| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/303/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391), art. 40 ust. 1   i art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172)  

Rada Miejska w   Świętochłowicach  
uchwala:  

§   1.   1.   W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych: zmieszane odpady komunalne, papier i   makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, odpady ulegające biodegradacji.  

2.   Odpady, o   których mowa w   ust. 1, odebrane będą w   każdej ilości wytworzonej przez właściciela nieruchomości jedynie w   pojemnikach i   urządzeniach, na warunkach oraz z   częstotliwością ustaloną w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Świętochłowice.  

3.   Odpady zebrane w   sposób selektywny takie jak gruz pochodzący z   drobnych remontów w   gospodarstwie domowym, będą odbierane w   ilości 1m 3 na rok, w   ramach opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości.  

4.   Odpady wielkogabarytowe będą odbierane akcyjnie, bez limitu, w   pojemnikach podstawianych przez przedsiębiorstwo wyłonione z   przetargu w   poszczególnych punktach na terenie miasta (zgodnie z   dostępnym harmonogramem).  

§   2.   1.   Ustala się że zmieszane odpady komunalne będą odbierane w   nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z   wytycznymi określonymi w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Świętochłowice w   pojemnikach i   urządzeniach oraz w   ilości zadeklarowanej w   deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości.  

2.   Odpady zebrane w   sposób selektywny takie jak: papier i   makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, odpady ulegające biodegradacji będą odbierane od właściciela nieruchomości niezamieszkałej w   każdej ilości.  

3.   Odpady zebrane w   sposób selektywny takie jak gruz pochodzący z   drobnych remontów w   nieruchomości niezamieszkałej, będą odbierane w   ilości 1m 3 na rok, w   ramach opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości.  

4.   Odpady wielkogabarytowe będą odbierane akcyjnie, bez limitu, w   pojemnikach podstawianych przez przedsiębiorstwo wyłonione z   przetargu w   poszczególnych punktach na terenie miasta (zgodnie z   dostępnym harmonogramem).  

§   3.   1.   Odpady komunalne zmieszane będą odbierane:  

1)   nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w   przypadku budynków jednorodzinnych;  

2)   nie rzadziej niż raz na tydzień, w   przypadku budynków wielorodzinnych;  

3)   nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w   przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne.  

2.   Odpady zbierane w   sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier i   tektura, szkło) będą odbierane:  

1)   raz w   miesiącu, w   przypadku budynków jednorodzinnych,  

2)   raz na dwa tygodnie, w   przypadku budynków wielorodzinnych,  

3)   nie rzadziej niż raz na miesiąc, w   przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne.  

3.   Zmieszane odpady komunalne pochodzące z   działalności użyteczności publicznej, działalności gospodarczej, handlowej, usługowej (w tym gastronomicznej), instytucji kultury i   zdrowia, instytucji religijnych, cmentarzy, placówek oświatowych winny być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

4.   Odpady zmieszane i   odpady biodegradowalne z   ogrodów działkowych winny być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w   okresie od 1   marca do 15 listopada. W   okresie od 16 listopada do końca lutego musi nastąpić przynajmniej jeden wywóz w/w odpadów.  

5.   Odpady zmieszane i   odpady biodegradowalne z   terenu targowisk winny być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

6.   Odpady komunalne z   garaży należy odbierać trzykrotnie w   ciągu roku zgodnie z   harmonogramem odbioru dostarczonym właścicielowi.  

7.   Odpady biodegradowalne winny być odbierane nie rzadziej niż:  

1)   raz na dwa tygodnie w   zabudowie jednorodzinnej;  

2)   trzy razy w   roku w   zabudowie wielorodzinnej;  

3)   raz w   miesiącu z   nieruchomości niezamieszkałych (z wyłączeniem ogrodów działkowych oraz targowisk).  

8.   Odpady wielkogabarytowe odbierane będą akcyjnie zgodnie z   harmonogramem, z   częstotliwością 1   na kwartał.  

§   4.   1.   Na terenie miasta funkcjonuje punk selektywnej zbiórki odpadów tj. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i   Wielkogabarytowych czynny od poniedziałku do piątku w   godzinach od 8 00 do 16 00 , gdzie można bezpłatnie przekazywać:  

1)   odpady wielkogabarytowe;  

2)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny;  

3)   przeterminowane leki;  

4)   zużyte baterie i   akumulatory;  

5)   zużyte świetlówki;  

6)   zużyte oleje;  

7)   urządzenia zawierające freon;  

8)   farby i   tusze drukarskie;  

9)   opony;  

10)   odpady budowlane;  

11)   papier i   tektura;  

12)   tworzywa sztuczne;  

13)   szkło;  

14)   opakowania wielomateriałowe;  

15)   odpady biodegradowalne.  

2.   Na terenie miasta funkcjonuje Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych, który kursuje w   każdą ostatnią sobotę miesiąca, w   poszczególnych dzielnicach miasta zgodnie z   harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w   Świętochłowicach.  

3.   Do Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych można przekazywać:  

1)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny;  

2)   przeterminowane leki;  

3)   zużyte baterie i   akumulatory;  

4)   zużyte świetlówki;  

5)   zużyte oleje;  

6)   farby i   tusze drukarskie.  

4.   Odpady niebezpieczne pochodzące ze źródła odpadów komunalnych, tj. zużyte baterie, przeterminowane leki, tonery, zużyte świetlówki można również oddawać w   Miejscach Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych (MZWON), których lokalizacja określona jest w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Świętochłowice. w/w odpady można przekazywać do MZWON w   godzinach pracy administracji na których MZWON są zlokalizowane.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »