| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/184/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 238-239 ustawy z   dnia 27 czerwca 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 rok Nr 157, poz. 1240 z   późn. zmianami)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Dochody budżetu gminy w   wysokości   21 892 328   zł, zgodnie z   załącznikiem nr 1.  

w tym:  

dochody bieżące 16 003 000 zł  

dochody majątkowe 5   889 328 zł  

§   2.   Wydatki budżetu gminy w   wysokości   19 120 583   zł, zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

w tym:  

wydatki bieżące 15 713 363 zł  

wydatki majątkowe 3   407 220 zł  

Wydatki majątkowe w   2013 roku zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

§   3.   1.   Nadwyżka budżetu gminy w   wysokości 2   771 745 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych rat kredytów w   wysokości 2   680 485 zł i   zaciągniętych pożyczek w   WFOŚiGW w   Katowicach w   kwocie 91 260 zł.  

2.   Przychody budżetu w   wysokości 0,00 zł, rozchody w   wysokości 2   771 745 zł; zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

§   4.   W budżecie tworzy się rezerwy:  

1) ogólną w   wysokości 100 000 zł  

2) celową w   wysokości 50 000 zł  

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z   zakres zarządzania kryzysowego.  

§   5.   1.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

2.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją własnych zadań bieżących gmin z   dotacji otrzymanych z   budżetu państwa, zgodnie z   załącznikiem nr 6.  

§   6.   1.   Ustala się dochody w   kwocie 350 000 zł z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w   kwocie 340 000 zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych.  

2.   Ustala się wydatki w   kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.  

§   7.   1.   Dotacje podmiotowe dla:  

1)   gminnych instytucji kultury na łączną kwotę   767 591   zł, zgodnie z   załącznikiem nr 7.  

2)   Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i   nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę   258 694   zł, zgodnie załącznikiem nr 7.  

§   8.   Limity zobowiązań z   tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i   pożyczek zaciągniętych na:  

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w   kwocie 5   000 000 zł;  

2)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek w   kwocie 2   771 745 zł (w tym na spłatę zaciągniętych rat kredytów w   wysokości 2   680 485 zł i   zaciągniętych pożyczek w   Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Katowicach w   kwocie 91 260 zł.)  

§   9.   Upoważnia się Burmistrza do:  

1)   zaciągania kredytów i   pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 5   000 000 zł.  

2)   dokonywania zmian w   planie wydatków z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

3)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§   10.   1.   Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto podstawowe (wydatki) i   zmniejszają wykonanie wydatków w   tym samym roku budżetowym.  

2.   Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto podstawowe (dochody) i   zwiększają wykonanie dochodów.  

§   11.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   12.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/184/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Gminy Szczyrk na 2013r.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/184/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Miasta Szczyrk na 2013r.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/184/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majątkowe w   2013r.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/184/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i   rozchody budżetu w   2013r.  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/184/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2013r.  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/184/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań bieżących gmin z   dotacji otrzymanych z   budżetu państwa w   2013r.  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/184/2013
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i   nienależące do sektora finansów publicznych w   2013r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »