalne zmieszane:

a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - dla budynków wielorodzinnych,

b) nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu - dla budynków jednorodzinnych.

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny tj.: papier, opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne i metal:

a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - dla budynków wielorodzinnych,

b) nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie - dla budynków jednorodzinnych,

3) odpady wielkogabarytowe: nie rzadziej niż dwa razy w roku w ramach zbiórek akcyjnych przeprowadzonych zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: nie rzadziej niż raz w roku w ramach zbiórek akcyjnych przeprowadzonych zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem;

5) odpady zielone ulegające biodegradacji:

a) raz na  tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a poza tym okresem – raz na 4 tygodnie – w zabudowie jednorodzinnej;

b) raz na  tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a poza tym okresem – raz na 2 tygodnie – w zabudowie wielorodzinnej.

§ 4. 1. Ustala się utworzenie jednego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można przekazać następujące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:

a) papier, opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne i metal,

b) odpady zielone i kuchenne ulegające biodegradacji,

c) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) przeterminowane leki,

e) zużyte opony,

f) chemikalia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Józef Krzemień

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Borowiecka

Specjalista ds. PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »