| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/148/2012 Rady Miasta Imielin

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielin

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012.391 t.j.) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( j.t. Dz.U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Imielin Nr IV/18/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku,

Rada Miasta Imielin
u c h w a l a:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielin szczegółowo określone w rozdziale II do IX.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości przed zgromadzeniem odpadów w pojemnikach lub workach zobowiązani są poddać je segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

2) przeterminowanych leków i chemikaliów,

3) zużytych baterii i akumulatorów z wyłączeniem samochodowych,

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

7) zużytych opon,

8) odpadów ulegających biodegradacji i zielonych,

9) papieru i tektury,

10) szkła,

11) tworzyw sztucznych i metali,

12) tekstyliów,

13) innych.

2. Odpady określone w ust. 1 odbierane będą przez przedsiębiorcę w sposób gwarantujący niezmieszanie ich z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie z częstotliwością określoną w rozdziale IV.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników usytuowanych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, stanowiących wydzieloną część drogi  publicznej służącej do ruchu pieszego, mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń, jeśli:

a) powstały w godzinach nocnych - do 7 rano,

b) powstały w godzinach od 7 do 22 - w ciągu dwóch godzin od momentu ich powstania.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń  polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiające pozbycie się ich przez zarząd drogi.

3. Lód nieusunięty w terminie, o którym mowa w ust. 1, w celu zlikwidowania jego śliskości, należy posypać piaskiem lub innym stosownym  środkiem, z wyłączeniem popiołu.

4. Likwidowanie śliskości pośniegowej oraz gołoledzi na drogach publicznych, ulicach i placach w okresie opadów śniegu i mrozów winno być przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku ( Dz.U. Nr 230, poz. 1960) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania nawisów śnieżnych oraz sopli występujących na terenie ich nieruchomości.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych oraz wszelkich innych pojazdów i maszyn rolniczych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości,

3) mycia wyłącznie nadwozia samochodu.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych,

2) wykonywania drobnych napraw, co nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości w postaci hałasu czy zanieczyszczenia powietrza.

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Ustala się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności od 60 litrów do 770 l

2) kontenery o pojemności od 1,1m³ do 10m³

3) kosze uliczne o pojemności od 30 do 50 l

4) worki z tworzywa sztucznego o poj. 120 l

5) inne pojemniki i kontenery.

2. Pojemniki wykonane będą z blachy ocynkowanej lub z tworzywa sztucznego, spełniające Polskie normy PN-EN 840-1:2005 i PN-EN 840-3:2005.

§ 6. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) 1 osoba - pojemnik o pojemności 60 l

2) 2-3 osoby - pojemniki o łącznej pojemności 120 l

3) 4-6 osób - pojemniki o łącznej pojemności 240 l

4) powyżej 6 osób - pojemniki o łącznej pojemności zapewniającej zachowanie normy 60 l na osobę.

2. Dopuszcza się stosowanie do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych innych pojemników, niż zostały określone w ust. 1, pod warunkiem, iż spełniać będą normę 60 l na osobę.

§ 7. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, minimalną pojemność i ilość worków z folii LDPE przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości papieru i tektury, tworzywa sztucznego+metalu oraz szkła, jeżeli nieruchomość zamieszkuje:

1. 1-3 osób, łącznie 3 worki o pojemności 120 l, po 1 worku na każdy rodzaj odpadów,

2. 4-6 osób, łącznie 6 worków o pojemności 120 l, po 2 worki na każdy rodzaj odpadów,

3. powyżej 6 osób - jak w pkt 2 + dodatkowo 1 worek na każde kolejne 4 osoby na każdy rodzaj odpadów.

§ 8. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i prowadzona jest działalność w zakresie użyteczności publicznej, jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby ( w szczególności pracownicy oraz klienci korzystający z usług tych instytucji) w liczbie:

1) do 10 osób - 1 pojemnik o pojemności 120 l,

2) 11 osób i więcej - 1 pojemnik o pojemności 240 l.

2. Dla szkół ustala się gromadzenie odpadów w odpowiednich pojemnikach, przy zapewnieniu pojemności 4 l na ucznia i pracownika.

3. Dla przedszkoli i żłobków ustala się gromadzenie odpadów w odpowiednich pojemnikach przy zapewnieniu pojemności 3 l na dziecko i pracownika.

4. Dla lokali handlowych 60 l na każde 20m², przy czym  nie mniej niż 120 l na lokal.

5. Dla lokali gastronomicznych 5 l na miejsce konsumpcyjne, przy czym nie mniej niż 240 l.

6. Dla lokali wymienionych w pkt 4 i 5 wymagane jest dodatkowe ustawienie pojemnika na odpady na zewnątrz, poza lokalem.

7. Dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - na każdych 10 pracowników pojemnik o pojemności min. 120 l.

8. Dla działki rekreacyjnej, w okresie od 01 kwietnia do 30 października każdego roku, pojemnik o pojemności 60 l.

§ 9. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na chodnikach, zieleńcach, przystankach autobusowych i innych miejscach publicznych - 30 l.

§ 10. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, powinny być utrzymywane przez właściciela nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej dwa razy do roku oraz utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez zachowanie ich szczelności.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, własnych lub udostępnionych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę.

3. W przypadku gdy nieruchomość zostanie wyposażona w pojemnik na odpady komunalne zmieszane nie spełniający wymagań określonych w regulaminie, przedsiębiorca odbierający odpady dostarczy właścicielowi nieruchomości właściwy pojemnik, a ten poniesie koszty zakupu pojemnika lub jego udostępnienia na innych zasadach.

4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów. Pojemniki nie mogą się znajdować w odległości większej niż 10 m od trasy przejazdu pojazdu odbierającego odpady.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązani są do pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.

2. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w tygodniu.

3. Odpady komunalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego usuwane będą w miarę napełniania się koszy, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych co najmniej 1 raz w miesiącu.

2. Odpady biodegradowalne i zielone ( liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie drzew, przycięte krzewy)powstające na terenie nieruchomości należy poddawać procesowi kompostowania, a w przypadku braku możliwości kompostowania na terenie własnej posesji należy je przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miesiącach od kwietnia do listopada, zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany rok.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na indywidualne zlecenie, po dokonaniu zgłoszenia przedsiębiorcy odbierającemu odpady.

4. Odpady wielkogabarytowe wystawiane będą w wydzielonym miejscu przed nieruchomością, zgodnie z harmonogramem ustalanym na dany rok, nie rzadziej niż dwa razy w roku lub dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zgodnie z harmonogramem ustalanym na dany rok, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

6. Zużyte baterie i akumulatory można przekazywać w wydzielonych placówkach handlowych, szkołach i przedszkolu lub dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

7. Przeterminowane leki odbierane będą w aptekach a także w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zgodnie z harmonogramem ustalanym na dany rok, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

8. Stosowanie i gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego winno się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 2000 roku o nawozach i nawożeniu, czyli na utwardzonym podłożu i w szczelnych zbiornikach.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości, które wyposażone są w przydomowe oczyszczalnie ścieków, obowiązani są do pozbywania się osadów ściekowych z terenu nieruchomości zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. 1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.

2. Odpady komunalne odbierane na terenie miasta Imielin przez podmiot wybrany przez gminę w drodze przetargu należy przekazać do najbliżej położonej instalacji regionalnej wyznaczonej dla Regionu 4 w "Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014". W przypadku braku możliwości przetworzenia odpadów w instalacji regionalnej, odpady należy przekazywać do najbliżej położonej instalacji zastępczej. Instalacją zastępczą do przetwarzania odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie Imielin jest instalacja zlokalizowana przy ul. Serdecznej 100 w Tychach.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe, w szczególności psy, zabrania się wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości stanowiącej własność właściciela zwierzęcia.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, przy czym psy ras dużych i uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny winny być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, wyłącznie przez osoby dorosłe,

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

5. Zabronione jest:

1) pozostawianie psa bez dozoru, gdy nie jest on należycie uwiązany, nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym,

2) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,

3) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz ( z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

7. Padlinę zwierząt właściciel nieruchomości winien usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do najbliżej położonego grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części lub najbliżej położonej spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 17. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących nieruchomość lub nieruchomości sąsiednie uciążliwości takich jak: hałas, odór.

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia gryzoni w obrębie swojej nieruchomości.

2. Deratyzacja na terenie całej gminy przeprowadzana będzie w pierwszej połowie kwietnia każdego roku.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 20. Traci moc Uchwała Rady Miasta Imielin Nr XLI/204/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielin oraz Uchwała Nr XXI/91/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/204/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielin.

§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Imielin.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »