| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/209/12 Rady Gminy Godów

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych, za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które zostały określone jako rodzaj usługi podlegającej odrębnej opłacie.

§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, będzie prowadzone z następującą częstotliwością:

1) zmieszane odpady komunalne odbierane bezpośrednio z posesji właściciela

a) w zabudowie jednorodzinnej - dwa razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem

b) w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem

2) odpady zbierane selektywnie bezpośrednio z posesji właściciela

a) papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem

b) odpady biodegradowalne - dwa razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem

3) odpady gromadzone na nieruchomości oddzielnie, tj. zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, zużyte akumulatory i baterie, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe - 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem

§ 4. Odpady, które należy gromadzić na nieruchomości oddzielnie, tj. odpady niebezpieczne, zużyte opony, odpady zielone, właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest zagospodarować odpady w następujący sposób:

a) właściciele nieruchomości przekazują do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny w terminach i godzinach pracy punktu

b) przeterminowane leki wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach

c) baterie należy wrzucać do oznaczonych pojemników znajdujących się w szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej

§ 5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem,

§ 6. Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości plan odbioru odpadów, terminy i godziny pracy punktu selektywnego zbierania odpadów poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Godów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Godów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »